• Školský poriadok

     •  

      Základná škola, Mirka Nešpora 2, Prešov


       

      Školský poriadok

      September 2019

      /aktualizované november 2020/

      Obsah

      Preambula. 3

      Článok 1 Základné ustanovenia. 4

      Článok 2 Práva a povinnosti žiakov podľa § 144 zákona 245/2008 Z. z. 4

      Žiak má právo na: 4

      Žiak je povinný: 5

      Žiakom nie je povolené: 5

      Článok 3  Právne postavenie žiakov. 6

      Článok 4 Práva a povinnosti zákonného zástupcu žiaka školy podľa § 144 zákona 245/2008 Z. z. 6

      Zákonný zástupca žiaka má právo: 7

      Zákonný zástupca žiaka je povinný: 7

      Článok 5  Príchody žiakov do školy. 8

      Článok  6  Správanie sa žiakov na vyučovaní 8

      Správanie sa žiakov počas online vzdelávania. 10

      Článok 7 Správanie sa cez prestávky. 10

      Článok 8 Odchod zo školy. 11

      Článok 9 Povinnosti týždenníkov. 11

      Článok 10 Dochádzka žiakov do školy. 11

      Článok 11 Starostlivosť o zovňajšok. 12

      Článok 12 Starostlivosť o ochranu zdravia žiakov, bezpečnosť pri vyučovaní a školských akciách podľa § 153 ods. 1 zákona 245/2008 Z. z. 12

      Článok 13. 13

      Ochrana žiakov pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou a násilím podľa § 153 ods. 1 zákona 245/2008 Z. z. 13

      Článok 14. 14

      Starostlivosť o učebnice, učebné pomôcky a školské zariadenie. 14

      Článok 15. 14

      Povinnosti žiaka v školskom stravovacom zariadení 14

      Článok 15 Hodnotenie a klasifikácia. 14

      Článok 16 Pravidlá hodnotenia a klasifikácie. 15

      Článok 17  Opravné a komisionálne skúšky. 15

      Článok 18 Postup do vyššieho ročníka a opakovanie ročníka. 16

      Článok 19  Výchovné opatrenia a kritériá udeľovania. 16

      Článok 20. 17

      Vnútorný režim školy. 17

      Organizácia vyučovania. 18

      Organizácia činnosti v ŠKD.. 18

      Článok 21 Záverečné ustanovenia. 18

      Prílohy. 19

      Príloha č. 1. 19

       

       

       

      Preambula

       

      Poslanie Základnej školy, Mirka Nešpora 2, Prešov  je vyjadrené v materiáli

      „Koncepcia a profilácia školy“:

       

      Docieliť, aby profil absolventa školy bol nositeľom týchto vlastností, vedomostí, schopností, hodnôt :

       

      1. Schopný vyhľadávať relevantné informácie a efektívne s nimi pracovať, vedieť          
       pracovať  s internetom.
      2. Schopný racionálne sa učiť, poznávať, tvoriť, mať počítačovú gramotnosť, 
       komunikatívne zručnosti aj v cudzích jazykoch.
      3. Mať komunikačné schopnosti a spôsobilosti ( vedieť sa ústne a písomne vyjadrovať, vysvetľovať, čítať s porozumením, vyhľadávať, uchovávať a používať, tvoriť  informácie,  a to aj v cudzích jazykoch).
      4. Schopný racionálne a samostatne sa celý život vzdelávať, učiť sa kontrolovať, regulovať svoje správanie.
      5. Schopný tvorivo a kriticky riešiť problémy.
      6. Schopný pracovať s modernými informačnými technológiami ( zručnosť pracovať   
       s osobným počítačom , internetom, využívať rozličné informačné zdroje    a informácie  v pracovnom aj v mimopracovnom čase).
      7. Schopný prispievať na miestnej, štátnej, európskej  i globálnej úrovni k rozvíjaniu  
       demokratického systému spoločnosti.

       

      Článok 1
      Základné ustanovenia.

      1. Riaditeľ Základnej školy, Mirka Nešpora 2, Prešov ( ďalej len „škola“ ) vydáva školský poriadok na základe zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) v zmysle ustanovenia  § 153 školského zákona a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z.. Pri tvorbe ŠP boli uplatnené základné zákony pre školy: zákon 71/1997 Z. Z. o správnom konaní, zákon 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, zákon 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov ,vyhláška MŠ SR 320/2008 o základnej škole, metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy.
      2. Školský poriadok pre žiakov školy je súhrn noriem spolužitia celého školského kolektívu žiakov, pedagogických a ostatných zamestnancov. Jeho uplatňovanie v praxi , v podstatnej miere prispieva k poslaniu školy. Dôsledné plnenie týchto zásad v praktickom živote je základnou povinnosťou každého žiaka školy.
      3. Školský poriadok pre žiakov, zákonných zástupcov žiakov, pedagogických a ostatných zamestnancov školy je verejne prístupný v každej učebni, na web stránke školy.
      4. Podklady použité pri tvorbe školského poriadku. Všeobecná deklarácia ľudských práv, Európsky dohovor o ľudských právach, Európska kultúrna konvencia, Európska sociálna charta, Listina základných práv a slobôd, Ústava SR, Deklarácia práv dieťaťa, Dohovor o právach dieťaťa z roku 1989, ku ktorému sa s platnosťou od 1.9.1993 pristúpila aj SR.

      Článok 2
      Práva a povinnosti žiakov podľa § 144 zákona 245/2008 Z. z.

      Žiak má právo na:

      • rovnoprávny prístup k vzdelávaniu,
      • na komunikáciu v duchu zásad humanizácie a tolerancie,
      • bezplatné vzdelanie zamerané na vývoj jeho osobnosti, rozvoj jeho talentu,  
      • rozumových a fyzických schopností.
      • vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku,
      • individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav,
      • bezplatné zapožičiavanie učebníc a učebných textov na povinné vyučovacie predmety,
      • úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti,
      • poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,
      • výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,
      • organizáciu výchovy a vzdelávania primerane jeho veku, schopnostiam,
      • využitie služieb školskej jedálne,
      • úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu,
      • na slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov v súlade so svojimi možnosťami, záujmami v rozsahu ustanovením vzdelávacím programom,
      • na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov,
      • na individuálne vzdelávanie za ustanovených podmienok ustanovených týmto zákonom,
      • jemu zrozumiteľný výklad učiva,
      • náhradu škody, ktorá mu vznikla pri výchove a vzdelávaní, alebo v priamej súvislosti s nimi
      • dieťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami ma právo na výchovu a vzdelanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám. Používať špeciálne, učebne, pomôcky, pracovné zošity a iné. možnosť klásť otázky k danému učivu a dostať na ne odpoveď, omyl,
      • čo najobjektívnejšie hodnotenie a poznať v primeranej lehote výsledok hodnotenia,
      • ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany učiteľa i spolužiakov,
      • v primeranom čase, priestore a primeraným spôsobom vyjadriť svoj názor na čokoľvek,
      • prestávku, ako ju stanovuje vnútorný poriadok školy,
      • účasť v žiackej samospráve v rámci triedy a školy,
      • výber budúceho štúdia, resp. povolania,
      • primerané využitie školského zariadenia, učebne, pomôcok, knižnice,
      • zapojenie sa podľa záujmu do mimoškolských športových, kultúrnych a iných aktivít, ktoré organizuje škola,
      • pomoc triedneho učiteľa, výchovného poradcu, koordinátora drogovej prevencie a školského psychológa,
      • ochranu pred všetkými formami zanedbávania, krutosti a využívania,
      • vykonanie opravnej skúšky, ak je na konci II. polroku klasifikovaný stupňom nedostatočný najviac z dvoch predmetov,
      • komisionálne preskúšanie, ak rodič žiaka, ktorý má pochybnosti o správnosti klasifikácie v jednotlivých predmetoch na konci I. a II. polroku o ne požiada do 3 dní.

