• Správa za školský rok

  Správa

  o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/2020

  Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

  § 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi

  Základné identifikačné údaje

  Základná škola Mirka Nešpora 2 v Prešove je školou plnoorganizovanou, ktorá poskytuje základné vzdelanie v ročníkoch 1. až 9. Bola otvorená v roku 1984. V súčasnosti celkový počet tried nepresahuje jej plánovanú kapacitu, čo umožňuje viesť vyučovanie aj v špecializovaných odborných a poloodborných učebniach. Vyučovanie sa stáva aj vďaka tomu efektívnejšie a modernejšie. Počet žiakov, ktorí sa v škole učia, sa pohybuje okolo 500 žiakov. Na prvom aj na druhom stupni sú 2 -3 triedy v každom ročníku.

  V budove školy sa nachádzajú klasické triedy, počítačové učebne, multimediálne učebne,jazykové laboratórium, odborné učebne, cvičná kuchynka, školská knižnica, telocvičňa s náraďovňou, rozcvičovňa, posilňovňa. Učitelia majú k dispozícii zborovňu a kabinety. Škola má vlastnú kuchyňu s jedálňou.

  Od 6.1.1986 dol daný do prevádzky bazén Šťuka, ktorý využívajú nielen žiaci školy, ale aj žiaci iných škôl, športové kluby, verejnosť.

  Súčasťou školy je aj átrium, ktoré škola využíva nielen na oddych, ale aj na výučbu. Priestranný školský dvor slúži žiakom na športové a pohybové aktivity, relaxáciu a oddych. Športový areál školy tvorí futbalové ihrisko s umelým zavlažovaním, polyfunkčné ihrisko, 250 m atletická dráha.

  Škola každoročne v spolupráci s 1. FC Tatranom otvára minimálne 2 ročníky futbalových tried.

  Taktiež má bohaté skúsenosti s prácou so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

  Na tieto tradície nadväzuje aj vo svojom školskom vzdelávacom programe.


  Názov školyZákladná škola, Mirka Nešpora 2, Prešov
  Adresa školyMirka Nešpora 2, 080 01 Prešov
  Telefón051/ 7710957
  E-mailnespora2@gmail.com
  WWW stránkawww. zsnespo.sk
  ZriaďovateľMesto Prešov

  Vedúci zamestnanci školy

  FunkciaPriezvisko, meno
  Riaditeľ školyMgr. Jaroslav Bizub
  Zástupca riaditeľaMgr. Ladislav Klein
  Zástupca riaditeľaPaedDr. Ľubomíra Mišenková
  Vedúca ŠKDDanka Jankovichová
  Vedúci CVČPaedDr. Ľudovít Tobiáš, PhD.
  Vedúca ŠJKatarína Mejerová
  Vedúci ŠBMgr. Ladislav Klein

  Rada školy

  Rada školy pri ZŠ, Mirka Nešpora 2, Prešov


  Šk. rok 2019/2020

  Rada školy pracovala v zložení:

  Zástupcovia:

  Meno a priezvisko

  Funkcia

  pedagogických zamestnancov

  PaedDr. Radoslava Levická

  predseda RŠ

   

  Mgr. Tatiana Kandráčová

  podpredseda RŠ

  nepedagogických zamestnancov

  Katarína Majerová

   

  rodičov žiakov

  Mgr. Gejza Kišš

   

  Ing. Martina Roškaninová

   

   

  Ing. Miroslav Petruš

   

   

  Ing. Andrea Kačmaríková

   

  delegovaných zástupcov zriaďovateľa

  PaedDr. Slávka Čorejová

   

   

  RNDr. Zuzana Bednárová, PhD.

   

   

  Lukáš Anderko

   

   

  Bc. Mária Tejiščáková, DiS.

   

  V školskom roku 2019/2020 sa Rady školy stretla na jednom zasadnutí, ktoré sa konalo 20.novembra 2019. Na zasadnutí rada školy zobrala na vedomie správu o hospodárení školy v 2. polroku šk. roka 2018/2019 a plán práce na šk.  rok 2019/2020. Tieto správy predniesol riaditeľ školy.

  Ďalšie zasadnutia sa nekonali z dôvodu prerušenia vyučovania a uzatvorení škôl v marci 2020.

  Funkčné obdobie rady školy malo pôvodne skončiť v marci 2020, ale z dôvodu prerušenia vyučovania bolo možné uskutočniť len voľby do novej rady školy zástupcov pedagogických a nepedagogických zamestnancov. Voľby zástupcov rodičov žiakov sa konali 23.6.2020.

  Ustanovujúca schôdza novej rady školy sa konala 26. 6. 2020., kde bol zvolený predseda a podpredseda Rady školy.

   

  Zástupcovia:

  Meno a priezvisko

  Funkcia

  pedagogických zamestnancov

  Mgr. Jaroslava Ďuricová

  predseda RŠ

   

  Mgr. Tatiana Kandráčová

   

  nepedagogických zamestnancov

  Katarína Majerová

   

  rodičov žiakov

  Mgr. Mária Andrejková

  podpredseda RŠ

   

  MUDr. Karol Kyslan, PhD. MPH

   

   

  Mgr. Radoslav Koľ

   

   

  Jana Jačišinová

   

  delegovaných zástupcov zriaďovateľa

  PaedDr. Slávka Čorejová

   

   

  RNDr. Zuzana Bednárová, PhD.

   

   

  Lukáš Anderko

   

   

  Bc. Mária Tejiščáková, DiS.

   

   Rady školy si stanovila a schválila plán. V školskom roku 2020/2021 má naplánované 4 zasadnutia Rady školy.

  Témy zasadnutí rady školy:

  ·         Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy, jej výsledkoch a podmienkach za šk. rok 2019/2020.

  ·         Správa o finančnom hospodárení školy za kalendárny rok 2019 a 1. polrok šk. roka 2020.

  ·         Pedagogicko–organizačné a materiálno–technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu v šk. roku 2019/2020.

  ·         Školský vzdelávací program.

  ·         Informácie o realizácii projektov.

  ·         Informácie o činnosti CVČ pri ZŠ Mirka Nešpora 2 v Prešove.

  ·         Zápisu do 1. ročníka.

  ·         Umiestnenie žiakov 9. ročníka na SŠ.

  ·         Dištančné vzdelávanie počas pandémie COVID 19 a jeho vplyv na edukáciu v jednotlivých ročníkoch.

   

  Mgr. Jaroslava Ďuricová

  Poradné orgány školy


  Názov MZ a PKZastúpenie predmetov
  MZ 1.stupeňMgr. Marcela Adamkovičová
  MZ ŠKDDanka Jankovichová
  PK SJLMgr. Iveta Bujňáková
  PK MAT-FYZ-CEH-INFMgr. Daniela Kvašňáková
  PK DEJ-GEO-BIOMgr. Galina Čajková
  PK ANJ, RUJ, NEJMgr. Radoslava Levická
  PK TEV, ŠPP, PPBPaedDr. Gabriela Pittnerová
  PK ETV-HUV-NBV-OBV-VYV-THDMgr. Zuzana Vargová
  Koordinátor protidrogovej prevencieIng. Mária Kizeková
  Koordinátor enviromentálnej výchovyMgr. Galina Čajková
  činnosti žiackej samosprávyMgr. Tatiána Kandráčová
  Koordinátor informatizácieMgr. Ladislav Klein
  Koordinátor zdravotnej činnostiMgr. Michal Magáč /od jan.2019/
   PaedDr. Gabriela Pittnerová
   Mgr. Ingrid Grejtáková
  Školský psychológMgr. Eva Trojanovičová
  Špeciálny pedagógMgr. Martina Petrušková
  Výchovný poradcaPaedDr. Gabriela Pittnerová
  Vedúci šk. bazénaMgr. Ladislav Klein
  Vedúci CVČ a krúžkovej činnostiPaedDr. Ľudovít Tobiáš
  Kontakt s vysokou školouPaedDr. Ľubomíra Mišenková
  Kontakt s tlačouMgr. Jaroslava Ďuricová
  KronikárMgr. Jana Dolinská
  Zápis z porádPaedDr. Mária Cisková

  Poradné orgány školy

  1. Gremiálna rada riaditeľa - je zložená z vedúcich zamestnancov školy a ekonómky.

  Schádza sa spravidla raz za mesiac.

  2. Pedagogická rada školy - je poradným orgánom školy, ktorý prerokúva návrhy týkajúce sa výchovno -vzdelávacieho procesu školy. Jej členmi sú všetci pedagogickí a výchovní zamestnanci školy. Prerokúva plán práce školy v jednotlivých mesiacoch. Schádza sa spravidla jedenkrát za mesiac. PR má 42 členov (všetci pedagogickí zamestnanci školy). Predsedom PR je riaditeľ školy. Zapisovateľom je PaedDr. Mária Cisková. Počas školského roka sa uskutočnili 6 zasadnutí PR a začiatkom každého mesiaca pracovná porada. Zápisnice sa nachádzajú u pedagogického zástupcu riaditeľa školy.

  3. Rodičovská rada pri ZŠ M. Nešpora - výbor RR tvorí 24 členov - zástupcov jednotlivých tried. Je iniciatívnym orgánom rodičov a schádza sa spravidla raz za štvrťrok. Rodičovská rada - zhromažďuje a rieši námety, pripomienky a požiadavky rodičov týkajúce sa výchovy a vzdelávania žiakov, zabezpečovania tohto procesu a vzťahov, v ktorých sa uskutočňuje, rokuje s riaditeľom školy, učiteľmi a ostatnými pracovníkmi školy. Predsedom je p. Stredňák (od septembra 2013). 

  Počas školského roka sa uskutočnilo :  

  - 2 zasadnutí výkonného výboru RR         

  - 1 plenárne schôdze združenia rodičov

  - 4 triedne schôdze združenia rodičov

  K personálnym zmenám došlo v niektorých triedach na poste triedneho dôverníka.  

  Poradnými orgánmi riaditeľa sú pedagogická rada, metodické združenia a predmetové komisie. Členmi PR sú všetci pedagogickí zamestnanci školy.

  Metodické orgány školy sa v školskom. roku 2019/2020  aktívne podieľali na realizácií úloh stratégie a koncepcie rozvoja školy. Ťažisko práce metodických orgánov spočíva v nasledovných činnostiach:

  - organizačno-riadiacej,

  - odborno-metodickej,

  - kontrolno-hodnotiacej,

  - usmerňujúcej.

  Predmetom  zasadnutí poradných orgánov boli nasledovné  úlohy :

  - príprava tematických výchovno-vzdelávacích plánov,

  - tvorba učebných osnov,

  - zavádzanie inovatívnych prvkov do vyučovania,

  - rozvoj čitateľských kompetencií,

  - rozvoj komunikačných schopností,

  - plnenie učebných osnov a tematických výchovno-vzdelávacích plánov,

  - implementácia prierezových tém do tematických výchovno-vzdelávacích plánov,

  - prepojenosť a nadväznosť učiva,

  - analýza školského vzdelávacieho programu,

  - nedostatok učebníc a učebných pomôcok,

  - príprava žiakov na súťaže,

  - príprava exkurzií, besied, súťaží,

  - príprava žiakov na Testovanie 9,

  - príprava celoštátneho testovania KOMPARO,

  - implementácia IKT do vyučovacieho procesu,

  - rozvoj tvorivosti a nadania žiakov,

  - práca s problémovými žiakmi,

  - individuálny prístup k integrovaným žiakom,

  - príprava projektov,

  - zvyšovanie úrovne a kvality vyučovania sústavným vzdelávaním členov PK a sledovaním moderných metód a foriem vyučovania, účasťou na seminároch a školeniach k vyučovaniu,

  - príprava  žiakov na život - rozvoj  tvorivého myslenia, analyzovania problémov a ich riešenie,

  - posilňovanie úcty ku kultúrnym tradíciám, národným hodnotám,

  - spoločná príprava písomných prác,

  - prenos informácií zo školení pre členov metodického orgánu.

  Zo strany vedenia školy bola pravidelná účasť na zasadnutiach predmetových komisií a metodického združenia,  kontrola materiálov a zápisníc.

   

  § 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

  Údaje o počte žiakov

  Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
  počet tried33324222324
  počet žiakov545261488147385660497
  z toho ŠVVP 14 6289535
  z toho v ŠKD4946543511   186

  Prevažnú väčšinu tvoria žiaci zo spádovej oblasti (Sídlisko III). Vďaka výhodnej lokalite a športovému zameraniu školy k nám dochádzajú i žiaci z blízkeho okolia mesta Prešov. Počet žiakov školy k 30.6.2020: 497 Počet tried: 24 Podrobnejšie informácie:

  § 2. ods. 1 c Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy; údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy

  Zapísaní žiaci ZŠ

  Na základné vzdelávanie do 1.ročníka prijímame deti, ktoré dovŕšili šiesty rok veku a dosiahli školskú spôsobilosť a o prijatie ktorých požiada na základe zápisu zákonný zástupca dieťaťa. Do 1. ročníka výnimočne prijímame i deti, ktoré nedovŕšili šiesty rok veku, a to vždy po vyjadrení príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast.

  Zápis detí do 1. ročníka základnej školy pre nasledujúci školský rok sa každoročne organizuje v súlade s platnou školskou legislatívou v čase určenom MŠ a na základe pokynov zriaďovateľa. Slávnostný zápis detí sa realizuje vždy za prítomnosti PZ školy (vrátane ŠP, ŠŠP), rodičov a detí.

  Zápis žiakov do prvého ročníka sa v školskom roku 2019/2020 realizoval na základe usmernení ministerstva školstva elektronickou formou od 1. apríla 2020 do 30. apríla 2020. Všetky bližšie informácie boli uvedené na webovej stránke školy. Prihláška bola pre zákonných zástupcov k dispozícii od 8. apríla 2020 na stránke školy. Pokiaľ zákonní zástupcovia nemali možnosť komunikovať so školou elektronicky a zaslať prihlášku mailom, dohodli si osobné stretnutie.

  Okrem žiakov, ktorí patria do školského obvodu, môžu plniť povinnú školskú dochádzku v tejto škole aj žiaci mimo obvodu, na základe žiadosti zákonného zástupcu žiaka.

  Do iných ročníkov sú prijímaný žiaci na základe žiadosti zákonného zástupcu a podľa kapacitných a organizačných možností školy.

  Počet zapísaných prvákov k 30.6.2019: 64 žiakov / 29 dievčat

  Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2019: 56 žiakov / 27 dievčat

  Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 7 žiakov/ 2 dievčat

  Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2019: 78 žiakov

  Počet žiakov 1. - 8. ročníka: 17 žiakov

  Počet žiakov 9. ročníkov: 60 žiakov


   1. roč.2.roč.3.roč.4.roč.5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.
  Počet novoprijatých žiakov56230191110
  stav k 15.9.201956230191110

  § 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

  Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

   Gym 8 ročnéGym 5 ročnéGym 4 ročnéSOŠ 3 ročnéSOŠ 4 ročnéSOŠ 5 ročnéSpolu
  prihlásení10216337270
  prijatí9216337269
  % úspešnosti90%100%100%100%100%100%99%

  Všetci žiaci 9. ročníka sú prijatí na stredné školy.

  Traja žiaci boli prijatí v druhom kole, ostatní v prvom kole PS.

   

  Prijatí (zapísaní) žiaci na stredné školy:

  Počet žiakov 9. ročníka v školskom roku 2019 / 2020 – 60.

  Z celkového počtu bolo 24 dievčat a 36 chlapcov.

                                                

   

  Spolu

  Dievčat

  Chlapcov

  Prijatí na gymnázium – 4. ročné

  16

  9

  7

  Prijatí na gymnázium – 5. ročné

  2

  1

  1

  Prijatí na SOŠ 3 – ročné

  3

  0

  3

  Prijatí na SOŠ 4 – ročné

  37

  14

  23

  Prijatí na SOŠ 5 – ročné

  2

  0

  2

  SPOLU

  60 žiakov

   

  Žiaci, ktorí sa hlásili na 8 – ročné gymnázium:

  Prihlásení: 7

  Prijatí: 6

  Žiačky 8. ročníka, ktoré sa hlásili na bilingválne gymnázium:

  Prihlásení: 3

  Prijatí: 3

  Na bilingválne gymnázium 5 ročné bolo prijatých spolu 5 žiakov (z 8 aj z 9 ročníka) Z toho 4 dievčatá a 1 chlapec

  Na strednú odbornú školu 5 ročnú  boli prijatí 2 chlapci a 0 dievčat.

  § 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

  Klasifikácia tried

  Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy, aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. Cieľom je zhodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. Dbáme o to, aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali žiakov na úspešných a neúspešných. Hodnotenie prebieha na základe určitých kritérií, prostredníctvom ktorých sa sleduje vývoj žiaka. Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa berie do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon, Klasifikácia a hodnotenie žiakov vychádza z Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základne školej.

  Koncoročné hodnotenie žiakov sa v školskom roku 2019/2020 realizovalo v súlade s Usmernením na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020. O spôsobe hodnotenia boli rodičia informovaní prostredníctvom www stránky školy a zaslaním informácie na emailové adresy. Vysvedčenia škola vydala na základe Usmernenia k vysvedčeniam za šk. rok 2019_2020 pre základné školy.


