• Cezpoľný beh – okresné kolo (29. 9. 2020)
      • V uplynulých dňoch sa uskutočnila súťaž v cezpoľnom behu žiačok a žiakov základných škôl.

       V utorok 29. 9. 2020 sa naša škola zúčastnila tejto súťaže, ktorú reprezentovali v kategórii žiačok: Orinčáková Michaela, Petrenčáková Alexandra a Sedláková Sofia. Naše dievčatá sa s náročnou traťou popasovali so cťou a všetky dosiahli solídny výsledok, čo však nestačilo na postup do krajského kola.

       Druhou kategóriou v rámci súťaže boli žiaci, kde nás reprezentovali: Kožuško Adam, Berezovský Martin a Polščák Jakub. Chlapci nastupovali na preteky odhodlaní dosiahnuť dobý výsledok pre našu školu vo veľmi silnej konkurencii. Od začiatku pretekov išli do vedenia a držali sa na popredných priečkach. Húževnatým a odhodlaným výkonom dokázali poraziť svojich súperov a dosiahli ako družstvo výborné 1. miesto v rámci všetkých zúčastnených škôl nášho okresu, keď Adam Kožuško vyhral tieto preteky a výborne mu sekundovali Polaščák Jakub na 4. mieste, resp. Martin Berezovský na 6. mieste. Na základe dosiahnutých výsledkov naše družstvo žiakov postúpilo na krajské kolo pretekov v cezpoľnom behu základných škôl.

       Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za príkladnú reprezentáciu školy.

       Prajeme veľa šťastia v ďalších športových aktivitách  

      • Ocenenie v rámci súťaže Tvorivé hľadanie 2019 (23. 9. 2020)
      • V rámci dní Festivalu architektúry a dizajnu 2019 bola realizovaná výtvarná súťaž pre mládež „Tvorivé hľadanie". Výtvarné práce všetkých zúčastnených boli vystavené v priestoroch obchodného centra EPERIA, kde si ich mohla prezrieť široká verejnosť. Výtvarné práce hodnotila odborná porota, ktorá v každej kategórii ocenila troch najlepších.
        V rámci slávnostného otvorenia FEAD 2020 boli na pódiu  na Hlavnej ulici v Prešove pani primátorkou slávnostne ocenení víťazi výtvarnej súťaže "TVORIVÉ HĽADANIE 2019". V kategórii B – Tradičná tvorba bol ocenený aj náš žiak Timotej Taiš. Srdečne gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

      • Európsky týždeň mobility 2020 (22. 9. 2020)
      • Počas tohto dňa sa naši žiaci 4.C triedy zúčastnili peknej akcie organizovanej mestom. Najprv si v centre mesta prešli netradičnými športovými súťažami, za ktoré boli odmenení sladkou maškrtou a džúsom. Neskôr ich zobrali do parády mestskí policajti. Pri nich si žiaci vyskúšali jazdu na kolobežke, policajné e-kolobežky a posedeli si aj v policajnom aute. Bola to super akcia. Dolinská

      • Recykluj a vyhraj
      • V čase od 22.9.- 29.9.2020 ukončíme zber SABI vrchnáčikov v súťaži „Recykluj a vyhraj“.

       Nazbierané SABI viečka uložte do igelitového vrecúška, označte menom, triedou.

       Žiaci prvého stupňa z prízemia ich odovzdajú pani učiteľke triednej, ktorá ich neskôr umiestni na zberové miesto

       Žiaci prvého stupňa z poschodia  ich odovzdajú pani učiteľke triednej, ktorá ich neskôr umiestni na zberové miesto, prípadne priamo vložia do zberového kontajnera, ktorý v priebehu zberu SABI, do budúceho utorka, bude slúžiť len na tento účel.

       Žiaci druhého stupňa vložia pripravené vrecúška na pripravené zberné miesto – prízemie- oproti schodom.

       Zber sa uskutočňuje za prísnych hygienických pravidiel, dodržiavajte preto všetky pokyny.

       Do zberných nádob vkladáme iba čisté a vytriedené SABI vrchnáčiky, ostatný hliník sa momentálne nezbiera!!!

      • Obnovenie vyučovania.
      • Dňa 14.9. 2020 /pondelok/ sa obnovuje vyučovanie v plnom rozsahu pre všetky tiredy, podľa platného rozvrhu, ktorý je zverejnený aj na tejto stránke https://nespora.edupage.org/timetable/. V platnosti ostávajú všetky opatrenia súvisiace s COVID-19.  Žiaci sú povinní doniesť v deň nástupu vyhlásenie zákonného zástupcu.

