• Organizačný poriadok

      •  

       Organizačný poriadok je základnou normou CVČ pri ZŠ, Mirka Nešpora 2, 08001 Prešov (ďalej len CVČ). Upravuje riadenie a organizáciu, určuje deľbu práce, organizáciu orgánov v školskom zariadení, práva CVČ a zodpovednosť pracovníkov, vnútorné a vonkajšie vzťahy.

       CVČ pri ZŠ, Mirka Nešpora 2,  je pokračovateľom ŠSZČ pri ZŠ, Mirka Nešpora 2 a to podľa  Zmien v zákone č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktoré zaviedol zákon č. 324/2012 Z. z.  Podľa § 161b Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2013 Školské stredisko záujmovej činnosti zriadené podľa predpisov účinných do 31. decembra 2012 je centrum voľného času podľa tohto zákona. Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov, majetkovoprávnych a iných právnych vzťahov školského strediska záujmovej činnosti prechádzajú na príslušné centrum voľného času.

        

        

       ČASŤ  1

       Základné ustanovenia

        

       OBSAH:

       1. CVČ pri ZŠ, Mirka Nešpora 2, je ako jeho predchodca ŠSZČ na základe rozhodnutia MŠ SR zapísané do siete škôl a školských zariadení od 1.9.2009.  Je súčasťou ZŠ,  Mirka Nešpora 2 v Prešove. Zriaďovacia listina bola vydaná  zriaďovateľom školského zariadenia MsÚ v Prešove.
       2. CVČ svoju činnosť finančne zabezpečuje na základe rozpočtu.
       3. CVČ nemá a nenadobúda hnuteľný a nehnuteľný majetok žiadnou formou.
       4. CVČ poskytuje výchovu a vzdelanie detí a mládeže na úseku základného a stredného školstva na základe platných zákonov a smerníc v rozsahu  platných učebných osnov a zriaďovacej listiny.

        

        

       ČASŤ 2

       Článok 1

       Rozsah platnosti organizačného poriadku:

       1. Organizačný poriadok CVČ nadväzuje na normy a zvlášť na Organizačný poriadok ZŠ Mirka Nešpora.
       2. Organizačný poriadok je hlavnou organizačnou normou CVČ.  Je záväzný pre vedúceho CVČ a všetkých vedúcich útvarov a klubov v CVČ.

        

       Článok 2

       Postavenie a úlohy CVČ

       1. CVČ je súčasťou ZŠ Mirka Nešpora a je zriadené zriaďovateľom v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. (Školský zákon) a jeho novelizácií.
       2. Úlohy školského zariadenia podrobne upravuje Štatút CVČ pri ZŠ Mirka Nešpora v Prešove, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto organizačnej normy. Štatút školského zariadenia nadobudol účinnosť 14.9.2009.

        

       Článok 3

       Zásady organizácie a riadenia

       V organizácii a riadení sa využívajú organizačné a riadiace formy. Sú to záväzné predpisy, ktoré upravujú proces riadenia. Organizačnými formami sú :

       1. Organizačný poriadok
       2. Príkazy riaditeľa
       3. Mzdový predpis
       4. Spisový a skartačný poriadok
       5. Zásady obehu účtovných dokladov

        

       Článok 4

       Všeobecné vymedzenie práv, povinností a zodpovednosti

       1.) Rozsah povinností, práv a zodpovednosti pracovníkov CVČ vyplýva z platných všeobecných právnych predpisov, z vnútorných organizačných a riadiacich aktov, z  pracovnej náplne,  príkazov a pokynov nadriadených.

       2.) Základné povinnosti pracovníkov sú vymedzené vo výchovnom pláne CVČ, ktorý je záväzný pre všetkých pracovníkov CVČ.