      Žiak je povinný:

      • neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní,
      • dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy alebo školského zariadenia,
      • chrániť pred poškodením majetok školy alebo školského zariadenia a majetok, ktorý škola alebo školské zariadenie využíva na výchovu a vzdelávanie,
      • chrániť pred poškodením učebnice, učebné texty a učebné pomôcky,
      • pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní a riadne sa vzdelávať,
      • konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní,
      • ihneď oznámiť príslušnému vyučujúcemu každý aj drobný úraz alebo zdravotnú indispozíciu. Oznamovacia povinnosť sa týka všetkých okolností, ktoré môžu ohrozovať zdravie, bezpečnosť, majetok jednotlivca a školy. Zvlášť ohľaduplne sa správať k telesne postihnutým spolužiakom a byť im vždy nápomocný, ak to potrebujú,
      • ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy,
      • rešpektovať pokyny zamestnancov školy, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi,
      • dať si zapísať od vyučujúceho všetky výsledky klasifikácie z jednotlivých predmetov do žiackej knižky,
      • osvojovať si zásady vlastenectva, humanity, demokracie a správať sa podľa nich, byť disciplinovaný, plniť pokyny pedagogických a ostatných zamestnancov školy a správať sa v škole aj mimo nej tak, aby robil česť sebe i škole.

      Žiakom nie je povolené:

      • fajčiť v priestoroch školy, v areáli školy a jej okolí a pri všetkých činnostiach organizovaných školou vo vyučovacom čase aj mimo neho,
      • prinášať do školy veci, ktoré by mohli rozptyľovať pozornosť ostatných žiakov pri vyučovaní, napr. časopisy, hry, ale aj videá, fotky a hry akéhokoľvek mediálneho formátu, ktoré propagujú pornografiu,
      • manipulovať s vecami zabezpečujúcimi ochranu budovy a majetok školy (napr. hasiace prístroje),
      • znečisťovať steny (interiér aj exteriér) kreslením, sprejovaním, písaním ničiť zariadenie učební, šatní, šatňových skriniek a ostatných priestorov školy,
      • používať vulgárne výrazy,
      • demonštrovať prejavy intimity, sexuálneho správania sa v čase vyučovania – prestávky, výlety, exkurzie, škola v prírode, lyžiarsky výcvik -  voči spolužiakom a ani učiteľom a taktiež je neprípustná akákoľvek forma fyzického zbližovania intímneho charakteru,
      • používať mobilný telefón na vyučovaní, v tomto čase musí byť telefón vypnutý (pri porušení tohto pravidla je učiteľ oprávnený mobilný telefón žiakovi zadržať a odovzdať ho jeho zákonnému zástupcovi); v prípade nutnosti povolí jeho použitie vyučujúci len na telefonovanie a posielanie SMS,
      • konzumovať potraviny počas vyučovacích hodín. O výnimočných prípadoch rozhodne vyučujúci,
      • nosiť do školy cenné veci a neprimerane vysoké čiastky peňazí; v prípade straty či odcudzenia ide o osobnú zodpovednosť žiaka a rodiča,
      • robiť si zvukový a obrazový záznam na vyučovaní, cez prestávky v areáli školy,
      • našepkávať, zabávať sa celú vyučovaciu hodinu,
      • neplnenie úloh a príkazov vrátane domácich úloh a nosenie si pomôcok,
      • svojvoľné presádzanie sa pred aj počas vyučovacej hodiny, ako aj svojvoľne sa pohybovať počas hodiny po triede a škole (  takéto presuny a zmeny dohodnúť s vyučujúcim),
      • akékoľvek slovné zastrašovanie, prejavy šikanovania, psychické a fyzické násilie a jeho propagácia,
      • prechovávanie zbraní a predmetov ohrozujúcich zdravie (napr. nôž, zábavná pyrotechnika, sklenené nádoby, horľavé látky a iné),
      • prejavovať alebo propagovať rasovú, náboženskú či inú intoleranciu,
      • prechovávanie, užívanie, predávanie, poskytovanie a propagácia návykových látok (alkohol, tabakové výrobky, organické rozpúšťadlá, nelegálne drogy a iné), byť pod vplyvom týchto látok,
      • popisovať a kresliť na steny školy zvonku, steny a kabínky sociálnych zariadení, chodby a učebne ako aj nábytok učební,
      • nosiť a konzumovať kofeínové a energetické nápoje,
      • z dôvodu bezpečnosti používať v budove a areáli  školy kolieskové korčule, kolobežky a skateboardy.

      Článok 3
      Právne postavenie žiakov
       

      Všetkých žiakov školy zastupujú pri naplnení práv ich zákonní zástupcovia.

      Článok 4
      Práva a povinnosti zákonného zástupcu žiaka školy podľa § 144 zákona 245/2008 Z. z.

      Zákonný zástupca má právo vybrať pre svoje dieťa školu alebo školské zariadenie, ktoré poskytuje výchovu a vzdelávanie podľa školského zákona, zodpovedajúce schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti.

      Zákonný zástupca žiaka má právo:

      • žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole alebo v školskom zariadení poskytovali deťom a žiakom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania,
      • oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy alebo školského zariadenia a školským poriadkom,
      • byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,
      • na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,
      • zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy,
      • vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom orgánov školskej samosprávy,
      • byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy,
      • požiadať písomne o uvoľnenie z vyučovania, o oslobodenie od vyučovania vybraného predmetu (predovšetkým TSV), o štúdium v zahraničí, o zaradenie do ŠKD, CVČ,
      • požiadať o uvoľňovanie žiaka z vyučovania, nasledujúcim postupom: 1 hodinu vyučujúci, 3 dni triedny učiteľ, viac dní riaditeľ školy (na základe písomnej žiadosti),
      • rodič má právo vyjadriť sa a byť informovaný o všetkých výchovných opatreniach, ktoré ZŠ uplatňuje voči jeho dieťaťu, vyjadriť sa k uplatňovaniu metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov ZŠ, žiakov so špecifickými potrebami učenia.

