• Ciele a poslanie Centra voľného času

      •  

       Poslaním CVČ je vytvárať podmienky pre spoločensky žiaduce naplnenie voľného času detí a mládeže, formovať u nich návyky racionálneho využitia času mimo vyučovania na oddych a regeneráciu duševných a fyzických síl.

       Úlohy a ciele CVČ sú:

       1. výchova a vzdelávanie formami organizovanej a voľnej záujmovej činnosti v oblasti vzdelávania, kultúry, športu,  na báze útvarov  záujmovej a športovej činnosti;

       2. organizovanie súťaží a doplnkových foriem vzdelávania;

       3. spolupráca so školami, školskými zariadeniami a inými inštitúciami v oblasti aktívneho využívania  voľnočasových aktivít  detí a mládeže;

       4. spolupráca s detskými a mládežníckymi organizáciami v SR, podporovanieich aktivít v oblasti činnosti CVČ;

       5. vytváranie podmienok pre nadväzovanie vzájomných kontaktov spolupráce s medzinárodnými organizáciami, školami a školskými zariadeniami;

       6. vytváranie podmienok pre aktivity v oblasti vodných, plaveckých športov a futbalu a ostatných záujmových oblastí;

       7. vytváranie podmienok pre rozvoj talentovanej mládeže;

       8. aktivovať u detí a žiakov zdravý životný štýl, zmysluplné využitie voľného času, viesť ich k pochopeniu významu pohybových aktivít pre fyzické i duševné zdravie človeka a podľa zamerania jednotlivých útvarov rozvíjať všetky zložky výchovy a vzdelávania;

       9. vychovávať k tolerancii, zmyslu pre fair – play, súťaživosti a presadenia sa jedinca i kolektívu nadobudnutými zručnosťami, schopnosťami a talentom.

       10. vychovávať k hrdosti na svoju školu,  mesto a Slovenskú republiku, k reprezentácii záujmového alebo športového útvaru, mesta Prešov a regiónu na všetkých podujatiach. 

        

   • Kontakty

    • Základná škola, Mirka Nešpora 2, Prešov
    • nespora2@gmail.com
    • 051/ 7710957
    • Mirka Nešpora 2, 080 01 Prešov
    • www.zsnespo.sk www.nespora.edupage.org
    • Mgr. Jaroslav Bizub
   • zatiaľ žiadne údaje