  TriedaANJBIODEJFYZGEOCHEMATNEJOBNPDAPVORUJSJLSPRVLA
  I.A             1 
  I.B             1 
  I.C             1 
  II.A1     1,13   1,06 1,131 
  II.B1,18     1,18   1,12 1,181 
  II.C1,12     1,29   1,18 1,291 
  III.A1,17     1,39  1,22  1,6111,33
  III.B1,11     1,42  1,53  1,4211,21
  III.C1,05     1,18  1,18  1,4111,09
  IV.A1,08     1,25  1,13  1,2911,08
  IV.B1,14     1,48  1,14  1,5211,14
  V.A1,421,051 1,58 1,42     1,471 
  V.B1,211,261 1,21 1,11     1,371 
  V.C1,3311 1,48 1,48     1,291 
  V.D1,291,241 1,71 1,71     1,761 
  VI.A1,421,2711,461,15 1,46 1,08   1,51 
  VI.B1,381,1911,811,29 1,71 1,43   1,761 
  VII.A1,61,71,11,951,451,42,21,51,25  1,42,21 
  VII.B1,411,181,121,121,121,351,711,21,12  1,21,531 
  VIII.A1,691,151,081,851,621,421,421,21,35  1,081,731 
  VIII.B1,331,111,151,931,671,441,411,131,33  11,811 
  IX.A1,391,441,171,781,391,441,831,271,17  12,171 
  IX.B1,581,251,211,581,331,291,631,131,21  1,132,081 
  IX.C2,722,061,722,282,061,941,942,221,67  1,432,611 

  Na základe Usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020, a na základe Uznesenia pedagogickej rady zo dňa 30.4.2020 hodnotenie žiakov v jednotlivých predmetov v šk. roku 2019/2020 bolo nasledovné:

  Názov

  Skratka

  1. ročník

   2.- 4. roč

  5. - 9. roč

  Anglický jazyk

  ANJ

  slovné hodnotenie

   hodnotenie známkou

   hodnotenie známkou

  Biológia

  BIO

  x

  x

   hodnotenie známkou

  Dejepis

  DEJ

  x

  x

   hodnotenie známkou

  Etická výchova

  ETV

  x

  abs/neabs

  abs/neabs

  Fyzika

  FYZ

  x

  x

   hodnotenie známkou

  Geografia

  GEO

  x

  x

   hodnotenie známkou

  Hudobná výchova

  HUV

  abs/neabs

  abs/neabs

  abs/neabs

  Chémia

  CHE

  x

  x

   hodnotenie známkou

  Informatika

  INF

  x

  abs/neabs

  abs/neabs

  Matematika

  MAT

  slovné hodnotenie

   hodnotenie známkou

   hodnotenie známkou

  Náboženská výchova

  NBV

  abs/neabs

  abs/neabs

  abs/neabs

  Nemecký jazyk

  NEJ

  x

  x

   hodnotenie známkou

  Občianska náuka

  OBN

  x

  x

   hodnotenie známkou

  Pohybová príprava

  PPB

  abs/neabs

  abs/neabs

  x

  Pracovné vyučovanie

  PVC

  x

  abs/neabs

  x

  Prírodoveda

  PDA

  x

   hodnotenie známkou

  x

  Prvouka

  PVO

  slovné hodnotenie

   hodnotenie známkou

  x

  Ruský jazyk

  RUJ

  x

  x

   hodnotenie známkou

  Slovenský jazyk a literatúra

  SJL

  slovné hodnotenie

   hodnotenie známkou

   hodnotenie známkou

  Športová príprava

  SPP

  x

  x

  abs/neabs

  Technika

  THD

  x

  x

  abs/neabs

  Telesná a športová výchova

  TSV

  abs/neabs

  abs/neabs

  abs/neabs

  Tvorivé písanie

  TOF

  x

  abs/neabs

  x

  Vlastiveda

  VLA

  x

   hodnotenie známkou

  x

  Výtvarná výchova

  VYV

  abs/neabs

  abs/neabs

  abs/neabs

  Špecifické predmety

   

  x

  abs/neabs

  abs/neabs

   

   

  Prospech žiakov

  TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
  I.A191900
  I.B191900
  I.C161600
  II.A161600
  II.B181800
  II.C181800
  III.A191900
  III.B202000
  III.C222200
  IV.A242400
  IV.B242400
  V.A191900
  V.B222200
  V.C232300
  V.D171700
  VI.A262600
  VI.B212100
  VII.A212100
  VII.B171700
  VIII.A272700
  VIII.B292900
  IX.A181800
  IX.B242400
  IX.C181800

  Dochádzka žiakov

  TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
  I.A19104454,95104454,9500,00
  I.B1977240,6377240,6300,00
  I.C1675146,9475146,9400,00
  II.A1698861,7598861,7500,00
  II.B1899856,2599856,2500,00
  II.C1877845,7677845,7600,00
  III.A1996551,5196551,5100,00
  III.B2083944,1683944,1600,00
  III.C22135061,36135061,3600,00
  IV.A24107544,79107544,7900,00
  IV.B24142868,00142868,0000,00
  V.A19119162,68119162,6800,00
  V.B22136371,74136371,7400,00
  V.C2384240,1084240,1000,00
  V.D17146386,06146386,0600,00
  VI.A26184170,81184170,8100,00
  VI.B21134363,95134363,9500,00
  VII.A21123961,95123961,9500,00
  VII.B17111465,53111465,5300,00
  VIII.A27190773,35190673,3110,04
  VIII.B29199273,78199073,7020,07
  IX.A181803100,171803100,1700,00
  IX.B24207986,63207986,6300,00
  IX.C18153885,44153885,4400,00

  Výsledky externých meraní

  NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Úspešnosť - národný priemerRozdiel úspešnosti
  T - 5 2018 SJL7573,3 %64,8 %8,5 %
  T - 5 2018 MAT7377,3 %63,4 %13,9 %
  T - 9 2019 SJL---testovanie sa neuskutočnilo - COVID 19
  T - 9 2019 MAT---testovanie sa neuskutočnilo - COVID 19

  § 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

  Odbory a učebné plány

  Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
  Počet tried v ročníku33323222222
  šport.prípava    1   12

  Vymedzenie vzdelávacích obsahov

  V období mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školskom roku 2019/2020 sa obsah vzdelávania vymedzil tak, že sa určili:

  • Hlavné vzdelávacie oblasti, medzi ktoré patrili:

              - Jazyk a komunikácia
              - Matematika a práca s informáciami

              - Človek a spoločnosť
              - Človek a príroda

  • Komplementárne vzdelávacie oblasti, medzi ktoré patrili:

              - Človek a hodnoty
              - Človek a svet práce
              - Umenie a kultúra
              - Zdravie a pohyb

       Všetky vzdelávacie oblasti boli vyjadrené prostredníctvom vyučovacích predmetov, obsiahnutých v rámcových učebných plánoch pre základné školy.

  Vymedzenie vzdelávacích oblastí na hlavné a komplementárne nevypovedalo o hodnote predmetov v rámci všeobecného vzdelávania. Rozdelenie zohľadňovalo povahu predmetov a možnosti súčasnej organizácie vzdelávania v domácom prostredí. V dennom vzdelávacom režime žiakov mali obe skupiny vzdelávacích oblastí vyvážené zastúpenie, odlišoval sa však spôsob zadávania vzdelávacích aktivít. Zadania pre žiakov na vypracovanie úloh, ktoré sa zo strany učiteľov vyhodnocujú, sa viazali výlučne na hlavné vzdelávacie oblasti. Pre aktivity z komplementárnych vzdelávacích oblastí sa žiakom neurčovali zadania, ktoré museli žiaci plniť povinne.

  V období mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 sa všetky vyučovacie predmety, ktoré podľa rámcových učebných plánov pre základné školy patria do vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia, zameriavali najmä na podporu čitateľskej gramotnosti, rozvoj jazykových kompetencií a komunikačné ciele.

  Vo vzdelávacej oblasti Matematika a práca s informáciami sa pozornosť venovala najmä vyučovaciemu predmetu matematika. Obsah vyučovania predmetu informatika sa zaraďoval ako súčasť komplementárnych vzdelávacích oblastí alebo sa integroval do obsahu hlavných vzdelávacích oblastí, ale len v prípade, ak žiaci mali v rámci vzdelávania v domácom prostredí možnosť využívať informačno-komunikačné technológie.

   

  Rozširujúce hodiny

  1.ročník: disponibilné hodiny /2 hodiny/:

  • ANJ - 1 hodina,

  • PPB - 1 hodina

  2.ročník: disponibilné hodiny /3 hodiny/:

  • ANJ - 1 hodina,

  • PPB - 1 hodina,

  • INF - 1 hodina

  3.ročník - disponibilné hodiny /2 hodiny/:

  • Tvorivé písanie - 1 hodina,

  • PPB - 1 hodina

  4.ročník - disponibilné hodiny /1 hodina/:

  • PPB - 1 hodina

  5.ročník: disponibilné hodiny /3 hodiny/:

  • ANJ - 2 hodiny,

  • MAT - 1 hodina

  5.ročník - športová trieda: - disponibilné hodiny /3 hodiny + 3 hodiny ŠPP/

  • ANJ - 1 hodiny,

  • MAT - 1 hodina,

  • ŠPP - 3 hodiny

  6.ročník: disponibilné hodiny /4 hodiny/:

  • ANJ - 1 hodina,

  • MAT - 1 hodina,

  • BIO - 1 hodina,

  • DEJ - 1 hodina

  6.ročník - športová trieda: - disponibilné hodiny /4 hodiny + 3 hodiny ŠPP/

  • ANJ - 1 hodina,

  • MAT - 1 hodina,

  • BIO - 1 hodina,

  • DEJ - 1 hodina

  • ŠPP - 3 hodiny

  7.ročník: - disponibilné hodiny /4 hodiny/

  • SJL - 1 hodina

  • NEJ/RUJ - 2 hodiny

  • MAT - 1 hodina

  7.ročník - športová trieda: - disponibilné hodiny /4 hodiny+3 hodiny ŠPP/

  • SJL - 1 hodina

  • NEJ/RUJ - 2 hodiny

  • MAT - 1 hodina

  • ŠPP - 3 hodiny

  8.ročník: - disponibilné hodiny /3 hodiny/

  • NEJ/RUJ - 2 hodiny

  • MAT - 1 hodina

  8.ročník - športová trieda: - disponibilné hodiny /3 hodiny + 3 hodiny ŠPP/

  • NEJ/RUJ - 2 hodiny

  • MAT - 1 hodina

  • ŠPP - 3 hodiny

  9. ročník: - disponibilné hodiny /5 hodín/:

  • ANJ - 1 hodina

  • NEJ/RUJ - 2 hodiny

  • INF - 1 hodina

  • DEJ - 1 hodina

  9.ročník - športová trieda: - disponibilné hodiny /5 hodín + 3 hodiny ŠPP/:

  • ANJ - 1 hodina

  • NEJ/RUJ - 2 hodiny

  • INF - 1 hodina

  • MAT - 0,5 hodina

  • SJL - 0,5 hodina

  • ŠPP - 3 hodiny

  Štruktúra tried

  Stav k 15.9.2019

   Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovanýchSociálne znevýhodneného prostredia
  Prvého ročníka356 1
  Bežných tried19408 2
  Športových tried236  
       
  Spolu24500  

  § 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

  Zamestnanci

  Pracovný pomer

  Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.
  TPP3919
  Znížený úväzok31
  ZPS21
  Na dohodu10
  SPOLU4521

  Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

  početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
  učiteľov03535
  vychovávateľov077
  asistentov učiteľa033
  špeciálny pedagóg011
  spolu04646

  § 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

  Vzdelávanie zamestnancov

  Plán profesijného rozvoja a kariérneho postupu pedagogických zamestnancov

  Úvod

  Kvalita školy je priamo závislá od profesionálneho rozvoja a napredovania učiteľov, teda na celoživotnom (priebežnom) vzdelávaní sa. Manažment školy preto podporuje všetky formy vzdelávania pedagogických zamestnancov. Medzi základné ciele patrí:

  •        motivovať pedagogických zamestnancov pre neustále sebavzdelávanie, vzdelávanie a zdokonaľovanie profesijnej spôsobilosti,

  •        podporovať rozvoj osobnostných vlastností pedagogických zamestnancov, spôsobilostí pre tvorbu efektívnych vzťahov, riešenie konfliktov, komunikáciu a pod.,

  •        zabezpečiť prípravu pedagogických zamestnancov na výkon špecializovaných funkcií, napr. triedny učiteľ, výchovný poradca, predseda predmetovej komisie atď.

  •        uvádzať začínajúcich pedagógov do pedagogickej praxe,

  •        zabezpečiť prípravu pedagogických zamestnancov na zvyšovanie kompetencií, hlavne jazykových spôsobilostí a schopností efektívne pracovať s IKT,

  •        zabezpečiť prípravu pedagogických zamestnancov na tvorbu školského vzdelávacieho programu,

  •        sprostredkovať najnovšie poznatky (inovácie) z metodiky vyučovania jednotlivých predmetov, pedagogiky a príbuzných vied.

  Tieto ciele možno zabezpečiť najmä:

  •        prostredníctvom individuálneho sebavzdelávania učiteľov, profesijným rozvojom učiteľov v podmienkach školy (čím nastáva vnútorný rozvoj školy)

  •        organizovaným vzdelávaním učiteľov.  

   

  Potreby profesionálneho rastu zamestnancov zisťujeme:

  •        hodnotiacimi rozhovormi

  •        diskusiami 

  •        dotazníkmi (vedenie školy vyhľadáva autodiagnostické dotazníky učiteľa (prostredníctvom Metodických centier, internetu...). Poskytuje ich učiteľom s cieľom spoznať svoju profesionalitu a možnosti zdokonaľovania.

  Predložený Plán profesijného rozvoja a kariérneho postupu pedagogických zamestnancov (ďalej len Plán) reaguje na zákon NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, najmä na časti súvisiace so zmenami v oblasti profesijného rozvoja a jeho plánovania, a to aj v kontexte aktualizačného vzdelávania, ktoré bude realizované v Základnej škole Mirka Nešpora 2, Prešov (ďalej len škola). V nasledujúcom texte je používaný pojem učiteľ ako reprezentatívny pre všetkých pedagogických zamestnancov.   

  1          Identifikačné údaje

  Vzdelávací program:

   

  Stupeň vzdelania ISCED 1 – primárne vzdelávanie - dĺžka štúdia: 4 roky

  Stupeň vzdelania ISCED 2 – nižšie stredné vzdelávanie - dĺžka štúdia: 5 rokov

  Vyučovací jazyk: slovenský

  Študijná forma: denná

  Druh školy: štátna plnoorganizovaná základná škola

   

  Predkladateľ:

   

  Názov školy: Základná škola Mirka Nešpora 2, Prešov

  Adresa školy: Mirka Nešpora 2, 080 01 Prešov

  IČO: 37877216

  Riaditeľ školy: Mgr. Jaroslav Bizub

  Kontakty: tel.: 051/7710957, e-mail: nespora2@gmail.com

   

  Zriaďovateľ školy:

   

  Názov: Mesto Prešov

  Adresa: Mestský úrad, Hlavná 73, Prešov

  Kontakty: tel.: 051/3100544

   

  2          Východiská

  a)      Legislatívne východiská

  Tento Plán vychádza a v plnej miere zohľadňuje:

  I.         Zákonník práce (zákon č. 433/2003 Z. z.)

  §153 - Zamestnávateľ sa stará o prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov alebo o jej zvyšovanie. Zamestnávateľ prerokuje so zástupcami zamestnancov opatrenia zamerané na starostlivosť o kvalifikáciu zamestnanca, jej prehlbovanie a zvyšovanie.

  §154 ods.3 - Zamestnanec je povinný sústavne si prehlbovať kvalifikáciu na výkon práce dohodnutej v pracovnej zmluve. Prehlbovanie kvalifikácie je aj jej udržiavanie a obnovovanie. Zamestnávateľ je oprávnený uložiť zamestnancovi zúčastniť sa na ďalšom vzdelávaní s cieľom prehĺbiť si kvalifikáciu. Účasť na vzdelávaní je výkonom práce, za ktorý patrí zamestnancovi mzda.

  II.         Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

  §7 ods.1- Školský vzdelávací program je základným dokumentom školy, podľa ktorého sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie v školách podľa tohto zákona.

  III.         Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  §3 ods.1 písm. g) - Pedagogický zamestnanec pri výkone pedagogickej činnosti má právo na profesijný rozvoj.

  §4 ods.1 písm. h) - Pedagogický zamestnanec je povinný podieľať sa na tvorbe a uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu,

  §4 ods.1 písm. i) - udržiavať a rozvíjať svoje profesijné kompetencie.

  §4 ods.1 písm. j) - absolvovať aktualizačné vzdelávanie.

  §40 ods. 4 - Profesijný rozvoj sa riadi podľa plánu profesijného rozvoja, ktorý vyplýva zo zamerania školy, školského zariadenia alebo zo zamerania zariadenia sociálnej pomoci. Plán profesijného rozvoja vydáva riaditeľ po prerokovaní so zriaďovateľom, zástupcami zamestnancov a v pedagogickej rade, ak je zriadená.

  IV.         Rámcový program aktualizačného vzdelávania

  S účinnosťou od septembra je schválené AV na roky 2019-2020.

  V.         Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2019/2020

  b)     Teoretické východiská

  Profesijný rozvoj učiteľov:

  •      je súbor aktivít vedúcich k zdokonaľovaniu výkonu profesie učiteľa a skvalitňovaniu výsledkov učenia žiakov, 

  •      zahŕňa akcie ďalšieho vzdelávania učiteľov, vzájomnú odbornú debatu medzi pedagógmi a samoštúdium,

  •      jeho systematické hodnotenie umožňuje, aby sa profesijný rast premietal do diferencovaného odmeňovania aj kariérneho postupu.

  Východiskom tvorby plánu profesijného rozvoja v Základnej škole M. Nešpora2 je:

  •      profesijný štandard,

  •      koncepcia ZŠ M. Nešpora2,

  •      požiadavky na vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov (podľa školského zákona),

  •      výsledky hodnotenia zamestnanca,

  •      osobný plan profesijného rozvoja (príloha 1),

  •      dotazník na identifikáciu vzdelávacích potrieb (príloha 2),

  •      návrh tém aktualizačného vzdelávania (príloha 3),

  •      predbežný harmonogram vzdelávania (príloha 4).

   

  Podľa zákona o pedagogických zamestnancoch je pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec povinný udržiavať a rozvíjať svoje profesijné kompetencie prostredníctvom kontinuálneho vzdelávania alebo sebavzdelávania.

  3          Cieľ profesijného rozvoja školy

  a)      Profesijný rozvoj

  V súčasnosti pracuje v škole 44 pedagogických zamestnancov, vrátane vedenia školy, vychovávateliek v ŠKD a pedagogických asistentiek. Všetci zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady. 

  Profesijný rozvoj predstavuje kľúčovú súčasť procesu celoživotného vzdelávania. Skúsený učiteľ priebežne reflektuje, posudzuje a hodnotí efektivitu svojej práce. Je si vedomý svojich silných a slabých stránok a plánuje ďalšie možné zlepšenia. Systematicky pracuje na svojom osobnostnom rozvoji. Profesijný rast v pedagogickej sfére vyžaduje osvojovanie si nových poznatkov prostredníctvom literatúry, informačných zdrojov a seminárov. Kooperatívny prístup učiteľov prináša prospech deťom a zvyšuje kvalitu výučby a efektivitu práce.

  Jednou z kľúčových úloh školy pri vzdelávaní v dnešnom meniacom sa svete je vytvoriť prostredie, ktoré:

  •      podporuje zmysluplné učenie a kritické myslenie,

  •      poskytuje reálnu možnosť výberu spôsobu učenia vzhľadom na dosiahnutie osobného maxima,

  •      umožňuje a rozvíja otvorenú partnerskú komunikáciu,

  •      podporuje výchovu k hodnotám,

  •      podporuje spoluprácu a akceptáciu rôznorodosti.

  Vytvoriť takéto prostredie vyžaduje nielen zabezpečiť vyučovanie cudzích jazykov, Využívanie moderných technológií v škole, inováciu a redukciu učebného obsahu, zvládnutie nových pedagogických metód a postupov učenia, ale hlavne podporu stáleho procesu odborného a osobnostného rastu všetkých jednotlivcov, tímov a školy ako celku. Ide o permanentný procese formovania školy ako otvoreného systému, učiaceho sa spoločenstva. 

  (https://www.skola21.sk/inovacnyramec)

  Dbáme pritom na:

  •      zmysluplnosť a systémovosť,

  •      možnosť výberu,

  •      spoluprácu,

  •      spätnú väzbu,

  •      obohatenie prostredia. 

  b)     Ciele 

  Základný cieľ – dosiahnuť študijnú/profesijnú autonómiu

  Učiteľ pravidelne hodnotí a zvyšuje kvalitu a efektivitu svojej práce, neustále zvažuje svoje profesijné kompetencie, reaguje na požiadavky meniaceho sa sveta a potreby spoločnosti z toho vyplývajúce:

  •      Učiteľ pracuje na svojom osobnostnom raste a profesijnom rozvoji prostredníctvom svojho celoživotného vzdelávania (kurzy ďalšieho vzdelávania učiteľov, štúdium odbornej literatúry, konzultácie s kolegami a pod.). Učiteľ si je vedomý dôležitosti celoživotného vzdelávania a využíva rôzne varianty a príležitostí k profesijnému rozvoju.

  •      Učiteľ analyzuje a vyhodnocuje kvalitu svojej pedagogickej práce prostredníctvom rozmanitých techník. Na základe výsledkov reflexie (od detí, vedenia školy, rodičov) a sebareflexie učiteľ realizuje zmeny svojej pedagogickej činnosti, plánuje svoj profesijný rast.

  •      Učiteľ sa podieľa na tímovej práci, spolupracuje s kolegami a ďalšími osobami, čím prispieva k zvyšovaniu celkovej kvality výučby aj svojej profesionality. 

  •      Učiteľ zodpovedá za rozhodnutia, ktoré urobí pri výkone svojej profesie. Vie svoje rozhodnutia objasniť vo väzbe k uznávaným teoretickým konceptom, analyzovať a zhodnotiť, prípadne navrhnúť alternatívne riešenia.

  •      Učiteľ zodpovedá za implementáciu požiadaviek stanovených v koncepčných kurikulárnych dokumentoch do vlastnej práce, čím prispieva k zvyšovaniu kvality vzdelávania pre každé dieťa a rešpektu k učiteľskej profesii.

  c)      Kompetencie 

  Okrem získavania odborných kompetencií je prioritou školy v najbližších štyroch rokoch rozvíjať aj nasledujúce kompetencie učiteľov:

  •      kritické myslenie a schopnosť riešiť problémy;

  •      spolupráca a jej cieľavedomé využitie k vlastnému poznávaniu;

  •      svižnosť a adaptabilita;

  •      iniciatíva a podnikavosť;

  •      efektívna hovorená aj písaná komunikácia;

  •      schopnosť nachádzať a analyzovať informácie;

  •      zvedavosť a predstavivosť.

  d)     Zodpovednosť za rozvoj

  Povinnosť a zodpovednosť za profesijný a kariérny rast učiteľov je úlohou každého zamestnanca, ale aj zamestnávateľa, teda školy.