      Zákonný zástupca žiaka je povinný:

      • vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie školských povinností,
      • dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom,
      • dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby,
      • informovať školu alebo školské zariadenie o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,
      • poskytovať škole kontaktné adresy, telefónne čísla do zamestnania a domov, e-mailové adresy, mobilné čísla pre prípad choroby alebo iného ohrozenia dieťaťa a potreby výchovno-vzdelávacieho procesu
      • každú zmenu nahlásiť najneskôr do   1 týždňa, pričom škola rešpektuje zákon o osobných údajoch,
      • rodič nesmie dovoliť svojmu dieťaťu, aby nosil do školy a školského zariadenia veci ohrozujúce zdravie a život svojich spolužiakov a zamestnancov školy ako aj
      • veci, ktoré rozptyľujú jeho pozornosť a nesúvisia s výchovno-vzdelávacím procesom,
      • nahradiť škodu, ktorú žiak spôsobil úmyselne,
      • prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a dbať, aby dieťa dochádzalo do školy pravidelne  a včas,
      • oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu neprítomnosti dieťaťa,

      Rodičom a iným osobám, ktoré si neplnia v škole pracovné povinnosti, nie je dovolené vstupovať pred vyučovaním ani počas vyučovania do budovy školy.

      Zákonný zástupca žiaka je povinný potvrdiť prevzatie svojho dieťaťa počas vyučovania na vrátnici svojím podpisom.

      Rodičia môžu úradné záležitosti vybavovať denne na sekretariáte riaditeľstva školy. Komunikujú s vedením školy počas konzultačných hodín alebo e-mailom .

      Nevyrušujú učiteľov v pracovnej činnosti pri vyučovaní alebo dozore nad žiakmi. Informácie o prospechu a správaní žiakov podáva rodičom triedny učiteľ na triednom aktíve, prípadne počas osobnej návštevy rodiča  mimo vyučovacieho času po dohovore s vyučujúcim alebo elektronicky e-mailom.

      Článok 5
      Príchody žiakov do školy.
       

      1. Do školy prichádza žiak o 7.45 hod., aby bol pred začiatkom vyuč. hodiny na svojom mieste s pripravenými učebnými pomôckami. Na popoludňajšie vyučovanie a záujmovú činnosť prichádza 5 min. pred začiatkom vyučovania /činnosti/. Do miestnosti vstupuje v sprievode vyučujúceho.
      2. Žiaci 1. ročníkov v septembri môžu vstupovať do budovy školy v sprievode rodičov, do triedy ( 1. a týždeň). Od 3. septembrového týždňa vstupujú prváci do budovy samostatne. V prípade potreby im pomáha učiteľ vykonávajúci dozor.
      3. Ešte pred vstupom do budovy si žiak očisti obuv. Všetci žiaci sa prezúvajú vo vestibule školy, resp. na chodbe TV do hygienicky vhodných prezuviek so svetlou podrážkou a topánky si uložia do úložných skriniek. Podobne si tam odkladajú aj bundy, kabáty,...
      4. Budova školy sa ráno uzatvára o 8.00 hod., keď príde žiak po tomto termíne, bude do školskej budovy vpustený so zápisom o oneskorenom príchode. 3 neskoré neospravedlnené príchody sa počítajú ako 1 neospravedlnená hodina. To isté platí, keď sa oneskorí žiak z prestávky!
      5. Do školskej budovy o 7.45 h. vchádzajú žiaci 2. stupňa vchodom č. 02,  žiaci 1. stupňa vchodom 01.
      6. Žiaci neprichádzajú skôr, ako je stanovený začiatok vyučovania, nesmú sa zdržiavať v budove školy bez dozoru pedagogického pracovníka.
      7. Z bezpečnostných dôvodov nie je dovolené v budove školy používať topánky s kolieskom, skejtbordy, kolieskové korčule, bicykle a akékoľvek dopravné prostriedky.
      8. Pred začatím vyučovania každý žiak skontroluje poriadok pri svojej skrinke.
      9. Žiak po vstupe do školy nesmie v priebehu vyučovacieho dňa bez vedomia učiteľa sám opustiť budovu školy.

      Článok  6
      Správanie sa žiakov na vyučovaní

      1. V prípade, že sa učiteľ v priebehu 5 minút nedostaví na vyučovaciu hodinu, poverení žiaci oznámia túto skutočnosť vedeniu školy.
      2. Ak sa nemohol žiak z vážnych dôvodov pripraviť na hodinu, ospravedlní sa vyučujúcemu na jej začiatku ešte pred skúšaním.
      3. Veci potrebné na vyučovanie si žiak pripraví cez prestávku. Ostatné veci má v aktovke, ktorá je zavesená alebo uložená vedľa lavice.
      4. Žiak nekladie sabotujúce otázky učiteľovi (s cieľom provokovať a rušiť vyučovanie).
      5. Rešpektuje učiteľovo právo na vyučovacej hodine a zároveň zásady slušnosti.
      6. Učiteľ má právo kedykoľvek si vziať slovo a začať komunikačný akt. Môže prerušiť reč žiaka, kedy on uzná za vhodné v rámci pedagogického rozhovoru – on učí teba.
      7. Učiteľ môže hovoriť s kým chce. Sám si vyberá partnera - konkrétneho žiaka, skupinu žiakov alebo triedu ako celok.
      8. Učiteľ si volí tému rozhovoru. Aj keď je učivo dané osnovami, konkrétnu tému komunikácie volí učiteľ podľa svojich pedagogických zámerov.
      9. Učiteľ rozhoduje o dĺžke rozhovoru a vyučovacej hodiny. Dĺžka hovoru učiteľa nie je obmedzená iným komunikujúcim (dokonca niekedy ani zvonením, ak počas vyučovacej hodiny musel riešiť výchovné problémy so žiakmi. Môže nariadiť účasť na popoludňajšom náhradnom vyučovaní - aj celej skupine či triede - kde je účasť evidovaná).
      10. Učiteľ môže hovoriť v ktorejkoľvek časti učebne: za katedrou, v uličke alebo z iného miesta.
      11. Učiteľ môže hovoriť postojačky, v sede alebo pri chôdzi.
      12. Žiak môže na hodine hovoriť, len keď dostane slovo. Slovo udeľuje učiteľ. Žiak nesmie hovoriť bez dovolenia ani vtedy, keď nehovorí nikto.
      13. Žiak hovorí iba o téme, o ktorej je reč. Téma rozhovoru je daná otázkou. Hovorí iba tak dlho, ako je dovolené. Učiteľ môže rozhovor prerušiť alebo naopak, vyzvať, aby žiak pokračoval.
      14. Komunikácia sa obyčajne začína tak, že učiteľ položí žiakovi otázku alebo dá iný pokyn k odpovedi. Ak chce žiak odpovedať alebo sa niečo opýtať vyučujúceho, prihlási sa zdvihnutím ruky.  
      15. Ak si opakovane alebo zámerne neprinesie žiak pomôcky alebo ŽK na vyučovanie, odmieta alebo ignoruje pokyny učiteľa tak, že je narušený vyučovací proces a učiteľ kvôli žiakovi neplní verejný záujem - je ohrozené právo na vzdelanie iných žiakov - rieši situáciu s vedením školy podľa § 58 Školského zákona. /viď. Výchovné opatrenia/.
      16. Pri opakovanom vyrušovaní a podvádzaní pri písaní testu učiteľ test alebo možnosť odpovede odoberie, pričom bude hodnotený známkou nedostatočný.
      17. Pokiaľ žiak z dôvodu častej absencie, prípadne pomalšieho pracovného tempa a pod., nestihne dokončiť hodnotenú zadanú prácu v určenom vyučovacom čase na predmetoch výtvarná výchova, výtvarné techniky, informatika a tvorba projektov, môže využiť možnosť dokončenia mimo rozsahu vyuč. hodín určených rozvrhom v termíne po dohode s vyučujúcim a po písomnom oznámení rodičom.
      18. Na vyučovanie prichádza žiak do školy včas, v slušnom oblečení, bez výstredností v úprave vlasov a zovňajšku. Na cvičenie používa oblečenie slúžiace len na tento účel (cvičebný úbor), v ktorom je nevhodné byť na vyučovaní a obedovať v školskej jedálni.
      19. K riaditeľovi školy, učiteľom a zamestnancom školy sa správa žiak zdvorilo, pri stretnutí ich pozdraví a aj v kontakte so spolužiakmi dodržiava pravidlá slušného správania. Starší žiaci sú vzorom v správaní mladším žiakom.
      20. Ak počas vyučovania vstúpi do triedy dospelá osoba, žiaci sa pozdravia tým, že sa ticho postavia. Sadnú si na pokyn vyučujúceho učiteľa. Rovnako zdravia pri odchode učiteľa z triedy.
      21. Na vyučovacích hodinách sedí žiak na mieste, ktoré určil triedny učiteľ, prípadne vyučujúci učiteľ. Bez povolenia nesmie žiak opustiť svoje miesto ani učebňu.
      22. Mobilný telefón  počas celého vyučovacieho procesu /vrátane prestávok/ musí byť vypnutý.
      23. Žiaci nenosia do školy predmety, ktoré rozptyľujú pozornosť, prípadne ohrozujú bezpečnosť a zdravie. Tiež väčšie sumy peňazí a osobitne cenné predmety a oblečenie.