      • Termíny záujmových útvarov CVČ v šk. roku 2020/2021 (9. 9. 2020)
      • Vážení rodičia, milé deti,
       aj v tomto školskom roku otvárame pre Vás mnohé krúžky so širokým zameraním a hlavne s množstvom zábavy – v telocvični, bazéne, pri počítačoch, v tanečnej rozcvičovni, na turistike, či v jazykovo vybavených učebniach. Krúžky sú pre žiakov našej školy aj pre externistov. Mnohí ich dobre poznáte, o čom svedčí aj Váš veľký niekoľkoročný záujem. Snažíme sa zmysluplne využiť popoludňajší voľný čas Vašich detí.

       Ak sa chcete stať členmi nášho CVČ, je potrebné vyplniť prihlášku a čestné vyhlásenie, ktoré sú aj na tejto stránke školy nižšie na stiahnutie a napísať názov krúžku, kam zapisujete Vaše dieťa. Príspevok, ktorý musíte zaplatiť za Vaše dieťa, sme sa Vám vždy snažili vrátiť v podobe rôznych benefitov (vstupné, zľavy a pod.). Príspevok pre CVČ je určený Všeobecným záväzným nariadením (VZN).

       Milí rodičia, vzhľadom na súčasnú situáciu (Covid-19) sa krúžková činnosť začne v tomto školskom roku neskôr, napriek tomu prihlášky musíme mať z legislatívnych dôvodov spracované do 15. septembra 2020. Preto Vás prosíme, ak máte o naše CVČ záujem, vypíšte prihlášku a čestné vyhlásenie do tohto dátumu a doručte nám ich. Termíny krúžkov budú konkretizované po zverejnení rozvrhu hodín. Môžete si vyberať z nasledujúcej ponuky krúžkov.

        

       Prihláška, Čestné vyhlásenie  2020-2021

        

       Krátka charakteristika jednotlivých záujmových útvarov sa nachádza na tejto adrese: charakteristika záujmových útvarov alebo v menu CVČ - Informácie o záujmových útvaroch.

        

       TERMÍNY KRÚŽKOV V ŠK. ROKU 2020/2021

        

        

        

      • Uzatvorenie prevádzky školy
      • Vážení rodičia

       Na základe nariadenia RÚVZ v Prešove a zasadnutia krízového štábu Vám oznamujeme, že prevádzka na našej základnej škole bude prerušená, z dôvodu opatrení súvisiacich s výskytom ochorenia COVID-19  do 13.9.2020.

       Nástup do školy 14.9.2020 /pondelok/.

       Výučba bude prebiehať dištančnou formou - podľa usmernenia vyučujúcich daných predmetov a triedneho učiteľa.

       V prevádzke nebude ani školský bazén, ŠJ a ŠKD.

       Vedenie školy

      • Riaditeľské voľno 8.9. 2020
      • Na základe nariadenia RÚVZ a zasadnutia krízového štábu, Vám oznamujeme, že prevádzka na našej základnej škole bude prerušená, z dôvodu opatrení súvisiacich s výskytom ochorenia COVID-19 , aj v utorok 8. septembra 2020.

       Ospravedlňujeme sa za oneskorené uverejnenie tejto informácie, pretože na rozhodnutie RÚVZ sme čakali do 16.55.

       Ďalší postup bude zverejnený v priebehu 8.9. 2020. 

      • OZNAM O PRERUŠENÍ VYUČOVANIA
      • Vážení rodičia,

       na základe konzultácií a odporúčaní RÚVZ Vám oznamujeme, že prevádzka na našej základnej škole bude prerušená z dôvodu karantény pedagogických a nepedagogických pracovníkov do pondelka 7. septembra 2020 (vrátane).

       Do 4.9.2020 evidujeme jeden potvrdený prípad ochorenia COVID-19, pedagogického zamestnanca, ktorý však neprišiel do kontaktu so žiakmi školy, ale v termíne od 24. – 28.8. 2020 bol v kontakte so zamestnancami.

       Preto na základe usmernení podnikáme všetky potrebné kroky a preventívne opatrenia. Všetci zamestnanci sa hneď 4.9.2020 podrobili testovaniu na COVID-19. O výsledkoch a ďalších opatreniach Vás budeme informovať.

       Informácii o postupe vo vzdelávaní jednotlivých tried na deň 7.9.2020 Vám zašleme najneskôr do nedele 6.9.2020.

       Obnovenie prevádzky školy, príp. ďalšie predĺženie jej uzatvorenia bude vyplývať z ďalších nariadení RÚVZ, preto Vás prosíme o pravidelné sledovanie informácií na školskej stránke.

        

                                                                      Riaditeľ školy

      • Oznámenie o poskytnutí riaditeľského voľna.
      • Riaditeľstvo Základnej školy Mirka Nešpora 2 v Prešove oznamuje, že na základe odporúčania RÚVZ v Prešove, dňa 7.9.2020 /pondelok/ udeľuje riaditeľské voľno. V prevádzke nebude ani školský bazén, ŠJ a ŠKD.