  Učiteľ si v svojom osobnom pláne profesijneho rozvojaurčí ktoré kompetencie potrebuje/chce získať. Tie by však mali byť v súlade s požiadavkami školy a koncepčného plánu. V svojom osobnom pláne konkrétne určí kroky, ktoré pre svoje vzdelávanie urobí s jasne stanovenými výstupmi a kontrolovateľnými merateľnými ukazovateľmi. Ak sú osobné a profesijné požiadavky v súlade so zameraním školy a Plánom, zamestnávateľ sa zaväzuje, že učiteľovi umožní absolvovať dohodnuté typy vzdelávania. Po splnení požiadaviek vzdelávania učiteľ predloží žiadosť o zaradenie do vyššej kariérnej pozície, resp. bude poverený úlohami, ktoré priamo súvisia s daným typom absolvovaného vzdelávania.

  4          Rozvojové aktivity 

  Rozvojové aktivity tvoria metódy a formy ďalšieho vzdelávania učiteľov. Rozvojové aktivity môžu byť ukončené získaním kreditov a ich následným uplatnením v rámci kariérneho postupu, osvedčením o ukončení, napr. aktualizačné, atestačné, špecializačné, funkčné, funkčné inovačné a následne po spracovaní bude zamestnanec zaradený do adekvátnej kariérnej pozície a platového stupňa. 

  a)      Vzdelávacie aktivity organizované školou:

  •      vzdelávanie a podpora osobnostného rozvoja pedagogických pracovníkov zamerané pre potreby modernej školy – využitie IKT vo výchovno-vzdelávacom procese,

  •      implementácia projektu Inkluzívne vzdelávanie žiakov s rôznorodým potenciálom, s cieľom zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie žiakov;

  •      priebežné vzdelávanie sa v oblasti didaktiky so zameraním sa na ciele vyučovacieho procesu, didaktických zásad, metód, organizačných foriem.

  Individuálne vzdelávanie učiteľov prebieha aj prostredníctvom:

  •      hospitácií – učitelia získavajú spätnú väzbu nielen od vedenia školy, ale i od kolegov,

  •      samoštúdiom – využívaním odbornej literatúry, informačných zdrojov a ďalších príležitostí pre získanie nových poznatkov,

  •      sledovaním aktuálneho vývoja v pedagogickej sfére.

  b)     Metódy

  1.      metódy vzdelávania pri výkone práce (na pracovisku) – koučovanie, mentoring, rotácia práce (plánované získavanie skúseností), pozorovanie práce učiteľa iným učiteľom fungujúcim v role peer učiteľa (hospitácia), podporné tímy učiteľov a i.; 

  2.      metódy vzdelávania používané pri výkone práce i mimo pracoviska – učenie sa akciou, inštruktáž, metóda otázok a odpovedí, poverenie úlohou, projekty, štúdium odporúčanej literatúry, vzdelávania pomocou počítačov, pomocou videa či interaktívneho videa, multimediálne vzdelávanie a i.; 

  3.      metódy vzdelávania mimo pracoviska – prednáška, prednáška spojená s diskusiou, diskusie, prípadové štúdie, hranie rolí, simulácie, skupinové cvičenia, skupinová dynamika, výcvikové skupiny, výcvik interaktívnych zručností, nácvik asertivity, neurolingvistické programovanie, dištančné vzdelávanie, učenie sa hrou a i.

  c)      Formy vzdelávania

  Vzdelávanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov sa organizuje ako:

  ·         Kvalifikačné vzdelávanie (§ 43, 44, 45, 46 Zákona č. 138/2019) - Cieľom kvalifikačného vzdelávania je získanie vzdelania, ktorým pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec v príslušnom stupni vyžadovaného vzdelania získa kvalifikačný predpoklad na výkon pracovnej činnosti.

  ·         Funkčné vzdelávanie (§ 47, 48 Zákona č. 138/2019) - Cieľom funkčného vzdelávania je získanie profesijných kompetencií na výkon funkcie riaditeľa a na výkon činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca.

  ·         Špecializačné vzdelávanie (§ 49, 50 Zákona č. 138/2019) - Cieľom špecializačného vzdelávania je získanie profesijných kompetencií potrebných na výkon špecializovaných činností.

  ·         Adaptačné vzdelávanie (§ 51, 52 Zákona č. 138/2019) - Cieľom adaptačného vzdelávania je získanie profesijných kompetencií potrebných na výkon pracovnej činnosti v kariérovom stupni samostatný pedagogický zamestnanec a samostatný odborný zamestnanec.

  ·         Predatestačné vzdelávanie (§ 53, 54 Zákona č. 138/2019) - Cieľom predatestačného vzdelávania je získanie profesijných kompetencií na zaradenie do vyššieho kariérového stupňa.

  ·         Inovačné vzdelávanie (§ 55, 56 Zákona č. 138/2019) - Cieľom inovačného vzdelávania je prehĺbenie, rozšírenie a inovácia profesijných kompetencií potrebných na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v podkategórii pedagogického zamestnanca a uplatnenie najnovších poznatkov alebo skúseností z praxe vo výchove a vzdelávaní.

  ·         Aktualizačné vzdelávanie (§ 57 Zákona č. 138/2019) - Cieľom aktualizačného vzdelávania je podľa potrieb zriaďovateľa, školy, školského zariadenia udržiavanie alebo obnovovanie profesijných kompetencií potrebných na výkon pracovnej činnosti, získanie nových vedomostí a informácií o zmenách v právnych predpisoch, výchovno-vzdelávacích programoch, pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii, získanie nových vedomostí a zručností v konkrétnej oblasti pracovnej činnosti.

  ·         Príplatok za profesijný rozvoj pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca určuje zákon 138/2019 Z.z. § 14e.

  Aktuálna legislatíva umožňuje škole organizovať aktualizačné vzdelávanie za predpokladu dodržania zákonom stanovených podmienok. Naša škola túto možnosť plánuje využiť - na základe dotazník na identifikáciu vzdelávacích potrieb (príloha 2) určí témy aktualizačného vzdelávania.

  d)     Atestácia

  Atestácia je štátne overenie profesijných kompetencií vymedzených profesijným štandardom pre príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogického zamestnanca a príslušnú kategóriu odborného zamestnanca, pre príslušný kariérový stupeň, získaných vzdelávaním, sebavzdelávaním alebo výkonom pracovnej činnosti.

  Atestáciu môže organizovať atestačná organizácia, ktorou je:

  ·         vysoká škola, ktorá uskutočňuje študijný program vysokoškolského štúdia druhého stupňa, ktorým sa získava kvalifikačný predpoklad na výkon pracovnej činnosti,

  ·         organizácia zriadená ministerstvom školstva,

  ·         Akadémia Policajného zboru v Bratislave,

  ·         Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave.

  e)      Profesijný štandard

  Profesijný štandard vymedzuje súbor profesijných kompetencií potrebných na zaradenie do kategórie a podkategórie pedagogického zamestnanca alebo do kategórie odborného zamestnanca, kariérového stupňa alebo kariérovej pozície.

  Profesijný štandard začínajúceho pedagogického zamestnanca a profesijný štandard začínajúceho odborného zamestnanca je záväzný pre štátny vzdelávací program príslušného odboru vzdelávania a pre opis príslušného študijného odboru.

  Profesijné štandardy v nadväznosti na stupeň vzdelania pre jednotlivé kategórie, podkategórie, kariérové stupne a kariérové pozície vydáva a zverejňuje na svojom webovom sídle ministerstvo školstva.

  f)       Kariérový stupeň

  Kariérový stupeň vyjadruje náročnosť výkonu pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca a mieru osvojenia si profesijných kompetencií.

  Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec sa zaradí do kariérového stupňa:

  ·         začínajúci pedagogický zamestnanec alebo začínajúci odborný zamestnanec,

  ·         samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec,

  ·         pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou alebo odborný zamestnanec s prvou atestáciou,

  ·         pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou alebo odborný zamestnanec s druhou atestáciou.

  g)       Kariérové pozícia

  Kariérová pozícia je funkčné zaradenie pedagogického zamestnanca alebo funkčné zaradenie odborného zamestnanca, ktorý vykonáva špecializované činnosti alebo riadiace činnosti.

  Pedagogický zamestnanec vykonáva špecializované činnosti v týchto kariérových pozíciách:

  ·         uvádzajúci pedagogický zamestnanec,

  ·         triedny učiteľ,

  ·         zodpovedný vychovávateľ,

  ·         vedúci predmetovej komisie,

  ·         vedúci vzdelávacej oblasti,

  ·         vedúci metodického združenia,

  ·         vedúci študijného odboru,

  ·         vedúci záujmovej oblasti,

  ·         výchovný poradca,

  ·         kariérový poradca,

  ·         školský koordinátor vo výchove a vzdelávaní,

  ·         školský špecialista vo výchove a vzdelávaní,

  ·         supervízor.

  Odborný zamestnanec vykonáva špecializované činnosti v týchto kariérových pozíciách:

  ·         uvádzajúci odborný zamestnanec,

  ·         kariérový poradca,

  ·         výchovný poradca,

  ·         supervízor.

   

  5          Metódy vyhodnocovania rozvojových aktivít, spätná väzba

  Každé vzdelávanie, aby nebolo samoúčelné, musí zodpovedať požiadavkám a vízii školy, no zároveň musí zohľadňovať osobnú motiváciu učiteľa. Aby vzdelávanie nebolo samoúčelné, je potrebné vyhodnocovať ho, použiť získané kompetencie v praxi a získať spätnú väzbu o efektívnosti daného vzdelávania.

  Pre skvalitnenie ďalšieho edukačného procesu na škole bude škola vyhodnocovať vzdelávacie aktivity, a práve spätnou väzbou s následnou korekciou, bude môcť dosiahnuť zdokonalenie systému ďalšieho vzdelávania.

  Škola bude sledovať ako jej prospela účasť učiteľov na vzdelávaniach a ako učitelia uplatňovali získané zručnosti, poznatky, zvýšenie kvalifikácie, zmeny v profesijnom prístupe pedagóga, schopnosť konkretizovať východiská pri riešení problému a pod.

  Vedenie školy bude tieto zmeny sledovať prostredníctvom hospitácií, autoevalváciou a rôznymi formami dotazníkov, ktoré bude robiť s časovým odstupom po ukončení vzdelávacej aktivity.

  Metódy vyhodnocovania rozvojových aktivít:

  •      zdieľať získané kompetencie na zasadnutiach MZ a PK, pracovných poradách,

  •      komparácia výkonov žiakov pred a po aplikácii získaných kompetencií,

  •      správa o výchovno-vzdelávacích výsledkov školy a podmienkach vzdelávania,

  •      záznamy z hodnotiacich rozhovorov.

   

  6           Plán profesijného rozvoja

  a)      Analýza potrieb pedagogických zamestnancov

   Pedagogickí a odborní zamestnanci školy sú, kvalifikovaní na výkon svojej funkcie. Kvalifikovanosť učiteľov je v súlade s učebným plánom, ktorý je zameraný na prehĺbenie vyučovania cudzích jazykov a informatiky ako aj na ich používanie pri výučbe ostatných vyučovacích predmetov a na prácu s IKT pri vyučovaní všetkých predmetov.

  Pedagogickí zamestnanci majú stály záujem o ďalšie vzdelávanie, vyplývajúci nielen zo situácie na škole. Z hľadiska potrieb vlastného profesijného rastu sa snažia najmä o získanie I. a II. atestácie, príp. VŠ III. stupňa v ich aprobačných predmetoch. Samozrejme vzhľadom na prioritné zámery a potreby školy, rastie záujem učiteľov aj o získavanie vedomostí a zručností týkajúcich sa modernizácie vyučovacieho procesu.

  V záujme školy je podporiť vzdelávanie podľa identifikovaných potrieb našej organizácie:

  •              kvalifikačné štúdium na získanie kvalifikácie pre vyučovanie ďalších cudzích jazykov,

  •              vzdelávanie zamerané na informačné a komunikačné technológie, aktuálne trendy vo vyučovaní informatiky, matematiky, prírodovedných a technických predmetov v spojení s kybernetickou bezpečnosťou a digitálnymi technológiami,

  •              vzdelávacie aktivity vyplývajúce z legislatívnych zmien a odborných predpisov,

  •              samovzdelávanie, tímové učenie sa, supervízia, koučing v rámci našej organizácie.

   

  Učitelia, ktorí prejavia záujem o niektorý z vyššie uvedených vzdelávaní, budú zaradení do plánu profesijného rozvoja a ročného plánu vzdelávania po vyjadrení vedúceho predmetovej komisie a na základe posúdenia riaditeľom školy.

   Prihlásiť sa na vzdelávanie môžu učitelia aj bez súhlasu riaditeľa školy. Nemajú však nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy a cestovné náhrady.

  b)     Financovanie profesijného rozvoja (Z. z. 138/2019, § 63)

  Požiadavky jednotlivých učiteľov na vzdelávanie vyplývajú z ich zaradenia do jednotlivých kariérových stupňov. Potreba individuálneho a zároveň aj kolektívneho odborného rozvoja sa javí ako dominantná úloha školy, pričom je deklarovaná snaha rešpektovať individuálne potreby a možnosti konkrétneho zamestnanca.

  c)      Profilácia školy 

  Škola sa zameriava na to, aby edukačnú činnosť smerovala k príprave žiakov na život, ktorý od nich vyžaduje, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy. Chceme pripraviť človeka rozhľadeného, vytrvalého, schopného kooperovať a pracovať v tíme, schopného sebamotivácie k celoživotnému vzdelávaniu. Chceme dosiahnuť zvýšenie kompetencií žiakov vo finančnej, čitateľskej gramotnosti ako aj gramotnosti v oblasti IKT. Chceme zabezpečiť rozvoj telesnej výchovy zameranej na rozvoj zdravého životného štýlu, starať sa o všestranný telesný a športový rozvoj žiakov, kvalitnú prípravu žiakov v cudzích jazykoch, so zameraním na komunikatívnosť a s ohľadom na schopnosti jednotlivých žiakov.

  Formovať u žiakov tvorivý životný štýl, vnútornú motiváciu, emocionálnu inteligenciu, sociálne cítenie a hodnotové orientácie, vychovávať žiakov v duchu humanistických princípov. V spolupráci s rodičmi žiakov vychovať pracovitých, zodpovedných, morálne vyspelých a slobodných ľudí. Naším princípom a snahou je dosiahnuť u každého žiaka pocit bezpečia a dobrého pocitu z dosiahnutého úspechu. Chceme, aby každý žiak zažil úspech.

  Veľký dôraz kladieme na vytvorenie dobrého tímu v triede, na rozvíjanie sebapoznania a sebahodnotenia žiaka.

  Zapojením sa do projektu Inkluzívne vzdelávanie žiakov s rôznorodým potenciálom sa škola snaží zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie všetkých žiakov.

  Plán profesionálneho rozvoja bol vypracovaný na základe situačnej analýzy a dotazníkov vypracovaných učiteľmi.

  d)     Ročný plán profesijného rozvoja

  Plán vychádza z plánov metodického združenia (MZ), predmetovej komisie (PK) a osobného plánu profesijného rastu pedagogického a odborného zamestnanca.

  V školskom roku 2019/2020 prejavili učitelia záujem vzdelávať sa v oblasti:

  •      aktuálnych trendov v didaktike, pedagogike a psychológii, poznatkov zameraných na poradenstvo pedagogickým zamestnancom v oblasti pedagogickej diagnostiky a plánovania diagnostiky a hodnotenia žiakov, 

  •      rozvoja jednotlivých gramotností (jazykovej, prírodovednej, finančnej atď.),

  •      aktivizačných metód,

  •      rozvíjania matematických predstáv u detí mladšieho školského veku, 

  •      mentálnej aritmetiky,

  •      kritického myslenia,

  •      vývinových porúch učenia, ADHD,

  •      predchádzanie sociálno-patologických javov na ZŠ,

  •      programovania a tvorby materiálov,

  •      reflexie a sebareflexie,

  •      študijnej autonómie detí,

  •      výchovného poradenstva (efektívne riešenie osobnostných, vzdelávacích, profesionálnych a sociálnych potrieb detí a kariérového poradenstva),

  •      manuálnych zručností. 

   

  Predbežný harmonogram vzdelávania (Príloha 4)

  Poznámka: Do plánu vzdelávania budú zaradzované vzdelávacie podujatia z ponuky vzdelávacích inštitúcií.

   

  Príloha č. 1

  Osobný plan profesijného rozvoja

  Meno Priezvisko, Titl.

  Stanovte si konkrétny pedagogický cieľ pre šk. rok 2019/2020.

  Prebiehajúce vzdelávania v šk. roku 2019/2020 (Názov/typ vzdelávania/ organizácia/rok ukončenia)

  Aké vzdelávania plánujete v šk. roku 2019/2020 absolvovať? (Názov/typ vzdelávania/organizácia)

  Adamkovičová, Marcela, Mgr.

  Zdokonaliť sa v práci v IKT programoch a s interaktívnou tabuľou, práca s edupage

  Žiadne

  Zvážim podľa ďalšej ponuky. Zatiaľ ma žiadne neoslovilo

  Belejová, Oľga, PaedDr.

  lepšia pracovná klíma v škole

  žiadne

  podľa aktuálnej ponuky

  Bujňáková, Iveta, Mgr.

  Inovovať vyučovací proces

  žiadne

  podľa ponuky

  Cisková, Mária, PaedDr.

  Práca s interaktívnou tabuľou,vytváranie programov

  Lyžiarsky kurz/Školenie inštruktorov zjazdového lyžovania1.kvalifikačného stupňa/ PU,Fakulta športu Prešov/január 2020

  Žiadne

  Čajková, Galina, Mgr.

  využitie efektívnych vyučovacích postupov a metód vo vyučovaní prírodovedných predmetov

  -

  podľa ponuky

  Čajková, Zuzana, Mgr.

  práca s ascAgendou a EduPage agendou (zaradenie časovo-tématických plánov, plánovanie v rámci agendy...)

   

  podľa ponuky - momentálne je všetko vhodné pozastavené

  Čopová, Eva, Mgr.

   

  Kurz inštruktorov zjazdového lyžovania

   

  Dlugošová, Alica,Mgr.

  Ukončiť adaptačné vzdelávanie.

  Žiadne

  Adaptačné vzdelávanie, lyžiarsky kurz, plavecký kurz, vzdelávanie anglického jazyka.

  Dolinská, Jana, Mgr.

    Skvalitnenie využitia práce v Edupage.

  -

  -

  Ďuricová, Jaroslava, Mgr.

  Absolvovať školenie k práci s IKT a interaktívnou tabuľou, vypracovať súbor pracovných listov k SJL pre 1. ročník ZŠ.

  zatiaľ v tomto šk. roku neabsolvujem žiadne vzdelávanie

  1.vzdelávanie k implementácii IKT do edukácie
  2. práca so žiakmi so ŠVVP

  Filičková, Alena, Bc.

  Naučiť sa rozprávať v anglickom jazyku na elementárnej (hovorovej) úrovni

  momentálne žiadne

  Adaptačné vzdelávanie/ ZŠ Mirka Nešpora PO.
  Podľa aktuálnej ponuky.

  Galeštoková, Simona, Mgr.

  Pôsobiť ako samostatný pedagogický zamestnanec.

  Anglický jazyk, Jazyková škola, Prešov

  Adaptačné vzdelávanie, ZŠ Mirka Nešpora 2, Prešov

  Grejtáková, Ingrid, Mgr.

  Zlepšiť sa v IKT technike.

  Žiadne.

  Podľa aktuálnej ponuky.

