• Štatút CVČ

    •  Centrum voľného času pri ZŠ Mirka Nešpora
     Mirka Nešpora 2, 08001 Prešov

      

     Centrum voľného času pri ZŠ, Mirka Nešpora 2, podľa Zmien v zákone č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktoré zaviedol zákon č. 324/2012 Z. z.  v § 161b je bývalým ŠSZČ, ktoré sa riadischváleným dodatkom č. 3 k zriaďovacej listine ZŠ, Mirka Nešpora, Mirka Nešpora 2 Prešov, s účinnosťou od 1.9.2009.

     1. Centrum voľného času (CVČ) pri ZŠ Mirka Nešpora v Prešove je súčasťou slovenskej výchovno-vzdelávacej sústavy. Vo veciach výchovy, vzdelania a záujmovej  činnosti je priamo riadené Ministerstvom školstva SR prostredníctvom MsÚ v Prešove.
       
     2. Činnosť CVČ pri ZŠ Mirka Nešpora sa riadi zákonom č. 245/2008 Z.z, Vyhláškou č. 306/2009 Z.z. a ich následných novelizácií o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe,  platnou legislatívou a normatívnymi aktmi vydanými mestom Prešov.
       
     3. CVČ zabezpečuje výchovno – vzdelávaciu činnosť a aktívny oddych žiakov v ich voľnom čase formou spontánnych aktivít, súťaží a individuálneho prístupu spravidla počas školského roku,  príležitostne aj počas prázdnin.
       
     4. CVČ pri ZŠ, Mirka Nešpora je všeobecné vzdelávacie, výchovné a záujmové vnútorne    diferencované školské zariadenie,  poskytujúce záujmové a športové činnosti. Žiakov pripravuje predovšetkým pre všestranný rozvoj osobnosti a na výkon špecializovaných kompetencií  v rôznych smeroch činnosti.
       
     5. Výchova a vzdelanie žiakov CVČ pri ZŠ Mirka Nešpora sa uskutočňuje v slovenskom   jazyku.
       
     6. CVČ pri ZŠ Mirka Nešpora sa člení na záujmové a športové útvary. Počet členov útvaru je najviac 22. Počet členov útvaru so zdravotným postihnutím, alebo s vývinovou poruchou je najviac 10. 
       
     7. Právo pôsobiť v  útvaroch CVČ pri ZŠ Mirka Nešpora  majú žiaci  podľa schopností, záujmov a zdravotnej spôsobilosti. O prijatí rozhoduje riaditeľ ZŠ Mirka Nešpora.
       
     8. V CVČ pri ZŠ Mirka Nešpora sa zabezpečuje činnosť podľa plánov činnosti vychádzajúcich z osnov jednotlivých činností a zameraní schválených Ministerstvom školstva SR. Pri výchove, vzdelávaní a záujmovej činnosti sa okrem učebníc a učebných textov uvedených v zozname učebníc vydanom Ministerstvom školstva SR, môžu používať aj iné učebnice a učebné texty.
       
     9. Priamou výchovnou prácou v CVČ pri ZŠ, Mirka Nešpora sa rozumie:
      a) Pravidelná činnosť v útvaroch  záujmovej a športovej činnosti,
      b) príležitostná činnosť uskutočňovaná jednorazovými alebo pravidelne sa opakujúcimi podujatiami, súťažami, odbornými sústredeniami alebo exkurziami,
      c) spontánna činnosť formou priebežnej ponuky podľa záujmu detí,
      d) Pedagogický dozor a organizačná práca nariadená riaditeľom ZŠ,  Mirka Nešpora 2: tieto aktivity sa využívajú spravidla na doplnenie stanovenej miery výchovnej práce.
       
     10. Výchovnými pracovníkmi CVČ pri ZŠ, Mirka Nešpora sú vedúci útvarov vrátane vedúceho CVČ. Výchovnými pracovníkmi môžu byť pedagogickí zamestnanci, externí zamestnanci a plnoletí dobrovoľníci.
       
     11. Štruktúra, zameranie a počet útvarov záujmovej činnosti sa určuje podľa záujmu žiakov s prihliadnutím na finančné a materiálno – technické možnosti centra.
       
     12. Záujmová činnosť žiakov v CVČ pri ZŠ, Mirka Nešpora 2  je dobrovoľná a mimo oficiálnych súťaží ju možno  vykonávať iba v čase mimo vyučovania. 
       
     13. Termín zápisu do útvarov záujmovej činnosti je vždy v septembri príslušného školského roku.  Zápis sa uskutočňuje prostredníctvom písomnej žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.  Písomná žiadosť je súčasťou dokumentácie, ktorú vedie vedúci útvaru. 
       