       Riaditeľské voľno bolo udelené na základe prijatých opatrení  súvisiacich z podozrením na výskyt ochorenia  Covid-19. Z uvedeného dôvodu riaditeľ ZŠ Mirka Nešpora 2, Prešov, v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. § 150 ods. 5 a Rozhodnutia ministra školstva č. 2020/15801/1-A1800, poskytuje žiakom 1. až 9. ročníka na tento deň riaditeľské voľno.

       V nasledujúcom období sa škola bude riadiť pokynmi RÚVZ.

      • Poplatok za školský klub detí (ŠKD) v školskom roku 2020/2021
      • Mesačný príspevok na úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD:
       Výšku mesačného príspevku na úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD určuje riaditeľ školy na základe Všeobecne záväzného nariadenia zriaďovateľa – mesta Prešov.                                                      
       Výška príspevku je 12 eur / 1 mesiac.  (na základe VZN zriaďovateľa mesta Prešov sa suma môže meniť).
        
       Poplatok za mesiac september 2020 je potrebné uhradiť do 10. septembra 2020!

       Poplatok za ŠKD sa realizuje :
       Bezhotovostne (zadaním trvalého príkazu), Internet bankingom, alebo priamym vkladom na účet školy vždy od 1. do 5. dňa v príslušnom mesiaci . 
       (za  október od 1. - 5. 10., za november od  1.- 5.11. atď.)

       Bankové spojenie školy:    
       Banka: INI CREDIT BANK
       Účet / IBAN : SK 45 1111 0000 0011 7959 9037 
       SWIFT/BIC: UNCRSKBX
       Konštantný symbol: 0308
       Variabilný symbol: 20202021
       Do správy pre prijímateľa zadať: Meno a priezvisko dieťaťa, triedu !
        
       Mesačný príspevok sa uhrádza bez ohľadu na dĺžku času a počet dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD. V prípade, že zákonný zástupca ukončí dochádzku dieťaťa do ŠKD v priebehu zaplateného obdobia, nevzniká mu nárok na vrátenie príspevku ani alikvotnej čiastky.

       Ďakujeme.
        

      • Oznam o udelení riaditeľského voľna
      • Riaditeľstvo Základnej školy Mirka Nešpora 2 v Prešove oznamuje, že dňa 4.9.2020 /piatok/ udeľuje na základe odporúčania RÚVZ v Prešove, riaditeľské voľno. V prevádzke nebude ani školský bazén, ŠJ a ŠKD.

       Riaditeľské voľno bolo udelené na základe prijatých opatrení  súvisiacich s podozrením na výskyt ochorenia Covid-19. Z uvedeného dôvodu riaditeľ ZŠ Mirka Nešpora 2, Prešov, v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. § 150 ods. 5 a Rozhodnutia ministra školstva č. 2020/15801/1-A1800, poskytuje žiakom 1. až 9. ročníka na tento deň riaditeľské voľno.

       Aktuálne informácie o ďalšom postupe budú zverejnené na školskej www stránke /https://nespora.edupage.org/ a taktiež prostredníctvom internetovej žiackej knižky.

       V prípade otázok kontaktujte triednych učiteľov, alebo vedenie školy 051/7710957.          

                                                                                                                                                    

                                                                    Vedenie školy

      • Oznam rodičom - záujem o ŠKD
      • Vážení rodičia,

       ak máte záujem, aby Vaše dieťa navštevovalo školský klub detí (ŠKD) v šk. r. 2020/2021, je potrebné vypísať dokumenty, ktoré sme dnes 2.9.2020 (streda) rozdali deťom 1.stupňa. 


       Vypísané dokumenty zašlite naspäť ráno do školy 3.9. ( štvrtok ) triednym učiteľkám!

       1. Žiadosť o prijatie dieťaťa do ŠKD – platí na celý šk. rok
       2. Prihláška do ŠKD - platí na celý šk. rok
       3. Splnomocnenie – podľa potreby
       4. Organizácia ŠKD – platí od 3.9. – 11.9.2020 v čase mimoriadnych opatrení 

       O poplatkoch za ŠKD Vás budeme informovať v najbližších dňoch cez  Edupage a web školy.

       Ďakujeme.
        

   • Kontakty

    • Základná škola, Mirka Nešpora 2, Prešov
    • nespora2@gmail.com
    • 051/ 7710957
    • Mirka Nešpora 2, 080 01 Prešov
    • www.zsnespo.sk www.nespora.edupage.org
    • Mgr. Jaroslav Bizub
   • zatiaľ žiadne údaje