• Profil školy      •  Profil ŠKOLY
        

       ZŠ. M. Nešpora je štátnou plnoorganizovanou základnou školou rodinného typu s právnou subjektivitou. Svoje brány otvorila v školskom roku 1984/1985. V štyroch pavilónoch projektovaná kapacita školy bola 13 kmeňových a 4 odborných učební. Po rôznych úpravách a rekonštrukciách sa vyučuje v 20 kmeňových triedach a 8 odborných učebniach.  Škola sa nachádza v príjemnom prostredí plnom zelene a stromov. Vlastný areál pozostáva zo športového areálu s futbalovým a multifunkčným ihriskom, átriom.  

       Súčasťou školy sú:

       • školský bazén, ktorý začal prevádzku v roku 1986,
       • školská jedáleň,
       • centrum voľného času,
       • školský klub detí.

        

       Momentálne navštevuje školu 491 žiakov /225 1.stupeň, 266 2.stupeň/ z toho 26 žiakov je začlenených a 21 žiakov študuje v zahraničí, ktorí sa vyučujú v 23 triedach (priemer 21,35 žiaka). Za posledné 5 roky stúpol počet žiakov o 135, čo je v porovnaní s školami, ktoré sú zateplené, opravené, nemajú v obvode pridelené problémové ulice, s ktorými sme pri zápise na rovnakej štartovacej čiare vynikajúce číslo. V ŠKD je 179 žiakov. V 25 záujmových útvarov pracuje 313 žiakov.

       Výchovno – vzdelávací proces zabezpečuje 43 pedagogických zamestnancov. O chod školy, školskej jedálne, školského bazéna sa stará 20 technicko hospodárskych pracovníkov. 


        
       Prehľad benefitov

        

       ZŠ M. Nešpora  ponúka Školský vzdelávací program, ktorý bol vytvorený tak, aby spĺňal potreby všetkých našich žiakov.

        

       PRIORITY - HLAVNÉ VZDELÁVACIE CIELE ŠKOLY:

       • Inovatívne formy a metódy vzdelávania
       • Vyučovanie cudzích jazykov
       • Vyučovanie predmetov s podporou IKT
       • Športové triedy na futbal  (plávanie, tenis)
       • Bazén
       • ŠKD
       • Bohatá záujmová činnosť - CVČ
       • Individuálne začlenenie žiakov so špecifickými vzdelávacími potrebami

        

       ZÁLEŽÍ NÁM NA:

       • Vedomostiach žiakov
       • Tvorivosti, logickom myslení a samostatnosti žiakov
       • Slušnom správaní žiakov v škole aj mimo nej
       • Dobrej atmosfére v škole

        

       Prostredie školy je zamerané na všestranný rozvoj dieťaťa a snaží sa sformovať zo žiaka osobnosť:

       • aktívnu
        (hovorí, spolupracuje, načúva,  je zvedavý, veselý...)
       • samostatnú
        (adaptabilný, vie sa rozhodnúť,  vie čo urobí ...)
       • tvorivú
        (hľadá nové riešenia pre dobro vecí, má radosť ...)
       • zodpovednú
        (vytrvá na svojom úsilí, dodržiava pravidlá,  je spoľahlivý váži si priateľstvo ...)

        

       Škola poskytuje príležitosť k osobnému rastu každého dieťaťa.

                  

       Primárne vzdelávanie

        

       V rámci primárneho vzdelávania vyučujeme v súlade so inovatívnom ŠVP ISCED 1  - primárne vzdelávanie pre 1. až 4. ročník.


       V ŠkVP  vyučujeme voliteľné hodiny:

       • v 1. ročníku Anglický jazyk a Plavecká príprava.
       • v 2. ročníku Anglický jazyk, Plavecká príprava a Informatika.
       • v 3. ročníku Tvorivé písanie a Plavecká príprava
       • v 4. ročníku Plavecká príprava

        

       Nižšie sekundárne vzdelávanie

        

       V rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania vyučujeme v súlade so ŠVP ISCED 2  - nižšie sekundárne vzdelávanie  pre 9. ročník a inovatívnom ŠVP ISCED 2  (iŠVP) pre 5. a 8. ročník.     


       V ŠkVP vyučujeme voliteľné hodiny:

       • v 5. ročníku anglický jazyk a matematika.
       • v 6. ročníku anglický jazyk, matematika, biológia, dejepis. 
       • v 7. ročníku slovenský jazyk, matematika, druhý cudzí jazyk.
       • v 8. ročníku matematika, druhý cudzí jazyk.
       • v 9. ročníku anglický jazyk, druhý cudzí jazyk, občianska výchova, informatika, fyzika, geografia.

        

       Žiaci so zdravotným znevýhodnením sú vzdelávaní podľa rámcových učebných plánov  pre nich určených s počtom hodín špecialnopedagogickej podpory. Pri poruchách aktivity a pozornosti sú to 2 hodiny terapeuticko-korekčných cvičení a pri vývinových poruchách učenia 3 hodiny rozvíjania špecifických funkcii.

        

       Škola sa zapája do rôznych projektov (Modernizácia vzdelávania, Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť, Inkluzívne vzdelávanie žiakov s rôznorodým potenciálom, Zdravá škola, Digi projekt, Infovek, Zdravie na tanieri, Nech sa natúlajú, projekty v oblasti získavania počítačovej a jazykovej gramotnosti, enviroprojekty...).

        

       Významnú pozornosť venujeme zapájaniu žiakov do rôznych vedomostných, výtvarných, literárnych, športových súťaží(víťazi a umiestnení v okresných, krajských a celoslovenských kolách), olympiád(umiestnenie na celoslovenských kolách), školských projektov(Nešporácky talent), organizovaniu kultúrnych vystúpení(Vianočná akadémia, Deň mlieka...), besiedok, výchovných koncertov, eko- programov a výstav prác žiakov.

       Snažíme sa o formovanie pozitívneho vzťahu žiakov k životnému prostrediu. Neustále pracujeme na tom, aby vyučovanie bolo čo na najvyššej úrovni a zároveň pracujeme i na technickom zveľaďovaní budov školy a areálu(podávaním projektov...), aby naši učitelia i žiaci žili a pracovali v podnetnejšom prostredí.

        

   • Kontakty

    • Základná škola, Mirka Nešpora 2, Prešov
    • nespora2@gmail.com
    • 051/ 7710957
    • Mirka Nešpora 2, 080 01 Prešov
    • www.zsnespo.sk www.nespora.edupage.org
    • Mgr. Jaroslav Bizub
   • zatiaľ žiadne údaje