      Správanie sa žiakov počas online vzdelávania

      1. V prípade častého narúšania online hodiny (rôzne zvuky, nepovolené zdieľanie, bezdôvodná zmena prihlasovacieho mena,  zámerné vypínanie  kamery bez technických príčin, ...) učiteľ má možnosť vylúčiť žiaka z online hodiny.
      2. Zhotovovanie záznamu (audio, video, foto) z online hodiny sa považuje za hrubé porušenie školského poriadku.
      3. Za zdieľanie nepovolených záznamov z online hodiny na sociálnych sieťach (messenger, facebook, instagram, ...) alebo v mobilnej komunikácii  bude žiakovi udelená znížená známka zo správania (viď. Príloha).
      4. Poskytovať prístupové údaje (link, prihlasovacie údaje)  na online hodiny žiakom z iných tried a osobám mimo prostredia školy je zakázané, považuje sa za hrubé porušenie školského poriadku.
      5. Žiak sa na hodinu  pripája vlastným menom.
      6. V prípade  technických problémoch brániacich pripojeniu žiaka na online hodinu, zákonný zástupca dohodne s triednym učiteľom postup pri vzdelávaní.
      7. V prípade neúčasti žiaka na online vyučovaní z rodinných alebo zdravotných dôvodov, rodič informuje  triedneho učiteľa.
      8. Pri nedodržaní pravidiel učiteľ zadá žiakom do edupage (poznámky) - výchovné opatrenia.

      Článok 7
      Správanie sa cez prestávky

      1. Z dôvodu bezpečnosti sa po chodbách a schodištiach chodí vpravo a pomaly (nebehá sa, nenaháňa sa).
      2. Malé prestávky sú desaťminútové a veľká po 2. vyučovacej hodine 20- minútová.
      3. Počas malých prestávok žiaci ostávajú v triede a pripravujú sa na ďalšiu vyuč. hodinu, použijú WC a vykonajú osobnú hygienu podľa potreby, nezdržujú sa na chodbách ani v iných priestoroch školy /cudzia trieda/. Po druhej vyučovacej hodine je veľká prestávka. Žiaci sa prechádzajú po chodbách, v prípade dobrého počasia v átriu školy, na školskom dvore. Cez túto prestávku sa môžu žiaci stretávať na chodbách školy, ale nie na medziposchodí, na schodiskách a v iných triedach. Je prísne zakázané navštevovať kamarátov v iných triedach!
      4. Papiere a odpadky žiaci odhadzujú do košov! Nie je prípustné odhadzovať ich do záchodových mís, pisoárov, umývadiel a voľne v školskom areáli. Odpad sa triedi – separuje, čím pomáhame ekológii.
      5. Cez prestávky chodia určení žiaci po pomôcky.
      6. Ak je vyučovanie v odborných učebniach, žiaci  čakajú pred koncom prestávky pred triedou na vyučujúceho daného predmetu.
      7. Žiaci majú zakázané narábať s oknami, žalúziami bez prítomnosti učiteľa, vykláňať sa z okien, vyhadzovať von papiere a iné odpadky a zdržiavať sa v inej triede ako ich kmeňovej.
      8. Vyskočenie z prízemných okien bude považované za hrubé porušenie školského poriadku, za ktoré bude žiakovi udelená znížená známka zo správania.
      9. Na vyučovaciu hodinu TV čakajú žiaci prezlečení v šatni TV.
      10. Na vyučovanie v školskom bazéne  žiaci 3.- 9. ročníka čakajú vyučujúceho pred vstupom do traktu bazéna. Žiakov 1. a 2. ročníka sprevádzajú určení učitelia.
      11. Spory so spolužiakmi riešia žiaci bez použitia fyzickej sily.
      12. Šikanovanie sa netoleruje. Žiaci, ktorí sú svedkami šikanovania, okamžite nahlásia túto skutočnosť ktorémukoľvek  pedagogickému zamestnancovi.
      13. Žiaci neničia, neznečisťujú školský majetok (steny, dvere, WC, knihy, nábytok a pod.). Škody budú musieť nahradiť.
      14. Žiakom sa  zakazuje fajčiť, požívať alkoholické nápoje, drogy a iné omamné látky v škole i mimo školy. Aj prinesenie cigariet, alkoholu, drog, prípadne iných omamných látok do areálu školy sa považuje za porušenie školského poriadku.
      15. Ak žiak zistí, že niektorý spolužiak alebo spolužiačka má veci uvedené v predchádzajúcom bode, prípadne ho porušuje v areáli školy, je jeho povinnosťou okamžite to oznámiť ktorémukoľvek členovi pedagogického zboru.
      16. Do riaditeľne, zborovne a kancelárie žiak vstupuje len v nevyhnutných prípadoch. Všetky potrebné písomnosti  vybavuje prostredníctvom triedneho učiteľa.
      17. Do odborných učební a telocvične vchádza žiak v sprievode učiteľa.

