• Oznam - školské stravovanie 2. stupeň
      • Na základe Rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhoduje takto:

       • v prevádzke zariadení školského stravovania sa neumožňuje konzumácia a výdaj jedál a nápojov pre žiakov v piatom až deviatom ročníku s účinnosťou od 26.10.2020 do odvolania
      • Organizácia vyučovania od 26.10.2020
       1. stupeň

       Vyučovanie s tr. učiteľom – podľa rozvrhu

                 ŠKD

       • Schádzanie – podľa potreby vo vlastných triedach
       • Popoludňajšia činnosť v triedach podľa rozpisu

       Všetci žiaci 2. stupňa pracujú z domu /dištančná forma/:

       • podľa svojho doterajšieho rozvrhu pracujú denne so svojimi učiteľmi –inštrukcie a prihlasovanie sa na online hodiny cez Edupage.

       OBED: 1. stupeň

       11:40 – 1. ročníky

       11:55 – 2. ročníky

       12:10 – 3. ročníky

       12:25 – 4. ročníky

       OBED: 2. stupeň

       Žiaci sú automaticky odhlásení zo stravy v jedálni.

       V prípade záujmu o stravu žiakov 2. stupňa, postup je nasledovný:

       Záujemcovia o stravu sa musia znovu prihlásiť na tf. čísle 0910 437 771

       Výdaj stravy do jednorazových nádob /poskytne škola/ je pri zadnom vchode do jedálne. Výdaj stravy v čase od 10.30 do 11.30.

        

        

      • Organizácia vyučovania od 19. – 23.10. 2020
      •  

       Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu na škole podľa usmernenia RÚVZ, nastáva zmena v organizácii vyučovania.

       1. stupeň - prezenčná forma

       1.-  4. vyučovacia hodina s tr. učiteľom – podľa rozvrhu – bez TSV, HUV, PPB

       ŠKD

       • Schádzanie – podľa potreby vo vlastných triedach
       • Popoludňajšia činnosť v triedach podľa rozpisu

       Všetci žiaci 2. stupňa pracujú z domu/dištančná forma/:

       • podľa svojho doterajšieho rozvrhu pracujú denne so svojimi učiteľmi –inštrukcie cez Edupage.

       OBED: 1. stupeň

        

       11:40 – 4. ročníky

       11:55 – 3. ročníky

       12:10 – 2. ročníky

       12:25 – 1. ročníky

        

       OBED: 2. stupeň

       Žiaci sú automaticky odhlásení zo stravy v jedálni.

       V prípade záujmu o stravu žiakov 2. stupňa, postup je nasledovný:

       Záujemcovia o stravu sa musia znovu prihlásiť na tf. čísle 0910 437 771

       Prihlasovanie je na celý týždeň, bez možnosti ďalšieho odhlasovania. Výdaj stravy do jednorazových nádob /poskytne škola/ je pri zadnom vchode do jedálne. Výdaj stravy v čase od 10.30 do 11.30.

       Prihlásenie 16.10. /piatok /do 14.00 – strava od pondelka 19.10. 2020 /vrátane/.

       Prihlásenie na stravu piatok 16.10. po 14.00 do pondelka 19.10. 2020 do 14.00 strava od utorka 20.10.2020 /vrátane/

      • Prerušenie prevádzky bazéna od 12.10.2020
      • Na základe Manuálu pre základné školy a školské zariadenia zo dňa 11.10. 2020, telocvičňa a ostatné vnútorné priestory na šport,  bazén a posilňovňa sa nevyužívajú, a to ani pre externé fyzické či právnické osoby. 

      • Týždeň zdravej výživy (24. 10. 2020)
      • V týždni od 19. 10. – 23. 10. sa celý prvý stupeň ocitol v Kráľovstve zdravia. Všetci sme vo svojich triedach tvorili, vyrábali, zapájali sa do aktivít súvisiacich so zdravou výživou, tancovali, naučili sa všetko o jablku a všetkom, čo nám blahodárne prispieva k zdravému životnému štýlu. Každá trieda sa zmenila na Kráľovstvo zdravej výživy, v ktorom sa tradičné vyučovanie zmenilo na plnenie rozmanitých „zdravých“ úloh, na vyrábanie krásnych výrobkov... Atmosféra v duchu zdravia bola príjemná, plná detského úsmevu, vzájomnej pomoci, spolupatričnosti a priateľstva.
       Mgr. Marcela Adamkovičová, učiteľky 1. stupňa 