  Jančová, Sylvia, Mgr.

  rozšíriť profesijné kompetencie v oblasti multikultúrnej a protipredsudkovej výchovy

  žiadne

  1.Multikultúrna výchova /aktualizačné/ MPC v Prešove
   2. Slovenské národné povstanie/e-learning/Múzeum SNP v Banskej Bystrici
   3. Prípravné predatestačné vzdelávanie/aktualizačné/ MPC v Prešove

  Jankovichová, Danka

  Úspešné ukončenie funkčného inovačného vzdelávania.

  Funkčné inovačné vzdelávanie pre absolventov funkčného vzdelávania ( FIV1) / Funkčné inovačné vzdelávanie / MPC Prešov / 2020

  Žiadne.

  Jovanovičová, Iveta, Mgr.

  Kognitívne - vzdelávacie, afektívne - postojové, psychomotorické - výcvikové

   

   

  Kandráčová, Tatiana, Mgr.

  Tvorba didaktických testov a testov na čítanie s porozumením e-formou.

   

  Office 365/ inovačné/Interaktívna škola s.r.o., Sládkovičova 1, Prešov

  Kizeková, Mária, Ing

  čítanie s porozumením -zavádzanie modernej metódy v 9. C triede

  -

  podľa ponuky

  Klein, Ladislav, Mgr.

   

  Funkčné inovačné vzdelávanie pre absolventov funkčného vzdelávania ( FIV1) / Funkčné inovačné vzdelávanie / MPC Prešov / 2020

   

  Košútová, Dagmar

  Samoštúdium,sledovanie nových trendov v oblasti výchovy a vzdelávania,získavanie nových poznatkov z odporúčanej literatúry.

   

   

  Kvašňáková, Daniela, Mgr.

  zdokonaliť sa v oblasti finančnej gramotnosti

   

   

  Levická, Radoslava, PaedDr.

  Office 365 v práci učiteľa

  žiadne

  Integrácia nástrojov platformy Office 365 do práce učiteľa, inovačné vzdelávanie, Interaktívna škola, s.r.o.

  Lokajová, Iveta, Bc.

  Rozvíjať manuálne zručnosti, tvorivé, umelecké psychomotorické schopnosti, aktuálne poznatky.

  Žiadne

  Žiadne

  Magáč, Michal, Mgr.

  Ukončenie adaptačného vzdelávania
  Prihlásenie a absolvovanie kurzu zdravotníka

  Adaptačné vzdelávanie

   

  Mikovičová, Ivana, Mgr

  Získať vzdelanie v oblasti IKT.

  Myšlienkove mapy vo vyučovacom procese // Interaktívna škola- školenie IKT / 2019

   

  Mišenková, Ľubomíra, PaedDr.

  Zvýšiť svoje kompetencie v oblasti legislatívy

  Funkčné inovačné vzdelávanie pre absolventov funkčného vzdelávania ( FIV1) / Funkčné inovačné vzdelávanie / MPC Prešov / 2020

  online školenia - Edupage.org

  Müllerová, Katarína, Mgr.

  zlepšiť sa v EduPage

  žiadne

  Podľa aktuálnej ponuky

  Nemec, Peter, Mgr.

  zoznámiť sa, získať skúsenosti s vyučovaním informatiky v oblasti programovania robotov, rozšíriť svoje poznatky v robotike,  programovaní robotov, hardvéru, v didaktike vo vyučovaní v tejto oblasti.

   

  priebežne - podľa ponuky inštitúcií v oblasti vzdelávania v IKT (počítačové siete, programovanie, didaktika,...), keďže oblasť IKT sa dynamicky mení  z dôvodu rýchleho vedecko-technického pokroku v spoločnosti, na čo sa snažím reflektovať aj vo vzdelávaní informatiky, t. j. nesnažím sa učiť žiakov len to, čo pred pár rokmi.

  Nikola Klimková

  samostatný pedagogický zamestnanec

   

  adaptačné vzdelávanie

  Novická, Martina, PaedDr.

  Zdokonaliť sa v práci s IKT, v anglickom jazyku.

  Žiadne

  Momentálne žiadne

  Olejníková, Zuzana, Bc.

  Rozvíjať manuálne zručnosti, tvorivé a psychomotorické schopnosti a aktuálne poznatky dieťaťa

  žiadne

  žiadne

  Paličková, Iveta, Mgr.

  Zlepšiť čitateľskú, matematickú a prírodovednú gramotnosť (aspoň 60%  žiakov  má pochopiť význam textu z daných oblastí po prvom prečítaní)

   

   

  Pankuchova, Viera, PaedDr.

  Geometrické softvery a ich využitie na hodinách MAT

  - žiadne

  -

  Petrufová, Nadežda, Mgr.

  Tvorba didaktických materiálov na interaktívnej tabuli.

  Žiadne.

  Podľa ponuky. Práca s interaktívnou tabuľou - tvorba interaktívnych materiálov.

  Petrušková, Martina, Mgr.

  Spolupracovať s inými odborníkmi participujúcimi v procese diagnostikovania a komplexnej rehabilitačnej starostlivosti

  v súčastnosti neprebieha

  Práca s problémovou rodinou- Využívanie restoratívnych praktík pri riešení násilia v komunite a v rodinách /Multidisciplinárne vzdelávanie / ÚPSVaR Prešov/

  Pittnerová, Gabriela,PaedDr; PhD.

  Uspieť v školských športových súťažiach a dobre reprezentovať školu.Dosiahnuť lepšie výsledky ako v predchádzajúco školskom roku.

  Nie som zapojená zatiaľ do ďalšieho vzdelávania.

  Záleží od možností a od ponuky.

  Repaská, Adriana, Mgr.

  Rozvoj jazykových kompetencií- rozprávanie v Anj a tvorba didaktických testov

   

   

  Ritlyová, Zuzana, Mgr.

  získať profesijné kompetencie, úspešným absolvovaním adaptačného procesu, ktoré sú potrebné k výkonu činností samostatného pedagogického zamestnanca, ktoré nemôžem získať absolvovaním študijného programu, alebo vzdelávacieho programu v požadovanom študijnom odbore.

   

  adaptačné vzdelávanie

  Tobiáš,Ľudovít Andrej  PaedDr.,PhD.

  priebežne sa vzdelávať

  žiadne

  zatiaľ žiadne

  Vargová, Zuzana, Mgr.

  vzdelanie v oblasti EduPage, štúdium nemeckého jazyka

   

  Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese/inovačné vzdelávanie/Interaktívna škola

  Príloha č. 2

  Dotazník na identifikáciu vzdelávacích potrieb

   

  Príloha č. 3

  Návrh tém aktualizačného vzdelávania

  P.č.

  Priezvisko,

  Meno  Titl.

  Téma aktualizačného vzdelávania

  Aktualizačné vzdelávanie môže za určitých podmienok pripraviť a lektorovať aj pedagogický zamestnanec školy s 2. atestáciou

  1

  Adamkovičová,

  Marcela, Mgr.

  oblasť legislatívy, oblasť psychológie, pedagogiky, práca s IKT, práca s edupage

  nemám záujem

  2

  Bujňáková,

  Iveta, Mgr.

  oblasť legislatívy, práca s IKT, práca s edupage

  nemám záujem

  3

  Cisková,

  Mária,PaedDr.

  práca s IKT

  nemám záujem

  4

  Čajková,

  Zuzana, Mgr.

  oblasť legislatívy, oblasť psychológie, pedagogiky, práca s IKT, práca s edupage

  nemám záujem

  5

  Čajková,

  Galina, Mgr.

  práca s IKT

  mám záujem

  6

  Čopová,

  Eva, Mgr.

  práca s IKT, práca s edupage

  nemám záujem

  7

  Dlugošová,

  Alica, Mgr.

   

  nemám záujem

  8

  Dolinska,

  Jana, Mgr.

  práca s edupage

  nemám záujem

  9

  Ďuricová,

  Jaroslava, Mgr.

  oblasť psychológie, pedagogiky, práca s IKT, práca s edupage, Plávanie

  nemám záujem

  10

  Filičková,

  Alena, Bc.

  práca s IKT, práca s edupage

  nemám záujem

  11

  Galeštoková,

  Simona, Mgr.

  oblasť psychológie, pedagogiky, práca s IKT

  nemám záujem

  12

  Grejtáková,

  Ingrid, Mgr.

  oblasť psychológie, pedagogiky, práca s IKT, práca s edupage

  nemám záujem

  13

  Jančová,

  Sylvia, Mgr.

  oblasť psychológie, pedagogiky, modernizácia vzdelávania v predmete dejepis - moderné trendy vo výučbe

  nemám záujem

  14

  Jankovichová,

  Danka

  práca s edupage

  nemám záujem

  15

  Jovanovičová,

  Iveta, Mgr.

  oblasť psychológie, pedagogiky, práca s IKT, práca s edupage

  nemám záujem

  16

  Kandráčová,

  Tatiana, Mgr.

  oblasť legislatívy, oblasť psychológie, pedagogiky, práca s IKT

  nemám záujem

  17

  Kizeková,

  Mária, Ing.

  práca s IKT, práca s edupage

  nemám záujem

  18

  Klimková

  Nikola

  práca s edupage

  nemám záujem

  19

  Košútová,

  Dagmar

  oblasť psychológie, pedagogiky, práca s edupage

  nemám záujem

  20

  Kundratová,

  Miroslava, Mgr.

  oblasť psychológie, pedagogiky

  nemám záujem

  21

  Kvašňáková,

  Daniela, Mgr.

  práca s IKT, práca s edupage

  nemám záujem

  22

  Lepková,

  Zuzana, Mgr.

  práca s edupage

  nemám záujem

  23

  Levickå,

  Radoslava, PaedDr.

  oblasť psychológie, pedagogiky, práca s IKT

  nemám záujem

  24

  Lokajová,

  Iveta, Bc.

  práca s edupage

  nemám záujem

  25

  Magáč,

  Michal, Mgr.

  práca s edupage

  nemám záujem

  26

  Mikovičová,

  Ivana, Mgr.

  práca s IKT

  nemám záujem

  27

  Mišenková,

  Ľubomíra, PaedDr.

  práca s edupage

  mám záujem

  28

  Műllerová,

  Katarína, Mgr.

  oblasť psychológie, pedagogiky, práca s edupage

  nemám záujem

  29

  Nemec,

  Peter, Mgr.

  ASC Agenda

  mám záujem

  30

  Novická,

  Martina, PaedDr.

  práca s IKT, práca s edupage, jazykové školenie

  nemám záujem

  31

  Olejníková,

  Zuzana, Bc.

  práca s edupage

  nemám záujem

  32

  Paličková,

  Iveta, Mgr.

  oblasť psychológie, pedagogiky, práca s IKT, práca s edupage

  nemám záujem

  33

  Pankuchová,

  Viera, PaedDr.

  oblasť psychológie, pedagogiky, práca s IKT

  nemám záujem

  34

  Petrufová,

  Nadežda, Mgr. 

  práca s IKT

  nemám záujem

  35

  Petrušková,

  Martina, Mgr.

  oblasť legislatívy, oblasť psychológie, pedagogiky, práca s edupage, Inovačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov škôl v oblasti inkluzívneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít

  nemám záujem

  36

  Pittnerová,

  Gabriela, PaedDr.; PhD.

  práca s edupage, Práca s interaktívnou tabuľou

  nemám záujem

  37

  Repaská,

  Adriana. Mgr.

  oblasť psychológie, pedagogiky, práca s edupage

  nemám záujem

  38

  Ritlyová,

  Zuzana, Mgr.

  oblasť legislatívy, oblasť psychológie, pedagogiky, práca s IKT, práca s edupage

  nemám záujem

  39

  Vargová,

  Zuzana, Mgr.

  oblasť legislatívy, práca s IKT, práca s edupage

  nemám záujem

  40

   

   

  práca s IKT, práca s edupage, jazykové školenie

  nemám záujem

  41

   

   

  oblasť psychológie, pedagogiky

  nemám záujem

   

  Príloha č. 4

  Predbežný harmonogram vzdelávania (priebežne aktualizovaný)  

  Názov vzdelávania

  Predpokladaný termín

  Školiteľ

  Školenie je určené

  Individuálne vzdelávanie

  priebežne

   

  všetci, podľa záujmu

  Aktualizačné - Práca s Edupage

  Január 2020

  Online školenia - Školiaceho systému aSc

  Všetci pg. zamestnanci

  Aktualizačné - Aktuálne zmeny v šk. legislatíve

  Január – jún 2020

   

  Všetci pg. zamestnanci

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  § 2. ods. 1 i Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

  Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

  Vzhľadom na mimoriadnu situáciu sa v školskom roku 2019/2020 neuskutočnilo veľa plánovaných súťaží a olympiád.

  OblasťNázov súťažeKoloUmiestnenieMeno žiaka
  Hudobná výchovaSlávici z laviceŠkolské kolopostup do okresného kolaDaniela Gajdošová
  Hudobná výchovaSlávici z laviceŠkolské kolopostup do okresného kolaJana Jurčišinová
  Hudobná výchovaSlávici z laviceŠkolské kolopostup do okresného kolaLinda Liptáková
  Hudobná výchovaKytička domovineOkresné kolo3. miestoDominika Hrušovská
  Hudobná výchovaKytička domovineOkresné kolo3.miesto
  Anglický jazykOlympiáda v anglickom jazykuKrajské kolo8. miestoTomáš Leško
  InformatikaiBoborCeloštátne koloúspešný riešiteľNatália Špirengová
  InformatikaiBoborCeloštátne koloúspešný riešiteľAdam Kačmarik
  InformatikaiBoborCeloštátne koloúspešný riešiteľMichal Helou
  InformatikaiBoborCeloštátne koloúspešný riešiteľMichal Motýľ
  InformatikaiBoborCeloštátne koloúspešný riešiteľMarek Šomský
  InformatikaiBoborCeloštátne koloúspešný riešiteľNela Kučerenková
  InformatikaiBoborCeloštátne koloúspešný riešiteľJán Pulík
  InformatikaiBoborCeloštátne koloúspešný riešiteľMatúš Roškanin
  InformatikaiBoborCeloštátne koloúspešný riešiteľMatúš Majcher
  InformatikaiBoborCeloštátne koloúspešný riešiteľSára Foldešová
  InformatikaiBoborCeloštátne koloúspešný riešiteľAlan Balara
  InformatikaiBoborCeloštátne koloúspešný riešiteľSebastián Valečko
  InformatikaiBoborCeloštátne koloúspešný riešiteľMichal Kuchár
  InformatikaiBoborCeloštátne koloúspešný riešiteľOliver Pribulla
  InformatikaiBoborCeloštátne koloúspešný riešiteľKristína Špirengová
  InformatikaiBoborCeloštátne koloúspešný riešiteľAlexandra Kačmárová
  InformatikaiBoborCeloštátne koloúspešný riešiteľMichal Frank
  InformatikaiBoborCeloštátne koloúspešný riešiteľSamuel Štefan
  InformatikaiBoborCeloštátne koloúspešný riešiteľSára Drábová
  InformatikaiBoborCeloštátne koloúspešný riešiteľFilip Hladký
  InformatikaiBoborCeloštátne koloúspešný riešiteľPavol Kundrík
  InformatikaiBoborCeloštátne koloúspešný riešiteľTomáš Bartko
  InformatikaiBoborCeloštátne koloúspešný riešiteľTomáš Jačišin
  InformatikaiBoborCeloštátne koloúspešný riešiteľLorin Amir
  PrírodovedaŠikovný chlapec, šikovné dievča - 3.ročníkOkresné kolo2.miestoEliška Koľová
  Výtvarná výchovaNešporácky talentŠkolské koloocenená prácaSimona Gmitrová
  Hudobná výchovaNešporácky talentŠkolské kolo1. miestoLilianne Rečičárová
  Hudobná výchovaNešporácky talentŠkolské kolo1. miestoTereza Falatová
  Hudobná výchovaNešporácky talentŠkolské kolo1. miestoJúlia Žilková
  Hudobná výchovaNešporácky talentŠkolské kolo1. miestoAlžbeta Andrejková
  Hudobná výchovaNešporácky talentŠkolské kolo1. miestoHana Mandúchová
  Hudobná výchovaNešporácky talentŠkolské kolo1. miestoLilianne Rečičárová, Žilková j
  Slovenský jazyk a literatúraHviezdoslavov Kubín 1. kategóriaŠkolské kolo1. miestoSimona Gmitrová
  Slovenský jazyk a literatúraHviezdoslavov Kubín 1. kategóriaŠkolské kolo1. miestoTereza Falatová
  Slovenský jazyk a literatúraHviezdoslavov Kubín 1. kategóriaŠkolské kolo2. miestoKatarína Rusinová
  Výtvarná výchovaAko bude vyzerať divadlo o 100 rokov...Celoštátne kolo1. miestoKolektív 3.C
  Telesná a športová výchovaO pohár riaditeľa - plávanieDomáce kolo1. miestoKolektív 3.C
  Telesná a športová výchovaDetská atletikaOkresné kolo1. miestoLukáš Balaník 4.B
  Telesná a športová výchovaDetská atletikaOkresné kolo1. miestoLeon Donič 4.B
  Telesná a športová výchovaDetská atletikaOkresné kolo1. miestoMichaela Semančíková 4.A
  Telesná a športová výchovaDetská atletikaOkresné kolo1. miestoKarolína Chromá 4.A
  matematikaTalent regiónu ŠarišŠkolské koloPavol Kundrík
  matematikaTalent regiónu ŠarišŠkolské koloTimea Hudáková
  matematikaTalent regiónu ŠarišŠkolské koloA. Kačmárová
  Slovenský jazyk a literatúraHviezdoslavov KubínŠkolské kolo2.miestoZ.Lokajová
  TechnikaTechnická olympiádaOkresné kolo3. miestoTadeáš Taiš
  Slovenský jazyk a literatúraHviezdoslavov KubínŠkolské kolo3. miesto - prednes prózyKarolína Knapová
  MatematikaOlympiáda v matematikeOkresné kolo1. miestoAdam Kačmarik
  DejepisDejepisná olympiádaŠkolské kolo1. miesto / kategória ETimotej Taiš
  DejepisDejepisná olympiádaŠkolské kolo1. miesto / kategória DSimona Foltínová
  DejepisDejepisná olympiádaŠkolské kolo1. miesto / kategória CSofia Triščová
  DejepisSvätoplukovo kráľovstvo ožívaŠkolské kolo1. miestoNina Tamaškovičová
  InformatikaiBoborCeloštátne koloúspešný riešiteľSamuel Sedlák
  InformatikaiBoborCeloštátne koloúspešný riešiteľAlžbeta Andrejková
  InformatikaiBoborCeloštátne koloúspešný riešiteľMatej Bartek
  InformatikaiBoborCeloštátne koloúspešný riešiteľEliška Koľová
  InformatikaiBoborCeloštátne koloúspešný riešiteľGregor Novotný
  InformatikaiBoborCeloštátne koloúspešný riešiteľNina Hviščová
  InformatikaiBoborCeloštátne koloúspešný riešiteľViktória Štefanová
  InformatikaiBoborCeloštátne koloúspešný riešiteľTereza Falatová
  InformatikaiBoborCeloštátne koloúspešný riešiteľLukáš Kozák
  InformatikaiBoborCeloštátne koloúspešný riešiteľPeter Hudák
  InformatikaiBoborCeloštátne koloúspešný riešiteľJosef Heriban
  Slovenský jazyk a literatúraHviezdoslavov KubínŠkolské kolo3. miestoNina Hviščová

  Aktivity a prezentácia na verejnosti

  Počas školského roka sa organiovali na škole akcie a súťaže pri rôznych príležitostiach. Žiaci sa zúčastbilu aj rôznych akcií usporiadaných pre školy v meste. Mimoriadna situácia ovplyvnila aj túto oblať. Viac v správach jednotlivých MZ, PK.

  § 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

  Projekty

  Všetky projekty, ktoré škola realizuje, prispievajú k rozvoju jednotlivých kompetencií, rozvíjajú environmentálne vedomie, budujú prosociálne vzťahy, vedú k humanizácii vzťahov.