      Článok 8
      Odchod zo školy

      1. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny si žiak uloží svoje veci do aktovky, očistí si svoje pracovné miesto a okolie od papierov a iných nečistôt a vyloží stoličku na lavicu.
      2. Pod vedením učiteľa odíde do školskej jedálne.
      3. Žiaci, ktorí sa nestravujú v školskej jedálni sa idú prezuť k skrinkám a  opúšťajú školskú budovu.
      4. Žiaci poverení starostlivosťou o triedu / týždenníci, príp. určená služba / skontrolujú triedu – čistota, zatvorené okná, zhasnuté svetlá, zotretá tabuľa - až potom ju opustia.
      5. Ak žiak zistí nejakú stratu alebo nález, ohlási to vyučujúcemu alebo triednemu učiteľovi. Nájdené veci odnesie do kancelárie školy.
      6. Zo školy odchádza žiak ihneď domov, dodržiava dopravné predpisy a disciplínu.
      7. Po opustení areálu školy už za žiaka zodpovedajú zákonní zástupcovia.
      8. Opustiť triedu, cvičisko alebo pracovné miesto môže žiak len so súhlasom vyučujúceho alebo triedneho učiteľa.

      Článok 9
      Povinnosti týždenníkov

      1. Žiaci plnia povinnosti týždenníka podľa pokynov triedneho učiteľa.
      2. Týždenníci prichádzajú do školy najneskôr 15 minút pred začiatkom vyučovania, vedú spolužiakov k dodržiavaniu poriadku, dbajú o čistotu tabule, triedy. Zabezpečia učebné pomôcky. Hlásia neprítomnosť vyučujúceho po 5 minútach od začiatku hodiny na sekretariáte školy, vetrajú, polievajú kvety v triede, bez vyzvania hlásia vyučujúcemu mená neprítomných žiakov, hlásia zistené nedostatky na začiatku hodiny vyučujúcemu, prípadne triednemu učiteľovi.
      3. Pri sťahovaní z učebne dbajú o zachovanie poriadku. Zabezpečia zamknutie triedy. Po skončení vyučovania skontrolujú učebňu, poutierajú tabuľu, prezrú lavice, dbajú o vyloženie stoličiek na lavice, pozatvárajú okná, zhasnú svetlá, skontrolujú uzávery vody a odchádzajú z triedy poslední.

      Článok 10
      Dochádzka žiakov do školy

      1. Žiak musí chodiť do školy pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín a zúčastňovať sa činností, ktoré škola organizuje.
      2. Účasť na vyučovaní voliteľných predmetov a záujmovej činnosti je pre prihláseného žiaka povinná.
      3. Ak žiak nemôže prísť do školy pre príčinu, ktorá je vopred známa, požiada jeho zákonný zástupca o uvoľnenie z vyučovania písomnou formou. Žiaka možno uvoľniť najviac 3 dni v jednom polroku.
      4. Je preferovaná písomná forma ospravedlňovania do ŽK, žiadosť, tlačivo, potom mail, SMS a vo výnimočných prípadoch telefón do 24 hodín.
      5. Ak neprítomnosť dieťaťa alebo žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží  žiak, jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia potvrdenie od lekára zápisom v žiackej knižke do 3 dní po nástupe do školy.
      6. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka sa uznáva najmä choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť dieťaťa alebo žiaka na súťažiach.
      7. Ak žiak zamešká v jednom polroku viac ako 30 % z plánovaného počtu hodín, na základe rozhodnutia školy mu môže byť nariadené absolvovať komisionálnu skúšku. Ak má žiak väčšiu absenciu na určitých hodinách, vyučujúci rozhodne o ďalšom postupe v spolupráci s triednym učiteľom.
      8. Pri oneskorenom príchode na vyučovanie alebo na školské podujatie musí žiak priniesť písomné ospravedlnenie od zákonného zástupcu. Tri neskoré neospravedlnené príchody sa počítajú za 1 neospravedlnenú hodinu.

      Článok 11
      Starostlivosť o zovňajšok

      1. Do školy prichádza žiak čistý a upravený, primerane oblečený. Dievčatá  sa neobliekajú vyzývavo , bez odhalených bedrových partií a hlbokého výstrihu. Taktiež bez  mejkapu, výstrednej dĺžky a úpravy nechtov a používania či nosenia  pírsingu.
      2. Všetky vrchné časti odevu, obuv a prezuvky sú označené  menom, prípadne značkou.
      3. Zo zdravotných a estetických dôvodov sa neodporúča pogumovaná obuv a tepláky. Výstredné oblečenie, nápadná úprava vlasov a nosenie drahých šperkov je neprípustné!
      4. Na hodinu technickej výchovy je potrebné nosiť  pracovný odev.
      5. Na hodiny telesnej výchovy je potrebné nosiť  cvičebný úbor, ktorý pozostáva z trička, krátkych nohavíc (nie kapsáče), ponožiek, športovej obuvi (v prípade zimy tričko s dlhým rukávom, tepláky). Do športového odevu sa žiaci prezliekajú  v šatni. Nie je dovolené cvičiť v oblečení, ktoré má žiak počas vyučovania.
      6. Do školy je zakázané nosiť odevy s vulgárnymi nápismi (aj cudzojazyčné), ďalej nápismi a symbolmi propagujúcimi  násilie a pod.

      Článok 12
      Starostlivosť o ochranu zdravia žiakov, bezpečnosť pri vyučovaní a školských akciách podľa § 153 ods. 1 zákona 245/2008 Z. z.