     14. O zriadení alebo zrušení  útvaru alebo klubu záujmovej činnosti rozhodne riaditeľ školy.
       
     15. Riaditeľ školy rozhoduje o určení príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú   úhradu  nákladov za starostlivosť poskytovanú žiakovi v stredisku v súlade s § 115 ods. 3) a 4)  zákona č. 245/2008 Z.z  (Školský zákon) a jeho následných novelizácií, v zmysle VZN mesta Prešov č. 173/2008. Pri určovaní príspevku sa prihliada na náročnosť a druh záujmovej činnosti.
       
     16. Riaditeľ ZŠ Mirka Nešpora môže v súlade s § 115, ods. 4)  zákona č. 245/2008 Z.z. a jeho novelizácií rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak zákonný zástupca predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
       
     17. Pri určení výšky mesačného príspevku sa vychádza z celkových nákladov na vykonávanie konkrétnej  činnosti, druhu a náročnosti činnosti.
       
     18. Poplatok účastníka je podľa § 2 ods. 1. písmena e) zákona NR SR č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení  zdrojom financovania školských stredísk záujmovej činnosti a nie je možné ho použiť na iné účely.
       
     19. Príspevok sa podľa zákona č. 254/2008, § 115, ods. 3) uhrádza vopred do 10. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza.
       
     20. Stredisko svoju činnosť financuje:
      a) Z príspevkov zákonných zástupcov na čiastočnú úhradu nákladov,
      b) Zo vzdelávacích poukazov, ktoré žiaci stredisku odovzdajú,
      c) Z príspevkov zriaďovateľa na činnosť strediska,
      d) Z grantov,
      e) Zo sponzorských príspevkov,
      f) Z Iných zdrojov v súlade so zákonom o financovaní škôl a školských zariadení v platnom znení.
       
     21. Prázdniny v CVČ sa zhodujú s prázdninami základných a stredných škôl v kraji.
       
     22. V prípade, že žiak z vážnych dôvodov nemôže nastúpiť do útvaru  záujmovej činnosti hneď od začiatku školského roka, škola mu rezervuje miesto do konca septembra.
       
     23. Od žiakov – členov  útvaru záujmovej činnosti sa vyžaduje riadna dochádzka. Neúčasť musí byť ospravedlnená zákonným zástupcom žiaka.
       
     24. V prípade že žiak – člen útvaru záujmovej činnosti sa pre vážne dôvody nemôže    zúčastňovať aktivít, môže svoju činnosť prerušiť. Prerušenie sa poznačí v zázname o činnosti záujmového útvaru a škola mu umožní navštevovať príslušný  útvar záujmovej činnosti  v budúcom školskom roku.
       
     25. Žiak, ktorý sa nezúčastnil výchovno – vzdelávacej činnosti po dobu jedného mesiaca bez ospravedlnenia, bude z  útvaru záujmovej činnosti vylúčený.
       
     26. Prestupy do iného  útvaru  záujmovej činnosti sa povoľujú v prvých štyroch týždňoch po začatí vyučovania (výnimočne neskôr) len v odôvodnených prípadoch a na základe odporúčania vedúceho záujmového útvaru,  a ak je voľné miesto v príslušnom útvare.
       
     27. Pedagogickú dokumentáciu centra tvoria:
      a) výchovné plány, výchovné osnovy a výchovné štandardy, ktoré sú súčasťou výchovného programu centra,
      b) triedna kniha,
      c) školský poriadok,
      d) tematický  plán práce.
       
     28. Ďalšiu dokumentáciu centra tvoria:
      a) rozvrh týždennej činnosti,
      b) prehľad o rozsahu výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov,
      c) prehľad prázdninovej činnosti,
      d) zápisnice z rokovania metodického združenia,
      e) ročný plán kontrolnej činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca,
      f) správy z kontrolnej činnosti Štátnej školskej inšpekcie,
      g) evidencia školských úrazov detí,
      h) registratúrny plán a registratúrny poriadok,
      i) rozhodnutia riaditeľa
      j) písomná žiadosť o zaradenie do športového útvaru

      

                
     Mgr. Jaroslav Bizub

     riaditeľ ZŠ Mirka Nešpora

  • Kontakty

   • Základná škola, Mirka Nešpora 2, Prešov
   • nespora2@gmail.com
   • 051/ 7710957
   • Mirka Nešpora 2, 080 01 Prešov
   • www.zsnespo.sk www.nespora.edupage.org
   • Mgr. Jaroslav Bizub
  • zatiaľ žiadne údaje