  Väčšina projektov je úzko prepojená s výchovno-vzdelávacím procesom, záujmovou činnosťou. Všetky aktivity v rámci uvedených projektov sú dobrovoľné

  Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika:


  Názov projektuVyhlasovateľCharakteristikaZameraniezapojenie žiakovDĺžka realizácie
  Milujem svoje mesto - milujem svoj krajMesto Prešov3. ročník festivalu priateľstva a dobrovoľníckej činnosti, ktorého cieľom je dobrovoľnícka pomoc pri úprave a skrášlení Prešova a tentoraz aj Prešovského kraja.Ide o zveľadenie a skrášlenie nášho mesta Prešov - nášho Prešovského kraja. Žiaci sa zapojili do upratovania mesta Prešovžiaci 2. stupňa1 týždeň
  Enviroprojekt 2018MŠ SRTvorba lúčneho ekosystému a edukačného kutika slúžiaceho k pozorovaniu a aktivitám súvisiacich s témou projektu.Environmentálna vychovažiaci 1. stupňaDlhodobý
  Fenomény svetaEdulab Projekt predstavuje päť významných fenoménov sveta- voda, vzduch..., ktoré sa prelínajú všetkými oblasťami nášho života.Medzipredmetovo spracované videá BBC, súťaže, cestovanie a kvízy žiakom ukazujú svet v celistvosti. U nás realizovaný projekt "Voda", formou projektového týždňa v kombinácii s dlhodobým priebežným projektovým vyučovanímmoderný vzdelávací projekt s aktívnou účasťou žiakov, modernými materiálmi BBCžiaci 2. stupňaDlhodobý
  Separujemes NATUR-PACKOMNATUR-PACK Odpad náš každodenný- hravé školenie všetkých žiakov školy k téme ako správne separovať Environmentálny vzdelávací projekt s aktívnou účasťou žiakov, zameraný na zvládnutie princípov separovania odpadov v každodennom živote. Hravou formou boli preškolení žiaci všetkých tried našej školy s perspektívou dôsledného separovania odpadov v našej škole.žiaci celej školy, nielen žiaci školyKrátkodobý marec-apríl 2019
  EKOROKZŠ M.Nešpora, PrešovCeloročný a tradičný školský enviroprojekt, zahŕňajúci široké spektrum environmentálnych aktivít - od zberov papiera, aluobalov, tvorby žiackych modelov, recyklácie, vzdelávacích aktivít, výstav, dobročinnosti...sme školou s bohatou envirotradíciou a na tento projekt sme právom hrdíCeloškolský environmentálny projekt s dlhoročnou tradíciou , s prepracovanými a tvorivými formami enviroaktivítžiaci celej školy, nielen žiaci školyDlhodobý
  Poznávame SlovenskoŠkolský projektPoznanie Slovenska je kľúčom k budovaniu vlastenectva žiakov. Podporili sme ju formou exkurzií, prácou krúžkov- Slovenské poklady, Turistický a i.a projektovou činnosťou v rámci vyučovania jednotlivých predmetov, hlavne geografie, biológie a dejepisu.Školský projekt s celoročnými akvitvitami , zameranými na poznanie našej krajiny, jej minulosti a súčasnosti.žiaci 2. stupňa, žiaci krúžkuDlhodobý
  Jolly PhonicsŠPÚ - Bratislava Experimentálne overovanie vyučovacej metódy Jolly Phonicsoverenie efektíviti vyučovacej metódyžiaci 2 tired 1. stupňaDlhodobý od 2017 - 2021
  Inkluzívne vzdelávanie 2018ESFZabezpečenie podporného tímu pre žiakov so ŠVVPZvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup kvalitnému vzdelávaniužiaci so ŠVVP2018-2021

  § 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

  Výsledky inšpekčnej činnosti


  Dátum inšpekčnej kontroly:

  1.10. - 3.10.2019

   

  Druh inšpekcie:

  Tematická inšpekcia

   

  Predmet inšpekcie:

  Vzdelávanie k demokratrickému občianbstvu s k ľudským právam na základnej škole

   

  Záver:

  ŠŠI skonštatovala, že školský poriadok bol vypracovaný v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzného právneho predpisu.

  Silnou stránku školy bolo komplexné zapracovanie obsahu a vzdelávania k ľudským právam do ŠkVP.

   

  Dátum inšpekčnej kontroly:

  22.4.2020

   

  Druh inšpekcie:

  Kontrola plnenia opatrení

   

  Predmet inšpekcie:

  Kontrola opatrení, ktoré boli prijaté na základe prešetrovania sťažnosti

   

  Záver:

  ŠSI skonštatovala, že škola zaistila bezpečnosť a ochranu zdravia detí a žiakov na lyžiarskom výcviku, čím zabezpečila právo na výchovu a vzdelávanie v bezpečnom prostredí.

   

  § 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

  Materiálno-technické podmienky

  V škole sú pre zabezpečenie kvalitných podmienok pre edukačný proces vytvorené dobré podmienky.

  Sú tu k dispozícii: - kmeňové učebne

  - odborné učebne :

  2 počítačové učebne

  jazykové laboratórium

  učebňa výtvarnej výchovy

  učebňa hudobnej výchovy

  dielne

  školská kuchynka

  - telocvičňa

  - rozcvičovňa

  - posilňovňa

  - bazén

  V každej učebni je počítač s pripojením na internet, dataprojektor, alebo interaktívna tabuľa. Každoročne sa dopĺňajú učebné pomôcky v jednotlivých kabinetoch podľa požiadaviek jednotlivých predmetových komisií. Výraznú obnovu dostáva aj átrium školy, kde bol vytvorený bylinkový záhon, levanduľová záhrada a boli vysadené kvetinové záhony, Žiaci školy sú počas hodín predmetov Technika aktívnymi spolutvorcami čistého a upraveného areálu školy.

  V mesiaci august 2019 sa uskutočnilo veľké upratovanie v interiéri a exteriéri školy, telocvične a bazéna podľa organizačných pokynov.

  V mesiacoch marec - jún 2020 počas prerušenia vyučovania z dôvodu COVID -19, sa uskutočnilo upratovanie v interiéri a exteriéri školy so zvýšenou pozornosťou na dezinfekciu, školských priestorov, priestorov telocvične a bazéna podľa organizačných pokynov ÚVZ a vedenia školy.

  Bazén

  Boli vykonané opravy práce v priestoroch bazéna - prebehla výmena dlažby okolo bazénovej vane s opravou a výmenou odpadových rúr z priestorov bazéna smerujúce do strojovne. Boli vybudované odpadové guličky pri bazénovej vani. Boli zakúpené odstredivky na plavky a plavecké pomôcky. K 1.1. 2020 bol uvedený do prevádzky nový pokladničný systém s možnosťou elektronických návštevníckych kariet. V čase prerušenia vyučovania bola vo vlastnej réžii opravená chodba v strojovni bazéna /oprava stien a maľovanie/.

  Škola

  V školskom roku 2019/2020 bola realizovaná rekonštrukcia zborovne a chodbičky pri kanceláriách vedenia školy. V rámci opráv v zborovni prebehla výmena podlahových krytín, oprava stien a bola vymenená elektroinštalácia a výmena osvetlenia. Taktiež bola prevedená výmena inventáru a to inštalácia stolov z elektrickými zásuvkami a zásuvkami na usb, výmena tabúľ a inštalácia dataprojektoru.

  Pred začiatkom školského roka 2019/2020 boli vymaľované 3 učebne. Učebňa terajšej 1.A triedy bola zrekonštruovaná /odstránenie starého obkladu, oprava stien a maľovanie. Bola namontovaná skriňa na prednú stenu, s posuvnými dverami a s magnetickými tabuľami. V triede 1.C bola namontovaná vstavaná skriňa a trieda bola vymaľovaná.

  V rámci modernizácie vyučovacieho procesu bol zakúpený dotykový displej, ktorý je mobilný a tak sa dá využívať podľa potrieb pedagógov.

  Počas prerušeného vyučovania marec - jún boli vymaľované chodby našej školy a prebehla rekonštrukcia prechodových dverí pri kabinete TV a mreže pri učebni Infoveku. Nevyhovujúce dvere a mreža boli vymenené za moderné, plastové dvere, ktoré zabezpečujú možnosť zvýšenej ochrany a bezpečnosti. Pri kabinete bola zbúraná stena s dverami, ktorá už neplnila svoj účel a tým sa aj zvýšilo presvetlenie chodbového priestoru pre deti terajšieho 1. ročníka.

  Bola vykonaná deratizácia kuchyne a školských priestorov. V rámci opatrení COVID-19 boli zakúpené 5 ks automatických dávkovačov dezinfekcie na ruky a 4 ks bezdotykový teplomer. Zvýšené finančné náklady boli spojené aj s nákupom dezinfekcie a dezinfekčných prostriedkov.

  Podľa požiadaviek učiteľov boli zakúpené učebné pomôcky do tried, odborných učební, pre učiteľov telesnej a športovej výchovy, bazéna a doplnili sa kabinetné zbierky.

  Na začiatku školského roka 2019/2020 prebehlo školenie BOZP pre všetkých zamestnancov.

  školenie BOZP pre všetkých zamestnancov.

  Doplnil sa zdravotný materiál do všetkých lekárničiek na škole, na bazéne a v TV kabinete.

  Škola je dobre zabezpečená čo sa týka materiálno - technického zabezpečenia. V rámci tepelného hospodárstva by prospelo k úspore finančných prostriedkov zateplenie školy a rozsiahla rekonštrukcia elektrorozvodov a svietidiel, na ktoré škola nemá finančné prostriedky. Taktiež je nutná rekonštrukcia svetlíkov na 1. stupni. Vzhľadom na vek školy je postupne nutné rozmýšľať nad výmenou dverí, podlahových krytín.

  Školská jedáleň

  Školská jedáleň v šk. roku 2019/2020 zakúpila novú škrabku. Boli vyrobené nové konštrukcie pod pracovné stoly, ktoré vyhovujú hygienickým požiadavkám. Boli zakúpené nové taniere. Mesto Prešov ako zriaďovateľ zakúpilo nový multifunkčný robot. Je nutné vymeniť okná a vstupné dvere jedálne. Taktiež v priestoroch jedálne je už zastaralé osvetlenie a vzduchotechnika.


  V škole sú pre zabezpečenie kvalitných podmienok pre edukačný proces vytvorené dobré podmienky.

  Sú tu k dispozícii:  - kmeňové učebne

                                - odborné učebne :

                                  2 počítačové učebne

                                  jazykové laboratórium

                                  učebňa výtvarnej výchovy

                                  učebňa hudobnej výchovy

                                  dielne

                                  školská kuchynka

                                  - telocvičňa

                                  - rozcvičovňa

                                  - posilňovňa

                                  - bazén

   

  V každej učebni je počítač s pripojením na internet, dataprojektor, alebo interaktívna tabuľa. Každoročne sa dopĺňajú učebné pomôcky v jednotlivých kabinetoch podľa požiadaviek jednotlivých predmetových komisií. Výraznú obnovu dostáva aj átrium školy, kde bol vytvorený  bylinkový záhon, levanduľová záhrada a boli vysadené kvetinové záhony, Žiaci školy sú počas hodín predmetov Technika aktívnymi spolutvorcami čistého a upraveného areálu školy.

  V mesiaci august 2019 sa uskutočnilo veľké upratovanie v interiéri a exteriéri školy, telocvične a bazéna podľa organizačných pokynov.

  V mesiacoch marec - jún 2020 počas prerušenia vyučovania z dôvodu COVID -19, sa uskutočnilo upratovanie v interiéri a exteriéri školy so zvýšenou pozornosťou na dezinfekciu, školských priestorov, priestorov telocvične a bazéna podľa organizačných pokynov ÚVZ a vedenia školy. 

   

  Bazén

  Boli vykonané opravy práce v priestoroch bazéna - prebehla výmena dlažby okolo bazénovej vane s opravou a výmenou odpadových rúr z priestorov bazéna smerujúce do strojovne. Boli vybudované odpadové guličky pri bazénovej vani. Boli zakúpené odstredivky na plavky a plavecké pomôcky. K 1.1. 2020 bol uvedený do prevádzky nový pokladničný systém s možnosťou elektronických návštevníckych kariet. V čase prerušenia vyučovania bola vo vlastnej réžii opravená chodba v strojovni bazéna /oprava stien a maľovanie/.

   

  Škola

  V školskom roku 2019/2020 bola realizovaná rekonštrukcia zborovne a chodbičky pri kanceláriách vedenia školy. V rámci opráv v zborovni prebehla výmena podlahových krytín, oprava stien a bola vymenená elektroinštalácia a výmena osvetlenia. Taktiež bola prevedená výmena inventáru a to inštalácia stolov z elektrickými zásuvkami a zásuvkami na usb, výmena tabúľ a inštalácia dataprojektoru.

  Pred začiatkom školského roka 2019/2020 boli vymaľované 3 učebne. Učebňa terajšej 1.A triedy bola zrekonštruovaná /odstránenie starého obkladu, oprava stien a maľovanie. Bola namontovaná skriňa na prednú stenu, s posuvnými dverami a s magnetickými tabuľami. V triede 1.C bola namontovaná vstavaná skriňa a trieda bola vymaľovaná.

  V rámci modernizácie vyučovacieho procesu bol zakúpený dotykový displej, ktorý je mobilný a tak sa dá využívať podľa potrieb pedagógov.

  Počas prerušeného vyučovania marec - jún boli vymaľované chodby našej školy a prebehla rekonštrukcia prechodových dverí pri kabinete TV a mreže pri učebni Infoveku. Nevyhovujúce dvere a mreža boli vymenené za moderné, plastové dvere, ktoré zabezpečujú možnosť zvýšenej ochrany a bezpečnosti. Pri kabinete bola zbúraná stena s dverami, ktorá už neplnila svoj účel a tým sa aj zvýšilo presvetlenie chodbového priestoru pre deti terajšieho 1. ročníka.

  Bola vykonaná deratizácia kuchyne a školských priestorov. V rámci opatrení COVID-19 boli zakúpené 5 ks automatických dávkovačov dezinfekcie na ruky a 4 ks bezdotykový teplomer. Zvýšené finančné náklady boli spojené aj s nákupom dezinfekcie a dezinfekčných prostriedkov.

  Podľa požiadaviek učiteľov boli zakúpené učebné pomôcky do tried, odborných učební, pre učiteľov telesnej a športovej výchovy, bazéna a doplnili sa kabinetné zbierky.

  Na začiatku školského roka 2019/2020 prebehlo školenie BOZP pre všetkých zamestnancov.

  školenie BOZP pre všetkých zamestnancov.

  Doplnil sa zdravotný materiál do všetkých lekárničiek na škole, na bazéne a v TV kabinete.

  Škola je dobre zabezpečená čo sa týka materiálno - technického zabezpečenia. V rámci tepelného hospodárstva by prospelo k úspore finančných prostriedkov zateplenie školy a rozsiahla rekonštrukcia elektrorozvodov a svietidiel, na ktoré škola nemá finančné prostriedky. Taktiež je nutná rekonštrukcia svetlíkov na 1. stupni. Vzhľadom na vek školy je postupne nutné rozmýšľať nad výmenou dverí, podlahových krytín.

   

  Školská jedáleň

  Školská jedáleň v šk. roku 2019/2020 zakúpila novú škrabku. Boli vyrobené nové konštrukcie pod pracovné stoly, ktoré vyhovujú hygienickým požiadavkám. Boli zakúpené nové taniere. Mesto Prešov ako zriaďovateľ zakúpilo nový multifunkčný robot. Je nutné vymeniť okná a vstupné dvere jedálne. Taktiež v priestoroch jedálne je už zastaralé osvetlenie a vzduchotechnika.

   

  § 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

  Finančné a hmotné zabezpečenie

  Základná škola Mirka Nešpora 2, 080 01 Prešov

  Rozbor hospodárenia za 1-12/ 2019

  Spracovala: H. Novotná, ekonómka ZŠ

  V Prešove, 8. 10. 2020


  Rozpočet 1-12/2019  
     
  Základná škola  
     
  PoložkaSchválený v € Upravený v €
  610 – mzdy(ZŠ+Asist.uč.) 518 279,00 619 487,00
  620 – odvody (ZŠ+Asist.uč.) 186 158,00 216 511,00
  630 – tovary a služby 133 563,00 145 017,00
  630 – vzdelávacie poukazy 6 720,00 10 854,00
  610, 620 – Projekt As.uč.,Špec.ped.(z r.2018)  4 966,47
  630 – žiaci zo soc. slabšieho prostr.  350,00
  630 – Projekt Orange  1 490,00
  630 – LVVZ  6 283,00
  630 – Škola v prírode  5 200,00
  630 – Učebnice –Prvouka, AJ  2 251,00
  630 – tovary a služby z r. 2018  15 172,29
  640 – bežné transfery -odchodné 4 000,00 4 763,00
  640 – dopravné žiaci  4 770,00
  640 – odchodné (uč. 1.st.)  2 236,00
  600 – spolu ZŠ916 220,001 050 095,03
     
  Bazén  
    
  610,620,630 – bazén 154 000,00 154 000,00
  630 – tovary a služby z r. 2018  15 000,00
     
  ŠKD  
     
  610,620,630 – ŠKD 76 523,00 77 198,00
     
  ŠJ  
     
  610,620,630 – ŠJ 70 059,00 73 490,00
  700 – kapitálové výdavky-ŠJ - 18 646,40
     
  CVČ  
     
  610,620,630 – CVČ 14 262,00 14 262,00
     
  Hmotná núdza 1 600,00 1 600,00
    
  Príjmy 
     
  Rozpočet v €Schválený v € Upravený v €
  1 500,00 1 500,00
  Bazén 44 000,00 44 000,00
  ŠKD 20 000,00 20 000,00
  ŠJ 15 000,00 15 000,00
  CVČ 9 000,00 9 000,00
  Spolu: 89 500,00 89 500,00
    
  Potraviny ŠJ 66 000,00 66 000,00
    
  Čerpanie rozpočtu - výdavky 
     
  Základná škola - 108,65%  
     
  610 – Mzdové prostriedky 624 825,63 €
  620 – Odvody do fondov 218 458,19 €
  630 – Výdavky na tovary a služby: 
  631 – Cestovné výdavky   849,72 €
  632 – energie, voda, telekomunikácie, pošta  36 456,05 €
  633 – materiál   63 151,37 €
  (uč.pomôcky, kan. mat., inter. vybavenie,lavice, tonery) 
  635 – Opravy a údržba   43 330,98 €
  (oprava interiéru, oprava radiátorov, iné opravy) 
  637 – Služby  50 170,42 €
  (strava, soc.fond, vývoz od.,revízie, dohody, poistenie ) 
  640 – Bežné transféry  13 133,58 €
  (nemocenské dávky,odchodné,dopravné ž.) 
  - LVVZ -garantované štátom  6 283,00 €
  - škola v prírode   5 200,00 €
  - hmotná núdza  323,00 €
    
  600 – Výdavky - Základná škola + príjmy -spolu: 1 057 083,82 €
    
  Bazén - 109,51 %  
     
  610 – mzdové prostriedky  59 848,75 €
  620 – Platby do fondov  22 865,82 €
  630 – Výdavky na tovary a služby: z toho 
  632 –energie, voda, plyn  89 629,52 €
  633 – materiálna drobnú údržbu, čist. potr.  17 874,32 €
  635 – Opravy   28 522,21 €
  (oprava bazenovej vane, oprava spŕch ženy, oprava spŕch muži) 
  637 – Služby  14 425,60 €
  (strava, soc.fond, vývoz odpadu,revízie, dohody) 
  640 – Bežné transféry (PN)  98,77 €
    
  600 – Výdavky Bazén spolu + príjmy: 233 264,96 €
    
  Školský klub detí – 101,16 % 
     
  610 – mzdy  72 421,85 €
  620 – odvody  25 698,33 €
  630 – tovary a služby   19 449,53 €
  (energie, soc.fond, strava,vývoz od., inter. vybavenie) 
  640 – bežné transfery (PN)  214,29 €
     
  600 – výdavky Školský klub detí spolu + príjmy:  117 784,00 €
    
  Školská jedáleň – 97,73 % 
     
  610 – mzdy  59 450,98 €
  620 – odvody  20 657,57 €
  630 – tovary a služby   61 388,48 €
  (energie, soc.fond, strava,vývoz od., kuch.pot., prac.odevy, inter.vybav.) 
  640 – bežné transféry (PN)  87,57 €
    
  600 – výdavky Školská jedáleň spolu + réžia:  91 656,40 €
    
  700- kapitálové výdavky  18 646,40 €
  (umývačka riadu s príslušenstvom) 
  633- potraviny   56 153,61 €
    
  Centrum voľného času – 104,31 % 
     
  630 – tovary a služby  
  - energie  4 273,35 €
  - materiál, uč.pomôcky 10 815,44 €
  - služby (dohody, prenáj. šport. zariad., súťaže) 13 948,48 €
    
  600 – výdavky centrum voľného času spolu + príjmy:  29 037,27 €
    
  637-dohody Vzdelávacie poukazy CVČ   10 455,02 €

  § 2. ods. 1 n Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok, a vyhodnotenie jeho plnenia

  Plnenie stanoveného cieľa

  Základná škola:

  Stanovené ciele:

  Hlavný cieľ - realizácia ŠkVP - "Dobré vedomosti -základ budúcnosti" bol plnený prostredníctvom rozvíjania kľúčových kompetencií. Vo výchovno-vzdelávacom procese sme sa zameriavali na rozvoj komunikačných zručností, čitateľskej gramotnosti, finančnej gramotnosti, na kvalitnú prípravu žiakov na štúdium na stredných školách, kvalitnú prípravu v oblasti cudzích jazykov, rozvoj IKT. Zásluhou práce ŠŠP zlepšujeme tiež podmienky pre žiakov so ŠVVP, žiakom so zdravotným znevýhodnením bol nápomocný asistent učiteľa. V rámci environmentálnej výchovy sa pravidelne zapájame do aktivít ku Dňu Zeme, separujeme odpad.