      1. Žiak musí byť v škole a na všetkých školských a mimoškolských podujatiach oblečený a upravený vhodne a čisto.
      2. Výstredné oblečenie, nápadná úprava vlasov a tváre, nosenie drahých šperkov je neprípustné.
      3. Zo zdravotných dôvodov nie je povolené používať v škole ako prezuvky tenisky.
      4. Žiaci používajú hygienické vrecúško (uterák, mydlo, toaletný papier).
      5. Na hodine telesnej výchovy sa žiak prezlečie do športového odevu v šatni.
      6. Žiak je povinný počas vyučovania, prestávok ako i na podujatiach organizovaných školou chrániť svoje zdravie a zdravie spolužiakov.
      7. Všetci žiaci sú so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia v škole preukázateľne oboznámení na začiatku školského roka triednym učiteľom. V prípadoch zvýšeného ohrozenia bezpečnosti a zdravia žiaka pri niektorých činnostiach sú žiaci oboznámení s pokynmi na predchádzanie úrazom. Každý žiak je povinný dodržiavať všeobecné zásady bezpečnosti a ochrany zdravia a rešpektovať usmernenia učiteľov na predchádzanie úrazom.
      8. Všetci žiaci školy sú povinní rešpektovať dozor konajúcich učiteľov školy.
      9. Žiak ochraňuje svoje zdravie a zdravie spolužiakov. Žiaci nesmú v škole ani v areáli školy fajčiť, piť alkoholické nápoje, používať toxické látky a drogy, energetické nápoje, nealkoholické pivo a pod.
      10. Žiak dôsledne dodržiava hygienické zásady - dôsledne si umyje ruky po použití WC i pred každým jedlom. Žiak je povinný rešpektovať pokyny zdravotníka školy a dospelých osôb.
      11. Každý pedagóg je povinný zohľadňovať zrakové, sluchové poruchy  a  vzrast žiaka. Odporúčanie: vydať platný zasadací poriadok.
      12. V prevádzkových priestoroch sa žiak správa tak, aby nezapríčiňoval zvyšovanie prašnosti a neohrozoval vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť spolužiakov.
      13. Pred začatím činnosti, pri ktorej vzniká riziko úrazu, pedagóg je preukázateľne povinný poučiť a upozorniť žiakov na  možné nebezpečenstvo vzniku úrazu.
      14. Prvú predlekársku pomoc je povinný poskytnúť každý zamestnanec školy.
      15. Ak žiak utrpel úraz, musí o tom informovať zodpovedného pedagogického zamestnanca (vyučujúceho, dozor konajúceho, triedneho, vychovávateľku...).
      16. Pedagóg, ktorý poskytol prvú predlekársku pomoc žiakovi, je povinný o úraze alebo onemocnení informovať rodičov žiaka.
      17. Každý školský úraz treba evidovať v knihe školských úrazov a každé ošetrenie úrazu je povinné zapísať do zošita ošetrení úrazov.
      18. Každá školská akcia sa riadi podľa Smernice o organizovaní školských výletov, exkurzií, vychádzok, školy v prírode, plaveckých a lyžiarskych výcvikov zo dňa 5.3.2019.

      Článok 13

      Ochrana žiakov pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou a násilím podľa § 153 ods. 1 zákona 245/2008 Z. z.

      1. V škole pracuje koordinátor prevencie drogových závislostí a výchovný poradca, ktorí koordinujú činnosť pedagógov v oblasti boja proti drogám, diskriminácii, násiliu a iným negatívnym sociálno-patologickým javom. Postupujú podľa plánu činnosti na daný šk. rok.
      2. Ak je žiak ohrozovaný , fyzicky alebo slovne napádaný inou osobou, musí danú skutočnosť oznámiť pedagógovi alebo vedeniu  školy čo najskôr. Ak o takejto skutočnosti vie zákonný zástupca, musí postupovať podobne.
      3. V prípade zistenia alebo podozrenia užitia omamných látok,  pedagóg okamžite kontaktuje zákonného zástupcu žiaka.
      4. V prípade podozrenia zo záškoláctva pedagóg kontaktuje zákonného zástupcu žiaka a prostredníctvom riaditeľstva školy informuje sociálne oddelenie.
      5. Pri riešení týchto javov škola spolupracuje s CPPPaP v Prešove alebo s inými inštitúciami tohto zamerania.
      6. Žiakovi je zakázané počas vyučovania používať mobilné telefóny, mp3, mp4 prehrávače, iPhony, iPady, herné konzoly a iné zariadenia prehrávajúce zvuk a obraz, pokiaľ nie sú súčasťou vyučovacieho procesu so súhlasom vyučujúceho.
      7. Žiak bez vyžiadania alebo súhlasu nesmie vytvárať a zverejňovať zvukový ani obrazový záznam o spolužiakoch alebo zamestnancoch školy.
      8. Vypočúvanie žiakov políciou v priestoroch školy sa uskutočňuje len za prítomnosti riaditeľa školy alebo ním poverenej osoby z radov pedagogických pracovníkov. Rodičia žiaka budú o vypočúvaní bezodkladne informovaní. Hranica právnej zodpovednosti žiaka je podľa zákona 14 rokov.

      Článok 14

      Starostlivosť o učebnice, učebné pomôcky a školské zariadenie

      1. Povinnosťou žiaka je šetriť učebnice a učebné pomôcky.
      2. Za zapožičané učebnice zodpovedá žiak, ak nie je plnoletý -  jeho zákonný zástupca.
      3. Ak žiak veľmi poškodí učebnicu alebo ju stratí, je povinný nahradiť ju (kúpiť novú).
      4. Učebnice a zošity majú mať žiaci zabalené a podpísané.
      5. Žiaci šetria školské zariadenie, školskú budovu a ostatný majetok. Ak žiak úmyselne alebo z nedbanlivosti poškodí školský majetok, jeho rodičia alebo zákonný zástupca sú povinní túto škodu uhradiť (buď náhradou veci, opravou alebo finančnou úhradou).
      6. V prípade, že rodičia alebo zákonný zástupca neakceptuje upozornenie o náhrade škody, triedny učiteľ vypíše škodový protokol, ktorý sa odosiela na príslušné oddelenie polície.
      7. Ak sa vinník nezistí, uhradí sa škoda kolektívne.

      Článok 15

      Povinnosti žiaka v školskom stravovacom zariadení

      1. Včasná úhrada poplatku za stravu.
      2. Žiaci 1. stupňa a žiaci športových tried obedujú od 11:40 hod., 2. stupeň len po skončení vyučovania. Nie počas prestávok medzi vyučovaním. Obedy sa vydávajú do 14:00 hod.
      3. Po skončení vyučovania žiaci slušne prichádzajú do školskej jedálne  a zaradia sa do radu. Pred vstupom do jedálne si vo vestibule uložia tašku.
      4. Pred obedom si umyjú ruky!
      5. V jedálni počas stolovania i celého pobytu sa žiaci správajú kultúrne – nebehajú, nevykrikujú. Poslúchajú pokyny  vedúcej jedálne, učiteľov i kuchárok. Celý obed skonzumujú v jedálni.
      6. Po skončení obeda zanechajú svoje miesto v poriadku, odovzdajú riad pri okienku a opustia jedáleň školy.

      Článok 16
      Hodnotenie a klasifikácia

      1. V jednotlivých vyučovacích predmetoch sú žiaci klasifikovaní týmito stupňami:

       

      1 – výborný
      2 – chválitebný
      3 – dobrý
      4 – dostatočný
      5 – nedostatočný.