       3.) Každý pracovník je povinný dodržiavať všeobecne právne a vnútorné predpisy CVČ. Pracovníci sú povinní riadne si plniť svoje povinnosti vyplývajúce z funkcie  ktorou boli poverení. Každý pracovník má najmä tieto povinnosti a zodpovednosť :

       • plniť príkazy priameho nadriadeného,

       • využívať čas záujmovej činnosti  na plnenie výchovných úloh,

       • dodržiavať čas záujmovej činnosti,

       • dodržiavať predpisy na úseku ochrany a bezpečnosti pri práci a požiarnej ochrany,

       • ochraňovať vlastníctvo štátu, riadne hospodáriť a nakladať s majetkom ZŠ Mirka Nešpora a mesta Prešov, chrániť ho pred zničením, poškodením, stratou alebo zneužitím. Riaditeľ ZŠ Mirka Nešpora ako štatutárny orgán CVČ  koná v jeho mene. Rozhoduje samostatne, pokiaľ jeho rozhodnutie nie je podmienené schválením iných orgánov. Riaditeľ je oprávnený určovať a ukladať podriadeným zamestnancom pracovné úlohy, organizovať a kontrolovať ich prácu a dávať im na tento účel záväzné pokyny v súlade s platnou legislatívou. Riaditeľ ZŠ Mirka Nešpora ustanoví vedúceho CVČ, ktorý dbá o činnosť a chod  CVČ. 

        

        

       ČASŤ 3

       Článok 1

       Stupne riadenia

       1. Riaditeľ ZŠ Mirka Nešpora
       2. Zástupcovia  riaditeľa ZŠ Mirka Nešpora
       3. Vedúci CVČ pri ZŠ Mirka Nešpora
       4. Vedúci útvarov alebo klubov záujmovej činnosti CVČ

        

       Článok 2

       Riaditeľ ZŠ Mirka Nešpora

       CVČ  riadi riaditeľ ZŠ Mirka Nešpora.

       Riaditeľ ZŠ Mirka Nešpora zodpovedá:

       • za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, učebných plánov a učebných osnov, za odbornú a pedagogickú úroveň výchovno-vzdelávacej a záujmovej práce CVČ a za efektívne využívanie prostriedkov určených na zabezpečenie činnosti CVČ; 
       • za hospodárenie a účelné využívanie pridelených finančných prostriedkov a vedenie riadnej evidencie o ich čerpaní;
       • za vytváranie priaznivých pracovných podmienok, zaisťovanie bezpečnosti a zdravia pri práci;
       • za oboznámenie podriadených zamestnancov s príslušnými organizačnými predpismi, predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci;
       • za pedagogickú a odbornú úroveň zamestnancov a za výsledky práce CVČ, za pravidelnú kontrolu plnenia výchovného plánu práce CVČ a za jeho komplexné vyhodnotenie na konci školského roku
       • za uvádzanie začínajúcich pedagogických pracovníkov do praxe

        

       Riaditeľ  riadi a kontroluje:

       • prácu podriadených zamestnancov a pravidelne hodnotí pomer k práci a k pracovnému kolektívu a ich pracovné výsledk

       • dodržiavanie pracovnej disciplíny zamestnancov a v prípade jej porušenia dáva návrh na pracovno-právny resp. trestno – právny postih voči zodpovedným zamestnancom

        

       Riaditeľ ZŠ Mirka Nešpora  rozhoduje:

       • o prijatí žiaka a študenta do záujmového útvaru
       • o oslobodení žiaka a študenta od povinnosti dochádzať do záujmového útvaru
       • o prerušení činnosti v záujmovom útvare
       • o oznámení zákonnému zástupcovi žiaka, ktorý nedbá o riadnu dochádzku do záujmového útvaru.
       • o príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť poskytovanú mládeži v CVČ
       • o preradení a prestupe žiaka a študenta na iný športový útvar po prerokovaní s vedúcim CVČ a príslušným vedúcim klubu športovej činnosti

        

       Určuje:

       • pracovnú náplň vedúceho CVČ 
       • nadčasovú prácu vedúceho CVČ 
       • výkon práce vedúcim útvarov
       • čerpanie náhradného voľna vedúceho CVČ

        

       Schvaľuje:

       • plán činnosti záujmových útvarov
       • časovo – tematické plány
       • organizáciu krúžkových činností
       • vnútorný poriadok pre žiakov školského zariadenia po prerokovaní s vedúcimi klubov záujmovej činnosti 

        

       Udeľuje:

       • ústnu alebo písomnú pochvalu žiakovi pred kolektívom záujmového útvaru 
       • pokarhanie žiakovi

        

       Informuje:

       • preukázateľným spôsobom informuje zákonného zástupcu žiaka o udelení výchovného opatrenia prípadne o mimoriadnom zhoršení dochádzky alebo prístupu žiaka

        

       Pôsobí:

       • na zjednocovanie hodnotiacich ukazovateľov (kritérií) u všetkých vedúcich záujmových útvarov v súlade s metodickými pokynmi na hodnotenie

        

       Vydáva:

       • organizačný poriadok CVČ
       • príkazy, pokyny a usmernenia

        

       Uzatvára:

       • hospodárske zmluvy
       • sponzorské a darovacie zmluvy
       • iné zmluvy

        

       Predkladá zriaďovateľovi:

       • informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno – vzdelávacieho a záujmového proces
       • správu o výchovno – vzdelávacích a záujmových výsledkoch CVČ

        

       Riaditeľ školy ďalej:

       • dbá, aby sa všetci pracovníci CVČ oboznámili so všeobecne záväznými právnymi predpismi a s pedagogicko-organizačnými pokynmi 

        

       Článok 3

       Zástupca riaditeľa školského zariadenia

       Poverený zástupca riaditeľa školského zariadenia zastupuje riaditeľa v čase jeho neprítomnosti, je zároveň štatutárnym zástupcom riaditeľa školského zariadenia.

       • riadi a kontroluje efektívnu činnosť športových útvarov,
       • metodicky usmerňuje pedagogických a výchovných zamestnancov pri organizovaní a vedení športových útvarov

        

       Vedúci CVČ:

       • vedie evidenciu o vedúcich športových útvarov (PN, OČR, ostatné) a zabezpečuje ich zastupovanie
       • upozorňuje riaditeľa školy na nedostatky v práci CVČ
       • poskytuje informácie vo veciach týkajúcich sa CVČ všetkým zamestnancom školy a záujemcom o členstvo v CVČ
       • je zodpovedný za bezproblémový chod CVČ
       • vypracováva a riaditeľovi ZŠ dáva na schválenie správu o činnosti CVČ
       • kontroluje činnosť športových útvarov CVČ
       • vykonáva nábor členov do CVČ
       • riaditeľovi ZŠ predkladá návrhy na zrušenie alebo zriadenie športových útvarov CVČ
       • je zodpovedný za propagáciu činnosti a výsledkov CVČ

        

       Článok 5

       Vedúci klubov záujmovej činnosti

       Vedúcich klubov záujmovej činnosti (ďalej len KZČ) vymenúva a odvoláva riaditeľ školského zariadenia.

       • vedúci KZČ sú podriadení zástupcom školského zariadenia,
       • napomáhajú pri pedagogickom riadení a najmä kontrole výchovno – vzdelávacieho a záujmového procesu záujmových útvarov
       • vedúci KZČ zabezpečujú kontrolu spracovania a aktualizáciu časovo – tematických plánov a odsúhlasujú zmeny pri presune tematických celkov
       • vedúci KZČ zabezpečujú činnosť športových útvarov
       • vedúci KZČ sú zodpovední za dodržiavanie výchovného plánu športových útvarov
       • vedúci KZČ vyhodnocuje činnosť svojho športového útvaru, písomné podklady odovzdáva vedúcemu CVČ
       • na požiadanie vedúceho CVČ sa zúčastňuje porád 

        

        

       ČASŤ  4

       Záverečné ustanovenia

       Organizačný poriadok je záväzný predpis ktorý usporadúva vzťahy CVČ k iným inštitúciám, vzťahy a pracovné náplne zamestnancov CVČ a ďalšie vzťahy súvisiace s prevádzkou CVČ.

        

        

       ČASŤ 5

       Účinnosť

       Tento organizačný poriadok nadobúda účinnosť od 28.9.2013.

        

       Mgr. Jaroslav Bizub
       riaditeľ ZŠ Mirka Nešpora

   • Kontakty

    • Základná škola, Mirka Nešpora 2, Prešov
    • nespora2@gmail.com
    • 051/ 7710957
    • Mirka Nešpora 2, 080 01 Prešov
    • www.zsnespo.sk www.nespora.edupage.org
    • Mgr. Jaroslav Bizub
   • zatiaľ žiadne údaje