  Plnenie stanoveného cieľa:

  Učitelia sa so žiakmi zapájajú do rôznych vedomostných, umeleckých, výtvarných súťaží. Realizáciou nasledovných aktivít sme sa snažili zvyšovať vedomostnú úroveň žiakov:

  - individuálny prístup k žiakom, ktorí dosahujú slabý prospech,

  - zadávanie vhodne zvolených úloh podľa individuálnych potrieb,

  - vytváranie nových učebných materiálov: prezentácia k učivu, pracovné listy, súbory výstupov prác žiakov, výstavy,

  - spolupráca s rodičmi, výchovnou poradkyňou, špeciálnym školským pedagógom a podľa potreby s CPPPaP,

  - dodržiavanie psychohygienických podmienok výchovy a vzdelávania.

  Kontrolná činnosť bola realizovaná na základe vypracovaného plánu, zistené nedostatky boli odstraňované priebežne. Bola realizovaná hospitačnou činnosťou, sebahodnotením, overovaním vedomostí, účasť na MZ, PK

  Oblasť práce ŠŠP:

  - monitorovanie žiakov, vedenie evidencie žiakov s podozrením, vlastná diagnostická činnosť, individuálna ambulantná náprava a reedukácia žiakov vo vyučovacom procese alebo v mimovyučovacom čase na základe odporúčania poradenských zariadení.

  Realizácia projektu "V ZŠ úspešnejší", ktorý je zameraný na pomoc žiakom so ŠVVP - posilnenie pracovných pozícií asistent učiteľa a špeciálny školský pedagóg.

  ŠKD

  Stanovené ciele:

  Vlastné ciele a poslanie výchovy a vzdelávania sú stanovené v súlade so všeobecnými cieľmi ustanovenými vo výchovnom programe, s cieľmi výchovy a vzdelávania, s cieľmi stanovenými v koncepčnom zámere rozvoja školy, s potrebami a záujmami žikakov, zákonných zástupcov a vlastným zameraním školy.

  Vlastné ciele:

  - získať vzdelanie podľa školského zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

  - získať kompetencie v oblasti komunikačných schopností, písomných spôsobilostí, využívania IKT, matematickej gramotnosti, kompetencie v oblasti prírodných, technických vied, sociálne a občianske kompetencie,

  - napĺňať potrebu žiaka sociálneho kontaktu s rovesníkmi,

  - individuálny prístup, podporovať osobnosť a záujmy každého žiaka,

  - rozvíjať a podporovať zdravé sebavedomie žiaka,

  - podporovať vzťah žiaka k poznávaniu a učeniu hrou,

  - dostatkom pohybových činností,

  - podporovať nadanie, osobnosť a záujmy každého žiaka, utvárať a rozvíjať národné povedomie žiakov prostredníctvom ľudovej slovesnosti,

  - rozvíjať u žiakov návyky súvisiace so zdravým životným štýlom,

  - rozvíjať u žiakov poznatky o kultúre a živote iných národov prostredníctvom multikultúrnej výchovy,

  - pripraviť žiakov na vyučovanie po všetkých stránkach.

  Plnenie stanoveného cieľa:

  hospitačná činnosť, sebahodnotenie, overovanie vedomostí, účasť na MZ

  Vyhodnotenie cieľa:

  Ciele vyplývajúce z koncepcie ŠKD boli plnené v rámci edukačných aktivít so zameraním na oblasť

  zdravého životného štýlu, správnych stravovacích návykov. Pobyt vonku sa spájal s aktívnym pohybom,

  hrami, športovými činnosťami, zaraďovaním turistických vychádzok a letnou aktivitou “Farebné leto”.

  Zvýšená pozornosť sa venovala environmentálnej výchove, práci s IKT.

  Centrum voľného času:

  Stanovené ciele:

  Vytvorenie kvalitných podmienok na voľnočasové aktivity dosiahnutím dostatočnej participácie ZŠ a

  všetkých výchovných a kultúrnych inštitúcií. Uskutočňovanie programu starostlivosti o deti, mládež

  v oblasti voľného času, usmerňovať rozvoj ich záujmov, schopností, zručností a budovať návyky účelného využívania voľného času, harmonického rozvoja osobnosti. Rozvíjanie spolupráce aj s inými kultúrnymi

  inštitúciami, mládežníckymi organizáciami a ostatnými inštitúciami v regióne.

  Plnenie stanoveného cieľa:

  O zodpovednom a úspešnom plnení stanovených cieľov svedčí rôznorodosť aktivít realizovaných

  počas šk. roka.

  Ciele, ktoré si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy a vyhodnotenie jeho plnenia

  Víziou ZŠ Mirka Nešpora 2 v Prešove je pokračovanie v budovaní modernej inštitúcie ako centra vzdelávania, výchovy, kultúry a športu, poskytujúcej kvalitnú službu, ktorej úlohou nie je len odovzdávať základné vedomosti s cieľom pripraviť žiakov na budúce povolanie, ale aj formovať u mladých ľudí ich postoje a viesť ich k dodržiavaniu etických a ľudských princípov. Rozvíjaním silných stránok, odstraňovaním a obmedzovaním dopadu slabých stránok, využitím príležitosti a minimalizovaním ohrození je možné zabezpečiť dosiahnutie strategických cieľov a rozvoj školy na dlhšie obdobie.

  Strategické ciele školy sme rozdelili do týchto oblasti:

  1. Výchovno-vzdelávacia oblasť

  2. Personálna oblasť

  3. Sociálna klíma školy

  4. Mimoškolské aktivity

  5. Spolupráca s rodičmi a inými partnermi

  6. Materiálno-technické zabezpečenie školy

  7. Prezentácia školy

  Výchovno-vzdelávacia oblasť

  U1: Vychádzať z tradície školy a skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces a výchovné pôsobenie školy

  • Vytvárať podmienky na rozvíjanie schopností žiakov v oblasti počítačovej gramotnosti

  • Vytvárať podmienky na kvalitné vzdelávanie cudzieho jazyka

  • Vytvárať podmienky na rozvoj komunikačnej spôsobilosti a čitateľskej gramotnosti žiakov a podporovať rozvoj funkčnej gramotnosti.

  • Rozvíjať športové nadanie žiakov školy

  • Rozvíjať analytické myslenie

  • Pokračovať v individualizácii vzdelávania

  • Podporovať u žiakov rozvoj environmentálneho cítenia zavádzaním prvkov školy podporujúcej zdravie, viesť ich k ochrane zdravia, životného prostredia a okolia školy.

  • Posilniť výchovnú funkciu školy (v spolupráci s rodičmi žiakov)

  • Odovzdať žiakom kultúrne a historické dedičstvo.

  • Udržiavať a zlepšovať vyučovacie výsledky žiakov zavadzaním inovatívnych metód a foriem vyučovania.

  • Systematicky zisťovať výsledky vo vyučovacom procese a zisťovať úroveň výchovných aktivít školy.

  Personálna oblasť

  U2: Podporovať osobnostný i profesijný rast zamestnancov školy

  • Naučiť zamestnancov školy pracovať v tíme.

  • Zvyšovať odbornú úroveň pedagógov a ich kariérny rast.

  Sociálna klíma školy

  U3: Vytvárať otvorené, priateľské, kultúrne pracovné prostredie pre žiakov i pre všetkých zamestnancov s pozitívnymi medziľudskými vzťahmi.

  • Úroveň komunikácie preniesť do roviny vzájomnej akceptácie a pochopenia.

  Mimoškolské aktivity

  U4: Ponúkať pestrý výber voľnočasových aktivít školy

  • Záujmové vzdelávanie.

  • Projekty a súťaže školy.

  Spolupráca s rodičmi a inými partnermi

  U5: Efektívne komunikovať s rodičmi a ostatnými partnermi

  • Komunikácia školy s rodičmi.

  • Komunikácia školy s ostatnými partnermi.

  Materiálno-technické vybavenie školy

  U6: Zabezpečiť materiálno-technické podmienky školy

  • Skvalitniť materiálno-technické vybavenie školy.

  • Získavať finančné prostriedky z mimorozpočtových zdrojov.

  Prezentácia školy

  U7: Prezentovať školu na verejnosti

  Vyhodnotenie koncepcie školy za školský rok

  U1:Vychádzať z tradície školy a skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces a výchovné pôsobenie školy

  Školský vzdelávací program vychádza zo štátneho vzdelávacieho programu, ktorý sme vypracovali podľa profilácie, koncepcie a podmienok školy. Snažíme sa pružne reagovať na záujmy, požiadavky žiakov a rodičov školy. Inovovaný školský vzdelávací program ISCED 1 sme zamerali na posilnenie CJ už od 1. ročníka. Zaradili sme plaveckú prípravu pre všetky ročníky 1.stupňa ZŠ. V 1. ročníku sme školský vzdelávací program doplnili o 1 hodinu anglického jazyka a 1 hodinu pohybovej prípravy. V 2. ročníku sme inovovaný ŠkVP okrem 1 hodiny CJ a 1 hodiny plaveckej prípravy posilnili o 1 hodinu informatiky. V 3. ročníku disponibilné hodiny tvorí 1 hodina tvorivého písanie a 1 hodina plaveckej prípravy. V 4. ročníku sme štátny vzdelávací program doplnili 1 hodinou plaveckej prípravy.

  V inovovanom školskom vzdelávacom programe ISCED 2 sme v 5. ročníku doplnili hodiny o 2 hodiny AJ, 1 hodina matematiky. V 6. ročníku o 1 hodinu AJ, 1 hodinu matematiky, 1 hodinu biológie, 1 hodinu dejepisu. V 7. ročníku o 1 hodinu SJL, 2 hodiny NEJ/RUJ a 1 hodinu matematiky. V 8. ročníku o 2 hodiny NEJ/RUJ a 1 hodinu matematiky.

  Vo futbalových triedach sme školský vzdelávací program doplnili v každom ročníku o 3 hodiny športovej prípravy.

  Pri výchove a vzdelávaní žiakov so zdravotným znevýhodnením a všeobecným intelektovým nadaním postupujeme podľa vzdelávacích programov platných od 1. septembra 2017. Žiaci so zdravotným znevýhodnením plnia rovnaké ciele vzdelávania ako žiaci bez zdravotného znevýhodnenia. Všeobecné ciele vzdelávania v jednotlivých vzdelávacích oblastiach a kompetencie prispôsobujeme individuálnym osobitostiam žiaka so zdravotným znevýhodnením v takom rozsahu, aby učebné výsledky žiaka zodpovedali profilu absolventa príslušného stupňa vzdelávania s prihliadnutím na druh a stupeň postihnutia alebo narušenia žiaka. S prihliadnutím na cieľ zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie žiakov so zdravotným znevýhodnením sme sa zapojili do projektu Inkluzívne vzdelávanie žiakov s rôznorodým potenciálom.

  V rámci koncepčného plánu školy máme zriadené športové triedy zamerané na futbal, kde spolupracujeme s 1.FC Tatran Prešov.

  V hodnotenom období sme zaznamenali veľmi dobré výchovno-vzdelávacie výsledky školy. Daný fakt dokumentujú výsledky v súťažiach, v mimotriednej a mimoškolskej činnosti, v príprave žiakov na plnenie povinnej školskej dochádzky a umiestnenie žiakov na SŠ. V testovaní T5 a T9 škola už dlhodobo dosahuje nadpriemernú úspešnosť oproti národnému priemeru.

  Úlohy v oblasti výchovy sa plnia priebežne, veľká pozornosť sa venuje v duchu humanizmu, v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, predchádzaniu všetkým formám šikanovania, problémového správania, záškoláctva, fyzického, psychického týrania, delikvencie, zneužívania návykových látok - fajčenie, alkohol, drogy.

  Zamerali sme sa na posilnenie záujmu deti a žiakov k zdravému životnému štýlu. Sprístupnili sme ihriská, telocvičňu školy na športovú činnosť po vyučovaní a cez víkendy. Rozšírili vyučovanie telesnej a športovej výchovy v ŠkVP. Podporili činnosť športových krúžkov. Pravidelne organizujeme zimnú aj letnú školu v prírode pre žiakov 1. stupňa, lyžiarsky výcvikový kurz pre žiakov 2. stupňa a pravidelnými návštevami PSK Arény zvyšujeme korčuliarsku gramotnosť žiakov.

  U1: splnené

  U2:Podporovať osobnostný i profesijný rast zamestnancov školy

  Pedagogickí zamestnanci sa v rámci plánu kontinuálneho vzdelávania zúčastňujú plánovaných vzdelávacích aktivít. Majú vytvorený priestor na štúdium odbornej literatúry.

  U2: Splnené čiastočne

  U3:Vytvárať optimálne pracovné prostredie pre žiakov i pre všetkých zamestnancov

  Žiakov sme viedli k vzájomnej akceptácii a pochopeniu -vytvorili sme priateľské, kultúrne prostredie s dobrými medziľudskými vzťahmi. Zodpovedne sme pristúpili k hodnoteniu zamestnancov i žiakov školy. V oblasti starostlivosti o zamestnancov vychádza škola z platnej legislatívy a v rámci svojich finančných možností. Zamestnanci majú k dispozícii telocvičňu, posilňovňu, bazén, saunu, masáže. Spoločenské a kultúrne podujatia sa organizujú podľa záujmu zamestnancov. Škola zabezpečila pitný režim pre zamestnancov školy v spolupráci s firmou Minerálne vody, a.s. Prešov.

  U3: Splnené

  U4:Ponúkať pestrý výber voľnočasových aktivít školy

  V oblasti voľno-časových aktivít ďalej pokračuje činnosť CVČ. V školskom roku 2018/2019 pracuje v rámci CVČ 26 záujmových útvarov. V CVČ sme zastrešili okrem futbalistov aj plavcov, vodných pólistov. Cieľom bolo pripraviť žiakov na kultúrne programy, prezentáciu na verejnosti, súťaže. Ponúknuť bohatú a záujmovú činnosť žiakom v poobednajších hodinách.

  U4: Splnené čiastočne

  U5: Spolupráca s rodičmi a ostatnými partnermi

  Aktuálne sme informovali rodičov o všetkých aktivitách školy, pripravovali informačné letáky alebo pozvánky, pravidelne pozývali rodičov na triedne aktívy, zabezpečili, aby rodič mal možnosť získať od učiteľa informácie aj mimo triednických hodín, realizovali neformálne stretnutia s rodičmi, monitorovali názory rodičov, žiakov, zamestnancov, komunikovali so zriaďovateľom, Radou školy, Radou rodičov, CPPPaP, vysokými školami a materskými školami.

  U5: Splnené

  U6: Materiálno-technické podmienky školy

  Zamerali sme sa na skvalitnenie priestorového a učebného prostredia. Podarilo sa nám výrazne zrekonštruovať priestory bazéna, ktorý je využívaný 7 dní v týždni a to nielen žiakmi školy, ale aj športovými klubmi, žiakmi iných škôl a vo výraznej miere aj verejnosťou. Bola realizovaná rekonštrukcia šatní ženy a muži. Bola vymenená časť vzduchotechniky. Zrekonštruovali sa sprchy pre učiteľov a plavčíkov. Bolo vykonané nové piktogramové označenie na bazéne /okná, dvere, vstupné dvere, doplnenie piktogramov do vestibulu bazéna/. Zakúpili sme novú časomieru pre lepšiu orientáciu pre návštevníkov. Zrekonštruovali sa vstupné priestory na bazén /vstup škola/ s výmenou vstupných dverí bazén a škola. Taktiež sme previedli nutné opravy bazénovej vane a rekonštrukciu miestnosti na plavecké pomôcky. Vybavenie bazénu sme doplnili Infrasaunou, ktorá bude využívaná školou a verejnosťou. V rámci opráv sa vykonala rekonštrukcia kabinet 1. stupeň /výmena okna, stierky a obklady. V učebni PC Klub bol nainštalovaný nová hardware a sofware Zero klient, čo významným podielom prispeje ku skvalitneniu výučby Informatiky. Vymenili sa všetky biele magnetické tabule v učebniach na I. a II. stupni, pretože boli zastarané, poškodené a nevyhovovali už výchovno-vzdelávaciemu procesu. Doplnili sme 6 ks projektorov do učební a v súčasnej dobe sú už všetky učebne vybavené projektorom, alebo interaktívnou tabuľou.

  Bola zrealizovaná kompletná rekonštrukcia školskej kuchynky, ktorá bude využívaná žiakmi a zamestnancami školy. Vytvorili sme nové priestory pre archív školy a objednali sme archivačné služby. V rámci projektu sme vytvorili Levanduľovú záhradu, so záhonmi a nábytkom. Doplnili a zmodernizovali sme kamerový systém, aby ešte v lepšej miere poskytoval bezpečnosť pre žiakov a zamestnancov školy. Vymenil sa jedálenská príbor pre všetkých žiakov. Zriadili sme nábytok pre novozriadenú čitáreň II. stupeň. Doplnili sme zakúpením nové šatňové skrinky. Pre potreby školníka sme zakúpili novú samopojazdnú kosačku. Prebehla výmena okien v kabinete TV a 1.stupeň prízemie

  U6:Splnené čiastočne

  U7: Prezentovať školu na verejnosti

  Žiaci školy sa zúčastnili na projektoch mesta Prešov, vydávali školské noviny, pripravovali kultúrne programy, prezentovali školu v médiách.

  U7: Splnené

  § 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

  Úspechy a nedostatky


  Úspechy a nedostatky

  Silné  stránky školy (strenghts):

  - starostlivosť o nadaných žiakov (triedy s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy),

  - starostlivosť o integráciu detí (škola má 3 asistentov učiteľov, 1špeciálnych pedagógov, školského psychológa)

  - veľký výber krúžkovej činnosti a mimoškolských aktivít ,

  - spolupráca so zákonnými zástupcami žiakov a eliminovanie výchovných problémov s deťmi,

  - vedenie školy je demokratické, vládne dôvera, aktivita,

  - kvalitne fungujúca tímová práca učiteľov,

  - zodpovednosť a spoľahlivosť učiteľov,

  - takmer 100 % kvalifikovanosť  pedagogických zamestnancov,

  - takmer 100 %  odbornosť vyučovania,

  - dobrá počítačová  gramotnosť všetkých pedagogických zamestnancov,

  - záujem učiteľov o ďalšie vzdelávanie (I. a II. atestácia, IKT,...),

  - projektové aktivity školy a realizácia niekoľkých projektov,

  - fungujúca práca  školského klubu detí v mimo vyučovacom čase,

  - poskytovanie služieb žiakom prostredníctvom špeciálneho pedagóga, šk. psychológa a vých. poradcu,

  - práca Žiackeho parlamentu a jeho akceptácia vedením školy a pedagogickým zborom,

  - realizácia školských projektov,

  - školská knižnica,

  - aktivity na získanie mimorozpočtových finančných prostriedkov (2 % dane z príjmov, sponzorské príspevky, výziev na zlepšenie materiálnych  podmienok školy a kvality či odbornej úrovne vzdelávania ...)