      1. Správanie žiakov sa klasifikuje týmito stupňami:
       1 – veľmi dobré
       2 – uspokojivé
       3 – menej uspokojivé
       4 – neuspokojivé.
      2. Pre klasifikáciu výchovných predmetov môže byť po schválení na pedagogickej rade použité aj slovné hodnotenie.
      3. Ak nie je možné žiaka klasifikovať v prvom polroku pre závažné objektívne príčiny, určí riaditeľ školy náhradný termín skúšok, a to spravidla tak, aby klasifikácia za 1. polrok mohla byť ukončená najneskôr do dvoch mesiacov od dátumu klasifikácie za 1. polrok.
      4. Ak pre závažné objektívne príčiny nemožno  klasifikovať žiaka na konci druhého polroka, riaditeľ školy určí na jeho klasifikáciu náhradný termín a to tak, aby sa klasifikácia žiaka mohla vykonať najneskôr do 1 októbra. Do toho času žiak navštevuje podmienečne najbližší vyšší ročník.
      5. Ak žiak  alebo zákonný zástupca má pochybnosti o správnosti klasifikácie na konci 1. a 2. polroka, môže do troch dní, odkedy sa dozvedel o jej výsledku, požiadať riaditeľa školy o komisionálne preskúšanie. Ak je vyučujúcim riaditeľ školy, o preskúšanie možno požiadať orgán štátnej správy, ktorý školu odborne riadi. Preskúšať žiaka nemožno, ak bol v danom klasifikačnom období z tohto predmetu už komisionálne skúšaný. Riaditeľ školy môže nariadiť komisionálne preskúšanie žiaka na svoj podnet.

      Článok 17
      Pravidlá hodnotenia a klasifikácie

      1. Každý učiteľ je povinný poskytnúť žiakovi a jeho zákonnému zástupcovi plnohodnotnú informáciu o jeho prospechu a správaní.
      2. Priebežnej klasifikácii žiaka sa vedie evidencia v pedagogickej dokumentácii.
      3. Klasifikácii žiakov sú v priebehu školského roka rodičia informovaní:
      • zápismi známok do žiackej knižky, internetovej žiackej knižky, resp. výpismi známok
      • počas štvrťročných konzultácii s učiteľmi – v čase konzultačných hodín ( triednych aktívov) u jednotlivých vyučujúcich.
      1. Podľa závažnosti previnenia voči vnútornému školskému poriadku pre žiakov školy môže byť žiakovi uložené :
      1. výchovné opatrenie
      • napomenutie triednym učiteľom
      • pokarhanie triednym učiteľom
      • pokarhanie riaditeľom školy
      1. znížená známka zo správania.
      1. Výchovných opatreniach informuje triedny učiteľ rodiča, resp. zákonného zástupcu žiaka.
      2. Z dôvodu neospravedlnenej absencie  na návrh triedneho učiteľa a po prerokovaní v pedagogickej rade môže riaditeľ školy znížiť hodnotenie správania.

      Článok 18
      Opravné a komisionálne skúšky

      1. Žiak, ktorý má na konci 2. polroku nedostatočný prospech najviac z dvoch povinných predmetov, môže so súhlasom riaditeľa školy robiť z týchto predmetov opravnú skúšku.
      2. Termín opravných skúšok určí riaditeľ školy tak, aby boli vykonané najneskôr do 31. augusta.  Žiakovi, ktorý zo závažných dôvodov nemôže prísť na opravnú skúšku v určenom termíne, možno povoliť vykonanie opravnej skúšky najneskôr do 15. septembra.
      3. Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na opravnú skúšku, klasifikuje sa z vyučovacieho predmetu, z ktorého mal robiť opravnú skúšku, stupňom prospechu nedostatočný.
      4. Žiak sa klasifikuje na základe výsledkov komisionálnej skúšky v týchto prípadoch:
      • keď je skúšaný v náhradnom termíne,
      • keď žiak alebo zákonný zástupca žiaka požiada o preskúšanie žiaka, alebo keď sa  preskúšanie koná na podnet  riaditeľa školy,
      • keď vykonáva opravné skúšky,
      • keď je dlhodobo chorý alebo je talentovaný a má individuálny študijný plán,
      • v prípade, že plní povinnú školskú dochádzku v zahraničí.
      1. Komisia pre komisionálne skúšky je najmenej trojčlenná. Skladá sa z predsedu, ktorým je spravidla riaditeľ školy alebo ním poverený učiteľ, skúšajúceho učiteľa, ktorým je spravidla učiteľ vyučujúci žiaka príslušný predmet a prísediaceho, ktorý má aprobáciu pre ten alebo príbuzný predmet. Výsledok komisionálnej skúšky vyhlási predseda komisie v deň konania skúšky. Tento výsledok je pre klasifikáciu žiaka konečný.

      Článok 19
      Postup do vyššieho ročníka a opakovanie ročníka
       

      1. Do vyššieho ročníka postupuje žiak, ktorý prospel.
      2. Ak žiak v niektorom ročníku neprospel a nevykonal úspešne opravnú skúšku, opakuje príslušný ročník.

      Článok 20
      Výchovné opatrenia a kritériá udeľovania
       

      1. Pochvaly a iné ocenenia:  

      Pochvala od triedneho učiteľa:

      •  za výborný prospech a vzorné správanie  (priemer známok do 1,20)
      •  za reprezentáciu školy ( úspešný riešiteľ v obvodových kolách súťaží )

      Pochvala od riaditeľa

      • za výborný prospech a vzorné správanie ( priemer známok do 1,00 )
      • za reprezentáciu školy ( úspešný riešiteľ v okresných, regionálnych a vyšších kolách súťaží)
      • za záslužný alebo statočný čin
      1. Opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov:

      Napomenutie od triedneho učiteľa:

      • za tri po sebe idúce menej závažné priestupky  ( neskorý príchod do školy, neplnenie si týždenníckych povinností, neprezúvanie sa, nenosenie učebných pomôcok, nevypracovanie domácej úlohy  a pod. )
      • za 1 neospravedlnenú hodinu       

      Pokarhanie od triedneho učiteľa

      • za závažnejší priestupok ( podvádzanie, falšovanie úradných dokladov, sústavné vyrušovanie na hodinách, používanie vulgarizmov, ničenie školského majetku a pod.)
      • opakujúce sa menšie priestupky po napomenutí
      • 2 3 neospravedlnené hodiny             

      Pokarhanie od riaditeľa školy:

      • opakujúce sa závažnejšie priestupky
      •  4 5 neospravedlnených hodín
      • vydieranie a šikanovanie spolužiakov            

      Výchovné opatrenia sa udeľujú po predchádzajúcom vyčerpaní základných výchovných prostriedkov. Bilancujú sa na klasifikačnej porade príslušného klasifikačného obdobia.

      1. Správanie žiaka sa klasifikuje so zreteľom na vekové  osobitosti podľa týchto 
             požiadaviek :

            Stupeň 1 (veľmi dobré)

      Žiak uvedomene dodržiava školský poriadok a ustanovenia vnútorného    školského  poriadku. Ojedinele sa dopúšťa menej závažných previnení.

            Stupeň 2 (uspokojivé)

      Žiak sa závažnejšie previní alebo opakovane menej závažne previní, neprispieva ku   korektným vzťahom medzi spolužiakmi. Je prístupný výchovnému pôsobeniu a usiluje sa svoje chyby napraviť. Žiak v hodnotenom období má od 11 - 25 neospravedlnených   hodín.          

            Stupeň 3 (menej uspokojivé)

      Správanie  žiaka v škole(mimo školy) je v rozpore s pravidlami správania a ustanoveniami vnútorného školského poriadku. Aj po udelení pokarhania od riaditeľa školy sa dopúšťa  ďalších previnení. Žiak v hodnotenom období má od 26 - 60 neospravedlnených   hodín.          