  - dostatočne vybavenie IKT v odborných učebniach,

  - internet dostupný v celej škole,

  - dôraz na výučbu cudzích jazykov,

  - športové triedy (reprezentácia školy)

  - vybudovanie kultúrno-spoločenskej miestnosti s pódiom na aktivity rôzneho druhu,

  - poskytnutie kvalitného a diétneho stravovania žiakom, a tiež ponuka doplnkového stravovania formou mliečnych automatov a školského bufetu. Žiaci sú zapojení do mliečneho a ovocného programu,

  - škola a jej  školské zariadenia pravidelne prehodnocujú svoju ekonomickú situáciu, hľadajú sa riešenia na optimalizáciu (výmena okien, termoregulácia...),

  Slabé stránky (weaknesses):

  - nedostatočný počet moderných učebníc,

  - opotrebovanie budovy a vnútorného zariadenia školy,

  - slabé ohodnotenie učiteľov,

  - samostatná práca žiakov na nízkej úrovni,

  - poškodzovanie materiálneho vybavenia školy žiakmi,

  - nedostatočná pripravenosť učiteľov pracovať s modernými technológiami,

  - rýchle opotrebovanie interaktívnej techniky

  Príležitosti (opportunities):

  - zvláštnu pozornosť venovať personálnemu i materiálnemu zvyšovaniu úrovne vyučovania cudzích jazykov a informačným technológiám,

  - v spolupráci so školským psychológom a špec.  pedagógom vytvoriť optimálne podmienky pre integrovaných žiakov

  - podporovať všetky projekty zamerané na zvýšenie úrovne vyučovania a výchovy, podporujúce ochranu zdravia a zdravý životný štýl, ochranu prírody, 

  - podporovať modernizáciu dvoch počítačových učební a gramotnosť žiakov a učiteľov v oblasti informatiky a výpočtovej techniky,

  - naďalej fungovať ako cvičná škola a umožniť väčšiemu množstvu učiteľov podieľať sa na odbornom, metodickom a pedagogickom výcviku poslucháčov vysokých škôl, čo zákonite núti učiteľov starať sa o vlastný odborný a metodický rast (otázka celoživotného vzdelávania),

  - analyzovať kvalitu personálneho obsadenia školy a riešiť zamestnancov, ktorí z akýchkoľvek dôvodov nespĺňajú kritéria, alebo porušujú pravidlá, ktoré im určuje ich pracovná náplň,

  - zabezpečiť výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy získaním optimálneho množstvo finančných prostriedkov a primeranými racionalizačnými opatreniami,

  - rozširovať možnosti využívania školy a školských zariadení na záujmovú činnosť žiakov, ponúknuť žiakom široký výber záujmových krúžkov 

  - podporovať existujúce a možné novovzniknuté športové kluby a vytvárať podmienky pre chod CVČ,

  - prostredníctvom projektu Otvorená škola zmeniť školu na centrum vzdelávania, športu a kultúry,

   -sprístupniť telocvičňu, bazén podľa platných smerníc v mimo vyučovacom čase nielen športovým klubom, ale i rodičom, mládeži a širokej verejnosti,

  - spolupracovať s mestskou a štátnou políciou, aby okolie a budovy školy  boli pravidelne monitorované a chránené pred vandalizmom, zamedziť schádzaniu sa mládežníckych skupín, ktoré v okolí školy požívajú alkoholické nápoje, fetujú a výtržníctvom ohrozujú celé okolie,

  - podporovať rozvoj nadaných a talentovaných žiakov,

  - zrekonštruovať športový areál - veľké futbalové ihrisko, atletickú dráhu a multifunkčné ihrisko,

  - pokračovať  v mimoškolských  akciách školy,

  - podporovať a usmerňovať všetkých učiteľov v ďalšom vzdelávaní pedagogických pracovníkov - organizáciu, rozsah a formy prispôsobiť organizácii výchovno - vzdelávacieho procesu na škole (metodické centrum, vysoké školy),

  - využívať možnosti štrukturálnych a iných fondov,

  - rozvíjať informačný systém a využívať moderné informačné technológie pri rozvoji poradenstva o povolaniach a zamestnaniach absolventov ZŠ,

  - využívať existujúcu sieť podporných inštitúcií a neziskových mimovládnych organizácií vo výchovno-vzdelávacom procese,

  - rozširovať spoluprácu pri výchove a vzdelávaní žiakov MŠ a ZŠ, ZŠ a SŠ,

  - organizovať spoločné akcie MŠ - ZŠ,

  - zapojiť sa do odborných projektov Erazmus + K1, K2,

  Riziká (threats):

  - prerušovanie prezenčného vyučovania počas pandemickej situácie,

  - demografický pokles populácie,

  - zvyšovanie výdavkov na prevádzku,

  - nedostatok finančných prostriedkov na investície,

  - nedostatok financií na  odmeňovanie pedagogických a nepedagogických zamestnancov, ktoré sú vyčlenené v štátnom rozpočte,

  - inteligenčný potenciál budúcich žiakov,

  - nepriaznivá ekonomická situácia v niektorých rodinách,

  - nedostatočný záujem zo strany rodičovskej verejnosti,

  - napriek spokojnosti žiakov, rodičov pokračovanie štúdia na osemročných, bilingválnych školách,

  - otvorenie športových tried (nízky záujem),

  - učitelia sa môžu pod vplyvom tlaku z pracovných povinností a stresu z nových trendov v istom veku dostať do stavu vyhorenia,

  - rodičia môžu považovať aktivity školy ako záťaž a narušenie chodu rodinného života,

  - prílišná náročnosť rodičov na výkon učiteľa môže mať neracionálne dôvody,

  - otvorenosť školy voči rodičom a poskytovanie nadštandardných služieb rodičom, môže byť kontraproduktívna,

  - nestabilita školského systému,

  - administratívne zaťaženie učiteľov.

  Úspechy a nedostatky zistené počas trvania mimoriadnej situácie

  Medzi silné stránky počas mimoriadnej situácie patrilo to, že sa pedagogickí zamestnanci rýchlo prispôsobili novej situácii a vždy na ňu aj jej zmeny pomerne rýchlo reagovali. Samotné obdobie prerušeného školského vyučovania a jeho prenos na dištančnú platformu bolo najväčším a najefektívnejším vzdelávacím podujatím pre učiteľom, v ktorom rozvinuli svoje profesijné schopnosti pre uplatňovanie iných foriem vzdelávania, najmä vyučovanie v online prostredí alebo diferencované formy dištančného vzdelávania. Aj v týchto neľahkých podmienkach si boli učitelia navzájom oporou. Mnohí museli vyjsť z komfortných zón a učiť sa novým zručnostiam, napríklad digitálnym.

  Pozitívne bolo aj to, že sa učitelia zúčastňovali množstva webinárov, ktoré im boli nápomocné v slovnom hodnotení, realizovaní online výučby, získavaní zručností potrebných pre výkon práce v zmenených podmienkach. V normálnom režime by sa naštartovanie takéhoto druhu vzdelávania realizovalo v podstatne dlhšom časovom rozmedzí. Učitelia sa v svojej práci otvorili rodičom (boli niekedy prítomní počas online hodín) a zrealizovanie otvorených hodín počas školského roka tak bude v budúcnosti jednoduchšie. Žiaci sa taktiež rýchlo adaptovali na nové podmienky a hoci nie všetci, mnohí z nich ukázali,  ako vedia byť v konečnom dôsledku zodpovední a samostatní pri učení.

  Medzi slabé stránky patrilo to, že pokrytie signálom bolo v rodinách rôzne, niektorí žiaci nemali prístup na internet vôbec, prípadne niektoré rodiny mali v rodine jeden počítač a viacero školopovinných detí – t.z. že nemali rovnakú možnosť dostávať sa k informáciám včas. V prvých týždňoch tiež niektorí žiaci vnímali prerušenie vyučovania ako obdobie prázdnin a chýbal nám účinný mechanizmus na riešenie týchto situácií (čiastočným opatrením bolo zasielanie listov zákonným zástupcom o upozornení na nečinnosť žiaka počas prerušeného vyučovania). V posledných týždňoch žiaci strácali motiváciu k učeniu a chýbal im priamy sociálny kontakt so spolužiakmi a učiteľmi.

  On-line vzdelávanie bolo aj u učiteľov niečo nové a spočiatku veľmi náročné. Uvedomili si, že je pre nich omnoho náročnejšie pripraviť on-line hodinu ako klasickú hodinu. Taktiež rýchlo pochopili, že nemôžu kopírovať štandardný rozvrh do on-line priestoru. Museli hodiny skrátiť a vybrať to podstatné. Zo dňa na deň úplne zmenilo to, čo sa učili, na čo boli pedagógovia pripravovaní. Spôsob pedagogickej práce sa od základu zmenil. Aj preto sa niektorí z nich až do konca prerušenia vyučovania neodhodlali spôsob výučby prostredníctvom online vyučovania realizovať. Fungovali prostredníctvom Edupage a webovej stránky.

  Medzi opatrenia, ktoré chceme zrealizovať v ďalšom školskom roku na to, aby sme zmiernili následky mimoriadnej situácie patrí upravené kurikulum, osobitná podpora žiakov v riziku prostredníctvom zvyšovania pedagogických asistentov. Výzvou, ktorá pred nami stojí v súvislosti s mimoriadnou situáciou je zlepšenie digitálnych zručností pedagógov, zmodernizovanie technického zázemia školy, zvýšiť motiváciu žiakov vyplývajúcu z rozdielneho rodinného zázemia, zvýšiť podporné služby Špeciálno-pedagogického tímu na škole.

  § 2. ods. 2 a Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole

  Psychohygienické podmienky

  Základná škola má dobré psychohygienické podmienky na výchovu a vzdelávanie.

  Rozvrh hodín je vypracovaný v zmysle psychohygienických zásad. Hygienické zariadenia školy sú zrekonštruované, poskytujú bežný štandard. Žiaci i zamestnanci majú stály prístup k pitnej vode,

  na oknách sú žalúzie ako ochrana pred slnkom.

  Psychohygiena je zabezpečená aj rozvrhom hodín, pravidelným striedaním činnosti aj s dôrazom na potreby začlenených žiakov, pravidelným pobytom žiakov na školskom dvore cez prestávku, pravidelne organizujeme ŠVP, LVVK, turistické vychádzky a výlety.

  Hygiena rúk je zabezpečená tekutým mydlom a papierovými obrúskami v triedach a na toaletách.

  Začiatok vyučovania je o 8,00 hod., koniec vyučovania je o 14,40 hod.

  Školský klub detí má na plnenie výchovno-vzdelávacích cieľov dobré podmienky. Jednotlivé oddelenia pracujú v popoludňajších hodinách v kmeňových triedach. Denný poriadok dodržiava psychohygienické zásady. ŠKD je v prevádzke od 6,30 hod. do 7,45 hod. - schádzanie a v čase od 11,40 hod. - do 17,00 v 7. oddeleniach.

  Voľnočasové aktivity (ZÚ) prebiehajú v popoludňajších hodinách a realizujú sa prostredníctvom

  ZÚ a CVČ pri ZŠ M. Nešpora.

  § 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy

  Voľnočasové aktivity

  Názov záujmového krúžkuPočet detíVedúci
  Anglický jazyk hrou10PaedDr. Martina Novická
  Florbalový krúžok30Mgr. Peter Nemec
  Futbal pre 1. stupeň26Mgr. Michal Magáč
  Futbal pre 2. stupeň15Mgr. Michal Magáč
  Futbalový Š517Mgr. Lukáš Micherda
  Futbalový Š918Mgr. Lukáš Micherda
  Hádzaná17Barbora Kundratová
  Chemicko-matematický20Mgr. Iveta Jovanovičová
  Informatický19Mgr. Ladislav Klein
  Pátranie po minulosti18Mgr. Sylvia Jančová
  Plávanie a hry vo vode I.17PaedDr. Gabriela Pittnerová, PhD.
  Plávanie a hry vo vode II.16Mgr. Jaroslava Ďuricová
  Plávanie pre pokročilých10Richard Kušnirik
  Plavci ABC18Mgr. Lucia Čemová
  Počítačový krúžok18Mgr. Peter Nemec
  Príroda pod lupou8Mgr. Ingrid Grejtáková
  Relaxačné plávanie I.15PaedDr. Mária Cisková
  Relaxačné plávanie II.17Mgr. Eva Čopová
  Relaxačné plávanie III.17PaedDr. Martina Novická
  Slovenčina v praxi30Mgr. Iveta Bujňáková
  Spikujeme po anglicky13Mgr. Adriana Repaská
  ŠKD 1 26Bc. Alena Filičková
  ŠKD 227Iveta Lokajová
  ŠKD 327Dagmar Košútová
  ŠKD 423Danka Jankovichová
  ŠKD 528Bc. Zuzana Olejníková
  ŠKD 628Mgr. Zuzana Lepková
  ŠKD 726Alica Dlugošová
  Športové všeličo24Mgr. Jana Dolinská
  Tanec hrou20Mgr. Ivana Mikovičová
  Tanečná škola15Mgr. Ivana Mikovičová
  Tenisový krúžok22Mgr. Radka Rešovská
  Turistický18Mgr. Zuzana Vargová
  Učíme sa hrou14Mgr. Marcela Adamkovičová
  Vodné pólo27Peter Novosad

  CVČ tak ako po iné roky zabezpečuje aj v školskom roku 2019/2020 už po jedenásty rok výchovno – vzdelávaciu činnosť a aktívny oddych žiakov v 28 záujmových útvaroch.

  Riaditeľ školy Mgr. Jaroslav Bizub v riadnom termíne prijal do CVČ nových členov pre tento školský rok (2019/2020) a vydal príslušný počet rozhodnutí o prijatí. Žiadosti o prijatie, čestné vyhlásenia a rozhodnutia o prijatí sa nachádzajú u vedúceho CVČ a po uplynutí aktuálneho školského roka budú odovzdané do archívu školy.

  Mgr. Klein v spolupráci s vedúcim CVČ vypracoval a online odovzdal výkaz ohľadom záujmovej činnosti na školách pre MŠVVŠ. Výkaz bol odoslaný v požadovanom termíne a bez chýb a nachádza sa u zástupcu školy v archíve pre tento školský rok.

  Mgr. Klein taktiež poslal požadovaný zoznam členov CVČ podľa trvalého pobytu na MSÚ Prešov. V zozname sa vyskytli duplicity čestných vyhlásení pre naše CVČ a iné CVČ spadajúce pod mesto Prešov. Tieto duplicity boli formou návratiek konzultované s rodičmi a odoslané na odbor školstva v požadovanom termíne. Počet duplicitních žiadostí bol 7.

  Dokumentácia o činnostiach a aktivitách (triedne knihy), ktorú majú vedúci jednotlivých útvarov spadajúcich pod CVČ, teda učitelia a tréneri (tenisu, vodného póla, plávania a futbalu) a sú za túto dokumentáciu zodpovední, bola ukončením každého mesiaca pravidelne kontrolovaná vedúcim CVČ. Taktiež výkazy odpracovaných hodín kontroluje vedúci CVČ a odovzdáva ich riaditeľovi školy na schválenie. V triednych knihách sa vyskytli drobné nedostatky, ktoré boli po kontrole riaditeľa školy odstránené.

  Štruktúra CVČ 2019/2020

  Podľa výkazu MŠVVŠ k 15.9.2019 (Mgr. Klein) je počet záujmových útvarov 28. Pôvodne bol počet záujmových útvarov nižší, avšak pre veľký počet záujemcov sme museli niektoré ZÚ rozdeliť tak, aby sme dodržali BOZP a legislatívu. Delenie záujmových útvarov je podľa zamerania na:

  ·         zameraných jazykov - 3

  ·         spoločenskovedných - 1

  ·         prírodovedných - 2

  ·         kultúrne a umenovedne - 3

  ·         telovýchovne a športovo zameraných - 18

  ·         informatických – 1

   

  Počty žiakov v CVČ v 2019/2020:

  • Celkový počet prijatých prihlášok k 15.9.2019 bol 349.
  • Celkový počet akceptovaných prihlášok k 15.9.2019 bol 349.
  • Z toho počet prihlášok bez čestného vyhlásenia k 15.9.2019 bol 6.
  • Počet prihlášok prijatých po 15.9.2019 je 5.

  § 2. ods. 2 c Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom

  Spolupráca školy s rodičmi

  Spoluprácu školy s rodičmi a RR za uplynulý školský rok treba hodnotiť veľmi pozitívne.

  Zabezpečená bola prostredníctvom rodičovskej rady, ktorú tvoria členovia a predsedovia triednych aktívov rodičovského združenia, čiže triedni dôverníci, ktorí boli zvolení v jednotlivých triedach.

  Triedne aktívy rodičovského združenia vzhľadom na pandemickú situáciu zasadali 2-krát za školský rok.

  Rodičia sa na nich okrem pravidelných informácií o výsledkoch svojich detí vo vyučovaní a správaní dozvedeli aj o pripravovaných aktivitách školy.

  Pred alebo po triednych aktívoch vždy zasadala rodičovská rada, na jej zasadaniach triedni dôverníci predkladali vedeniu školy návrhy na zlepšenie podmienok pre deti v škole podľa požiadaviek rodičov. Vedenie školy informovalo o plánovaných aktivitách, činnostiach, získavalo podnety od rodičov.

  Dôležitou súčasťou informovanosti o práci školy získavali zákonní zástupcovia žiakov a iní záujemcovia z webovej stránky školy. Na informovanie verejnosti využila škola aj internetovú žiacku knižku, informačné tabule vo vchode do budovy, pri vrátnici a vo vitríne.

  Spolupráca s rodičmi sa rozvíjala nielen vo výchovno-vzdelávacej oblasti, ale aj v organizačnej, finančnej a v materiálno-technickej pomoci škole. Rodičovská rada disponovala s finančnými prostriedkami získanými od príspevkov rodičov, tiež financiami získanými z 2% z daní. RR pri ZŠ sa finančne podieľalo pri zabezpečení napr. školských pomôcok pre budúcich prvákov, prispelo na školu v prírode, MDD,.....

  Väčšina rodičov sa aktívne zapojila do zberu papiera. Viacerí rodičia pomáhali pri vybavovaní triednych akcií a aktívne sa ich zúčastňovali.

  Poradenskú činnosť poskytovali zákonným zástupcom výchovná poradkyňa, školský špeciálny pedagóg a koordinátor primárnej prevencie.

  § 2. ods. 2 d Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v školách podieľajú

  Spolupráca školy a verejnosti

  Škola pravidelne spolupracuje aj s inými inštitúciami, organizáciami:

  - Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

  Spolupráca s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie je na veľmi dobrej úrovni. Psychológovia pravidelne navštevovali našu školu, robia sedenia so žiakmi zamerané na preventívne programy. V nemalej miere sa podieľajú na práci so žiakmi zo ŠVVP.

  - Materská škola

  Pre deti MŠ boli realizované raz mesačne rôzne akcie. Učitelia ZŠ spolu s učiteľmi MŠ spoločne pripravili športové a zábavné popoludnia.

  - Mestská polícia

  Škola pravidelne organizuje v spolupráci s MP - rôzne preventívne programi - napr. Dopravná výchova pre žiakov 1. ročníkov.

  - Mestská knižnica

  Žiaci 1. stupňa pravidelne navštevovali podujatia v knižnici P.O.Hviezdoslava na zlepšenie čitateľskej gramotnosti.