            Stupeň 4 (neuspokojivé)

      Žiak sústavne porušuje pravidlá správania a vnútorný školský poriadok. Zámerne narúša korektné vzťahy medzi spolužiakmi a závažnými previneniami ohrozuje ostatných   spolužiakov. Žiak v hodnotenom období má od 61 a viac neospravedlnených hodín.

      Hodnotenie správania žiakov podľa závažnosti priestupku je v Prílohe č. 1

      Článok 21

      Vnútorný režim školy

       

      Povinnosti učiteľov, vychovávateliek a ostatných zamestnancov školy vyplývajú z pracovného poriadku pre výchovných a ostatných pracovníkov škôl a školských zariadení.

      Učiteľ prichádza do školy najneskôr 15 minút pred začatím vyučovania – ráno o 7.45 hod. a zaeviduje svoj príchod do zamestnania. Učiteľ odchádza 30 min. po svojej poslednej  vyučovacej povinnosti, ak nemá poobedňajšie vyučovanie, respektíve krúžkovú činnosť.

      Vychovávateľky prichádzajú a odchádzajú podľa rozpisu služieb a rozvrhu ŠKD.

      Dozor učitelia, vychovávateľky vykonávajú podľa osobitných pokynov. Dozor nad žiakmi začína o 7.45 h a končí 10 minút po poslednej vyučovacej hodine. Pri popoludňajšom  vyučovaní dozor vykonáva vyučujúci učiteľ. Hlavný dozor začína o 7.45 a končí o 14.00 hod.

      Nástup a odchod TH pracovníkov školy je podľa rozpisu služieb.

       

      Organizácia vyučovania

      Vyučovania hodina

      Začiatok

      Ukončenie

      0.

      7.05

      7.50

      1.

      8.00

      8.45

      2.

      8.55

      9.40

      3.

      10.00

      10.45

      4.

      10.55

      11.40

      5.

      11.50

      12.35

      6.

      12.45

      13.30

      7.

      14.00

      14.40

       

      Na popoludňajšie vyučovanie žiaci čakajú vo vestibule školy na vyučujúceho. Nulté hodiny sa realizujú v mimoriadnych prípadoch po dohode s rodičmi žiakov a vedením školy.

      Organizácia činnosti v ŠKD

      Prevádzka ŠKD sa začína o 6.30 a končí o 17.00 hod.

      Rodičia si vyberajú žiakov z ŠKD o 15.00 hod. a o 16.00 hod. Na požiadanie rodičov môžu byť žiaci v ŠKD do 17.00 hodiny, čo je zabezpečené službou  vychovávateľky. Po žiakov prichádza plnoletá osoba, ktorá je uvedená na informovanom súhlase..

      Článok 22
      Záverečné ustanovenia
       

      1. Vnútorný poriadok pre žiakov školy je záväzný pre všetkých žiakov a zamestnancov školy. Nedodržanie niektorého bodu Vnútorného poriadku školy zo strany žiakov je dôvodom na výchovné opatrenie.
      2. Triedny učiteľ je povinný preukázateľne oboznámiť s Vnútorným poriadkom pre žiakov školy žiakov triedy a ich zákonných zástupcov.
      3. Neoddeliteľnou časťou Vnútorného poriadku pre žiakov školy sú všetky vnútorné poriadky odborných učební, telocvične, zásady práce, bezpečnostné pravidlá a pod., s ktorými sú žiaci oboznamovaní na vyučovacích hodinách alebo pri činnostiach organizovaných školou.
      4. Zmeny a doplnky vnútorného poriadku vydáva riaditeľ školy.

      Prerokovaný a schválený na pedagogickej rade 28.8.2019.

      Prerokovaný na žiackej školskej rade 26.9.2019.

      Prerokovaný na rade školy ...............................

       

      Dodatok schválený na pedagogickej rade 9.11.2020.

       

       

      Mgr. Jaroslav Bizub

                                                                                             riaditeľ školy

      Prílohy

      Príloha č. 1

       

      Hodnotenie správania žiakov podľa závažnosti priestupku

       

       

      Č.

      Priestupok

      Počet priestupkov

      Opatrenia

      Výchovné opatrenia

      1.

      Ublíženie na zdraví

      1x

      TO, info rodič

       

      2 – 4            

      podľa závažnosti

      2.

      Propagácia násilia

      1x

      TO, info rodič

       

      2 – 4            

      podľa závažnosti

      3.

      Diskriminácia

      1x

      Info rodič

      3

      4.

      Šikanovanie

      1x

      Info rodič

      3

      5.

      Krádež

      1x

      Info rodič

      2 – 4            

      podľa závažnosti

      6.

      Drogy, alkohol

      1x

      Info rodič

      3

      7.

      Zbrane, nepovolené látky

      1x

      TO, info rodič

       

      3

      8.

      Poškodenie majetku

      1x

      Finanč.,odškod.,komisia,rodič

      2 – 3           

      podľa závažnosti

      9.

      Fajčenie

      1x

      Info rodič

      2

      10.

      Sprejerstvo

       

      Info rodič

      2 – 3          

       podľa závažnosti

      11.

      Používanie telefónu

      3x

      Telefón sa zadrží, info rodič

      2

      12.

      Neospravedlnené hodiny

      11 a viac.

      Info rodič

      2 – 3           

      podľa závažnosti

      13.

      Opakované vyrušovanie na vyučovaní

       

      3x

      6x

       

      Poznámka do ŽK

      NTU

      PTU

      14.

      Zabúdanie žiackej knižky

       

      Info rodič

      Pokarhanie TU

      15.

      Zabúdanie domácich úloh         a školských pomôcok

       

      3x

      6x

      9x

      Info rodič

      NTU

      PTU

      PRŠ

      16.

      Dôsledné plnenie školských povinností

       

       

      Pochvala - odmena

      Podľa  rozhodnutia triedneho učiteľa

      17.

      Reprezentácia školy na súťažiach

       

      Pochvala - odmena

       

      18.

      Zabúdanie cvičebného úboru

      3x

      Info rodič

      NTU

      19.

      Zhotovovanie a šírenie obrazových a zvukových záznamov

      1x

      2x

      pokarhanie

      znížená známka zo správania

      PRŠ

      2–3

      podľa závažnosti

       

       

       

       

       

       

       

       

      Vysvetlivky: ŠP – školský poriadok, TO – trestné oznámenie, PRŠ – pokarhanie riaditeľa školy, NTU – napomenutie triednym učiteľom, PTU – pokarhanie triednym učiteľom,  Čl. – článok, Info – informácia, poznámka, rodič – telefonický a následne osobný pohovor so zákonným zástupcom.

       

  • Kontakty

   • Základná škola, Mirka Nešpora 2, Prešov
   • nespora2@gmail.com
   • 051/ 7710957
   • Mirka Nešpora 2, 080 01 Prešov
   • www.zsnespo.sk www.nespora.edupage.org
   • Mgr. Jaroslav Bizub
  • zatiaľ žiadne údaje