  Ďalšia spolupráca aj s Prešovskou univerzitou, MPC, Múzeum, UPSVaR, Mesto Prešov, Okresný úrad...

  Činnosť v čase mimoriadnej situácie

  Od 13. marca 2020 do 30. júna 2020 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym spôsobom v súlade s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. O spôsobe vyučovania, metódach, formách a hodnotení sú informácie v hodnotiacivh správach MZ a PK.

  Správa o realizácii školského vzdelávacieho programu počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školskom roku 2019/2020

  Správa o priebehu výchovy a vzdelávania v čase mimoriadnej situácie (12.3 - 30.6.2020) je sumárom správ PK a MZ a je súčasťou Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti (ďalej len “Správa o VVČ”) podľa vyhlášky 9/2006.

  V čase prerušeného vyučovania  v čase mimoriadnej situácie sa Základná škola riadila Usmernením k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov základných škôl počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 uverejnenom MŠVVaŠ na www.minedu.sk (Príloha č.1a).

  1. Vymedzenie vzdelávacích obsahov

  V období mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školskom roku 2019/2020 sa obsah vzdelávania vymedzil tak, že sa určili:

  • Hlavné vzdelávacie oblasti, medzi ktoré patrili:

              - Jazyk a komunikácia
              - Matematika a práca s informáciami

              - Človek a spoločnosť
              - Človek a príroda

  • Komplementárne vzdelávacie oblasti, medzi ktoré patrili:

              - Človek a hodnoty
              - Človek a svet práce
              - Umenie a kultúra
              - Zdravie a pohyb

       Všetky vzdelávacie oblasti boli vyjadrené prostredníctvom vyučovacích predmetov, obsiahnutých v rámcových učebných plánoch pre základné školy.

  Vymedzenie vzdelávacích oblastí na hlavné a komplementárne nevypovedalo o hodnote predmetov v rámci všeobecného vzdelávania. Rozdelenie zohľadňovalo povahu predmetov a možnosti súčasnej organizácie vzdelávania v domácom prostredí. V dennom vzdelávacom režime žiakov mali obe skupiny vzdelávacích oblastí vyvážené zastúpenie, odlišoval sa však spôsob zadávania vzdelávacích aktivít. Zadania pre žiakov na vypracovanie úloh, ktoré sa zo strany učiteľov vyhodnocujú, sa viazali výlučne na hlavné vzdelávacie oblasti. Pre aktivity z komplementárnych vzdelávacích oblastí sa žiakom neurčovali zadania, ktoré museli žiaci plniť povinne.

  V období mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 sa všetky vyučovacie predmety, ktoré podľa rámcových učebných plánov pre základné školy patria do vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia, zameriavali najmä na podporu čitateľskej gramotnosti, rozvoj jazykových kompetencií a komunikačné ciele.

  Vo vzdelávacej oblasti Matematika a práca s informáciami sa pozornosť venovala najmä vyučovaciemu predmetu matematika. Obsah vyučovania predmetu informatika sa zaraďoval ako súčasť komplementárnych vzdelávacích oblastí alebo sa integroval do obsahu hlavných vzdelávacích oblastí, ale len v prípade, ak žiaci mali v rámci vzdelávania v domácom prostredí možnosť využívať informačno-komunikačné technológie.

  2. Práca s učivom

  Pri plánovaní obsahu vzdelávania v hlavných vzdelávacích oblastiach sme sa sústredili na ťažiskové učivo daného ročníka a učivo, ktoré je nevyhnutnou podmienkou porozumenia učiva v nasledujúcom ročníku. Vzhľadom na mimoriadne prerušenie vyučovania v školách neočakávame, že si žiaci osvojili všetko predpísané učivo vyplývajúce z vymedzených ročníkových výkonových štandardov štátnych vzdelávacích programov.

  Štátny pedagogický ústav poskytol ku každej vzdelávacej oblasti odporučený výber tém ťažiskového učiva (Príloha 1b). Z objektívnych dôvodov sme minimalizovali prezentáciu nového učiva a v rámci hlavných vzdelávacích oblastí sme sa sústredili na opakovanie, upevňovanie a prehlbovanie už prebraného učiva.

  V rámci dištančného vzdelávania sa na výučbu špecifických vyučovacích predmetov vzdelávacej oblasti Špeciálnopedagogická podpora, ktorá je určená žiakom so zdravotným znevýhodnením, učivo nevymedzovalo.

  Špeciálny pedagóg, ktorý v rámci dištančného vzdelávania vzdelával žiakov so zdravotným znevýhodnením, zohľadňoval ich individuálne špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Prioritou bolo upevňovanie a prehlbovanie nadobudnutých schopností, zručností a návykov žiakov.

  Metódy a formy vyučovania - výučba bola od začiatku postavená na opakovaní učiva, vnímali sme totiž intenzívne to, že máme žiakov z rôznych pomerov.

  ·         Žiakov, ktorí zadávané úlohy posielali promptne späť a nerobili im žiadne problémy, žiadali si ich viac.

  ·         Žiakov, ktorí stíhali učivo v zadávaných termínoch plniť.

  ·         Žiakov, ktorí boli bez prístupu k internetu. Tým sme pracovné listy tlačili žiaci si ich mohli vyzdvihnúť na vrátnici školy a vypracované pracovné listy pod dohode s učiteľom doručovali späť. 

  3. Organizácia vzdelávacích aktivít

  Počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania (od 12.3. do 29.5.2020) sa vzdelávanie v celej škole realizovalo dištančnou formou. Jej podobu sme si zvolili podľa podmienok našich žiakov a pedagogických zamestnancov (na základe dotazníkového prieskumu – Príloha č.2a) - využívali sme on-line platformy (zadávanie úloh a cvičení prostredníctvom Edupage, webovej stránky v sekcii Domáca výučba, ZOOM, Skype), telefonickú komunikáciu, poštovú komunikáciu alebo formu preberania úloh a zadaní žiakov v škole a prijímania vypracovania úloh do poštovej schránky školy umiestnenej na jej budove. Podľa dostupných možností bolo našou snahou zabezpečiť prístup všetkých žiakov ku vzdelávaniu aj v čase mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách, pričom sme rešpektovali opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia. (Viac v správach MZ a PK)

  Úlohy a aktivity z hlavných vzdelávacích oblastí sa posielali žiakom v dohodnutom čase (v rozmedzí medzi 8:00 hod. – 13:00 hod.). Online vzdelávanie prebiehalo podľa dohodnutého rozvrhu (ZOOM, Skype), ktorý bol zverejňovaný na  webovej stránke v novovytvorenej sekcii Domáca výučba. Uverejnené materiály a zadania boli prístupné na webovej stránke sekcii Domáca výučba. Doručovanie úloh, materiálov a aktivít žiakom, ktorí nemali prístup k ich elektronickej podobe sa určilo na jeden deň v týždni (po dohode so žiakmi).

  Námety a aktivity pre komplementárne vzdelávacie oblasti sa posielali jedenkrát v týždni (v elektronickej podobe, po dohode v tlačenej podobe), pričom sa zohľadňovala skutočnosť, že prostredníctvom nich sa zabezpečovala vyrovnanosť a vyváženosť denných aktivít žiakov.

  Vedenie školy a jednotliví pedagogickí zamestnanci podľa potreby realizovali konzultácie (telefonické, on-line) so žiakmi a ich zákonnými zástupcami.

  Prístup pedagogických zamestnancov k práci bol na začiatku rôznorodý. Niektorí učili online hneď od začiatku prerušeného vyučovania, keď zistili akým spôsobom to realizovať, niektorí zadávali úlohy a učivo cez Edupage. Na základe dotazníkového prieskumu (Príloha č. 2b) si škola stanovila pravidlá výučby. Do konca prerušenia prevádzky bola realizácia on-line vyučovania na báze dobrovoľnosti a nebolo pre učiteľov ani žiakov povinné. Komunikácia s rodičmi bola na dobrej úrovni, prostredníctvom mailov, telefonátov, písomnou formou. Riešili sme množstvo zadávaných úloh, ich náročnosť, povinnosť pri vypracovávaní a podobne. Pedagogická rada zasadala on-line cez ZOOM - raz do týždňa.

  Po obnovení prevádzky 01. júna 2020 nastúpili do školy žiaci 1. - 5. ročníka. Žiaci, ktorí sa či už z objektívnych, alebo subjektívnych príčin nezúčastňovali vyučovania, dostávali aj naďalej zadania a učivo prostredníctvom Edupage, niektoré triedy sa s nimi spájali aj počas reálneho vyučovania v škole a mohli tak byť so svojou triednou učiteľkou a spolužiakmi v online spojení.

  Žiaci 6. – 9. ročníkov pokračovali vo vzdelávaní dištančnou formou.

  O prezenčné vzdelávanie prejavilo záujem 77% zákonných zástupcov – z 283 žiakov nastúpilo 218 žiakov.

   

  Počet žiakov v triede

  Záujem o nástup

  Záujem o obed

  Záujem o ŠKD

  1A

  19

  15

  14

  11

  1B

  19

  16

  13

  13

  1C

  16

  15

  12

  10

  2A

  16

  8

  5

  7

  2B

  17

  13

  13

  11

  2C

  17

  13

  12

  10

  3A

  18

  16

  13

  8

  3B

  20

  16

  10

  2

  3C

  21

  16

  13

  10

  4A

  24

  18

  18

  9

  4B

  21

  11

  8

  6

  5A

  19

  15

  9

  0

  5B

  19

  15

  10

  0

  5C

  21

  19

  15

  0

  5D

  16

  12

  12

  0

  SPOLU

  283

  218

  177

  97

   

  Od 22.06.2020 do 30.06.2020 na základe Rozhodnutia bolo obnovené vyučovanie pre žiakov 1.-9. ročníka. (Príloha č.2c)

  V prípade opakovania takéhoto prerušenia by bolo online vyučovanie v hlavných predmetoch povinné, aby sme mali reálnejšiu spätnú väzbu. Rodičom škola v závere roka poďakovanie za ich prácu a to, že boli nápomocní počas prerušeného vyučovania a zároveň sme pre nich vypracovali dotazník, ktorým sme od nich chceli získať spätnú väzbu, na to, ako vnímali celú tú situáciu oni, čo bolo pre nich ťažké, čo zvládali a aké nápady, podnety nám vedia dať, ak by sme museli v budúcnosti vyučovať takýmto spôsobom. Odpovede, ktoré sme dostali späť hodnotili náš spôsob výučby pozitívne. Jediné, čo bolo v prípade opakovania situácie v budúcnosti žiadané, je viac hodín online. Rodičia vyjadrili poďakovanie za prácu učiteľov.

  4. Komplexnosť vzdelávacích aktivít

  Čas venovaný hlavným a komplementárnym vzdelávacím oblastiam plnil hlavnú funkciu výchovy a vzdelávania poskytovaného školským systémom. Škola pracovala Metodického odporúčania, ktoré pripravil Štátny pedagogický ústav (Príloha č. 3). Do dištančného vzdelávania sa v tomto režime nezaraďovalo plnenie výchovných programov mimoškolského vzdelávania zabezpečovaného školským klubom detí.

  Školský špeciálny pedagóg poskytoval podporu a asistenciu zákonným zástupcom žiakov pri prispôsobovaní vzdelávacích aktivít individuálnym a špeciálnym výchovno-vzdelávacím potrebám žiakov, pri tvorbe alebo úprave učebných materiálov.

  5. Vyhodnocovanie vzdelávania a spôsob hodnotenia

  Hodnotenie žiakov sa realizovalo v súlade s Usmernením na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 (Príloha  č. 4a). O spôsobe hodnotenia boli rodičia informovaní prostredníctvom www stránky školy a zaslaním informácie na emailové adresy (Príloha  č. 4b). Vysvedčenia škola vydala na základe Usmernenia k vysvedčeniam za šk. rok 2019_2020 pre základné školy (Príloha  č. 4c).

  Riaditeľ základnej školy zabezpečil základnú evidenciu a uchovanie informácií o organizácii a realizácii dištančného vzdelávania v jednotlivých triedach, aby sa na ich základe dali vykonať opatrenia pre pokračovanie vzdelávania v nasledujúcom školskom roku. Informácie o organizácii a realizácii dištančného vzdelávania za jednotlivé triedy a predmety sú opísaných v  jednotlivých Správach predmetových komisií a metodických združení o výsledkoch výchovno-vzdelávacieho procesu. Súčasťou evidencie o realizácii dištančného vzdelávania bola aj správa školského špeciálneho pedagóga, ktorý toto vzdelávanie žiakov so ŠVVP realizoval.

  Zápis žiakov do prvého ročníka sa realizoval elektronickou formou v dňoch do 30. apríla 2020. Všetky bližšie informácie boli uvedené na webovej stránke školy. Prihláška bola pre zákonných zástupcov k dispozícii od 8. apríla 2020 na stránke školy. Pokiaľ zákonní zástupcovia nemali možnosť komunikovať so školou elektronicky a zaslať prihlášku mailom, dohodli si osobné stretnutie.

  Všetci naši žiaci, ktorí končili štúdium na škole sa dostali do nimi vybraných škôl, výchovná poradkyňa s nimi bola v kontakte a operatívne riešila všetky záležitosti.

  6.  Silné a slabé stránky

  Medzi silné stránky počas mimoriadnej situácie patrilo to, že sa pedagogickí zamestnanci rýchlo prispôsobili novej situácii a vždy na ňu aj jej zmeny pomerne rýchlo reagovali. Samotné obdobie prerušeného školského vyučovania a jeho prenos na dištančnú platformu bolo najväčším a najefektívnejším vzdelávacím podujatím pre učiteľom, v ktorom rozvinuli svoje profesijné schopnosti pre uplatňovanie iných foriem vzdelávania, najmä vyučovanie v online prostredí alebo diferencované formy dištančného vzdelávania. Aj v týchto neľahkých podmienkach si boli učitelia navzájom oporou. Mnohí museli vyjsť z komfortných zón a učiť sa novým zručnostiam, napríklad digitálnym.

  Pozitívne bolo aj to, že sa učitelia zúčastňovali množstva webinárov, ktoré im boli nápomocné v slovnom hodnotení, realizovaní online výučby, získavaní zručností potrebných pre výkon práce v zmenených podmienkach. V normálnom režime by sa naštartovanie takéhoto druhu vzdelávania realizovalo v podstatne dlhšom časovom rozmedzí. Učitelia sa v svojej práci otvorili rodičom (boli niekedy prítomní počas online hodín) a zrealizovanie otvorených hodín počas školského roka tak bude v budúcnosti jednoduchšie. Žiaci sa taktiež rýchlo adaptovali na nové podmienky a hoci nie všetci, mnohí z nich ukázali,  ako vedia byť v konečnom dôsledku zodpovední a samostatní pri učení.

  Medzi slabé stránky patrilo to, že pokrytie signálom bolo v rodinách rôzne, niektorí žiaci nemali prístup na internet vôbec, prípadne niektoré rodiny mali v rodine jeden počítač a viacero školopovinných detí – t.z. že nemali rovnakú možnosť dostávať sa k informáciám včas. V prvých týždňoch tiež niektorí žiaci vnímali prerušenie vyučovania ako obdobie prázdnin a chýbal nám účinný mechanizmus na riešenie týchto situácií (čiastočným opatrením bolo zasielanie listov zákonným zástupcom o upozornení na nečinnosť žiaka počas prerušeného vyučovania). V posledných týždňoch žiaci strácali motiváciu k učeniu a chýbal im priamy sociálny kontakt so spolužiakmi a učiteľmi.

  On-line vzdelávanie bolo aj u učiteľov niečo nové a spočiatku veľmi náročné. Uvedomili si, že je pre nich omnoho náročnejšie pripraviť on-line hodinu ako klasickú hodinu. Taktiež rýchlo pochopili, že nemôžu kopírovať štandardný rozvrh do on-line priestoru. Museli hodiny skrátiť a vybrať to podstatné. Zo dňa na deň úplne zmenilo to, čo sa učili, na čo boli pedagógovia pripravovaní. Spôsob pedagogickej práce sa od základu zmenil. Aj preto sa niektorí z nich až do konca prerušenia vyučovania neodhodlali spôsob výučby prostredníctvom online vyučovania realizovať. Fungovali prostredníctvom Edupage a webovej stránky.

  7. Návrhy opatrení

  Medzi opatrenia, ktoré chceme zrealizovať v ďalšom školskom roku na to, aby sme zmiernili následky mimoriadnej situácie patrí upravené kurikulum, osobitná podpora žiakov v riziku prostredníctvom zvyšovania pedagogických asistentov. Výzvou, ktorá pred nami stojí v súvislosti s mimoriadnou situáciou je zlepšenie digitálnych zručností pedagógov, zmodernizovanie technického zázemia školy, zvýšiť motiváciu žiakov vyplývajúcu z rozdielneho rodinného zázemia, zvýšiť podporné služby Špeciálno-pedagogického tímu na škole.

  Dotazník na zistenie možností dištančného vzdelávania (Príloha č. 5)

  8. Zamestnanci školy

  Počas krízy bola  niektorým nepedagogickým zamestnancom vyplatená náhrady mzdy vo výške 80% mzdy (ŠKD, nepedagogickí zamestnanci ZŠ, Školského bazéna a ŠJ). Pedagogickí zamestnanci  pracovali na 100% (home office).

  Nepedagogickí zamestnanci ZŠ, Šk. bazéna, ŠJ boli v obmedzenom režime prítomní na pracovisku (maľovanie priestorov základnej školy a školskej jedálne, upratovanie po maľovaní, výmena svietidiel, príprava priestorov školy na nástup detí a žiakov od 01.06.2020).

  Pred návratom zamestnancov, detí a žiakov od 01.06.2020 boli zamestnancom vydané ochranné pracovné pomôcky (rukavice, rúška, štíty, dezinfekcia). Školská jedáleň bola od 01.06.2020 v prevádzke. Strava sa pripravovala len pre žiakov, ktorí boli fyzicky prítomní na vyučovaní. Stravovanie detí v jedálni ZŠ prebiehalo po skupinách.

  Vedenie školy začalo realizovať so zamestnancami online porady a počas nich sa hodnotila ich činnosť, postupy, či už zo strany vedenia, alebo medzi samotnými pedagogickými zamestnancami v metodickom združení a predmetových komisiách. Zároveň si pedagógovia vypracovávali týždenné výkazy práce, hoci neboli v rámci nariadení ministerstva ako povinné, do ktorých zaznamenávali ich činnosť. Na webovej stránke sme vytvorili sekciu „Domáca výučba“ a to, čo zadávali učitelia žiakom tak bolo verejne prístupné všetkým rodičom a žiakom. Mohol si tak ktokoľvek pozrieť, porovnať a zhodnotiť aktivitu učiteľov.

  Táto správa obsahuje opis zmien, ktoré nastali v dôsledku mimoriadnej situácie, vrátane informácií o organizácii vzdelávania, jeho obsahu a spôsobe hodnotenia žiakov v jednotlivých predmetoch, bude priložená k Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/2020.

  Vypracoval: PaedDr. Ľubomíra Mišenková, zástupca riaditeľa

  V Prešove, 31. augusta 2020

   

  Záver

  Vypracoval: Mgr. Jaroslav Bizub

  V Prešove, 30.10.2020

  Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 28.8.2020

  Vyjadrenie rady školy

  Rada školy pri Mirka Nešpora 2 v Prešove na svojom zasadnutí per rollam dňa 30.10.2020 prerokovala a schválila Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/2020.

  Za radu školy: Mgr. Jaroslava Ďuricová, predseda Rady školy ................................................

  Schválenie zriaďovateľom školy

  Správa schválená zriaďovateľom školy dňa ...........................................................

  Za zriaďovateľa ......................................................................................................

  • Kontakty

   • Základná škola, Mirka Nešpora 2, Prešov
   • nespora2@gmail.com
   • 051/ 7710957
   • Mirka Nešpora 2, 080 01 Prešov
   • www.zsnespo.sk www.nespora.edupage.org
   • Mgr. Jaroslav Bizub
  • zatiaľ žiadne údaje