      • Eko módna prehliadka (23. 10. 2020)
      • Všetci vieme, že životné prostredie treba chrániť a preto odpad separujeme. Staré noviny, letáky, mikroténové sáčky, PET fľaše, to nie je len odpad. Je to materiál, z ktorého sa dajú vytvoriť zaujímavé veci. Deti z II.B triedy využili svoju fantáziu a zhotovili nádherné modely, ktoré neskôr predviedli na triednej eko módnej prehliadke.
       BC. Iveta Lokajová - vychovávateľka

        

      • Vlastiveda „na výlete“ (23. 10. 2020)
      • Žiaci III.A triedy si vyučovanie vlastivedy spríjemnili vychádzkou do okolia. Posledné slnečné lúče využili na určovanie svetových strán podľa poludňajšieho tieňa, učili sa pracovať s kompasom a buzolou. Záver „netradičnej“ výučby vlastivedy venovali kresleniu smerovej ružice. 
       Vyučujúca VLA Mgr. Jaroslava Ďuricová

      • Izbová rastlina inak (22. 10. 2020)
      • Žiaci 4.C triedy mali na pracovnom vyučovaní tému "Izbové rastliny". Rozhodli sa vyrobiť rastlinku, ktorá skrášli interiér - triedu, ale nebude náročná na starostlivosť. Priniesli  si odpadový a prírodný materiál (staré plechovky, kamienky, fazuľu... ) a vytvorili parádny KAKTUS. Keďže sa kaktusy výnimočne podarili, chceli  Vám ich ukázať. Dolinská

      • Mesiac úcty k starším v I.B (19. 10. 2020)
      • "Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok.
       Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku,
       podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov,
       keď aj on bol mladý.“

       Mesiac október je  pre nás všetkých pripomienkou, ako si uctiť starších ľudí v našom okolí. Úcta k starším ľuďom by mala byť predovšetkým prirodzenou súčasťou nášho života, mala by byť spontánna a nenásilná. Žiaci I. B triedy si svojich starkých uctili počas týždňa v ŠKD výrobou krásneho darčeka a v piatok 16. 10. v rámci tematického vyučovania. Žiaci priniesli fotografie svojich starých rodičov, keďže v tomto období sme ich nemohli privítať osobne v našej triede ako po minulé roky. Každý predstavil svojich starkých a vyjadril svoju úctu, radosť a lásku k nim. Pre svojich milovaných starých rodičov vyrobili žiaci krásne srdcia s poďakovaním za ich lásku, múdrosť a starostlivosť.
       Mgr. Marcela Adamkovičová, Bc. Zuzana Olejníková - vychovávateľka

      • Úcta k starším (17. 10. 2020)
      • Mesiac október by mal byť pre nás všetkých aj pripomienkou, ako si uctiť starších ľudí v našom okolí. Predovšetkým našich starých rodičov. Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším si prváci z I.C triedy vyrobili krásne darčeky pre svojich starých rodičov, ktorými ich obdarujú.
       Keďže aktuálna situácia nám nedovoľuje sa osobne stretnúť a  poďakovať Vám za Vašu starostlivosť, láskavosť a obetavosť, namaľovali prváčikovia plagát prostredníctvom ktorého sa Vám chcú poďakovať a pozdraviť Vás.
       Veríme, že sme všetkých potešili, a svojou troškou sme prispeli k rozveseleniu Vašej jesene života.

       Žiaci I.C triedy a tr. uč. Mgr. Pivovarníková

      • Triedne aktívy RR
      • V termíne od  7.10.2020 do 13.10.2020 sa konajú triedne aktívy. Aktívy  prebiehajú vzhľadom na súčasnú situáciu dištančnou formou, podľa usmernení triednych učiteľov.

       Výška príspevku pre Radu rodičov ostáva v tomto roku nezmenená tzn. 1 dieťa 15€,  2. dieťa 7,50€ a 3 a viac detí spolu 25€.

       Platba sa uhrádza formou bankového prevodu, v prípade že rodič nemá možnosť platby cez účet, platbu je možné realizovať u triedneho učiteľa v hotovosti.
       č. účtu : SK20 0900 0000 0005 0350 6273
       Variabilný symbol 2020
       Správa pre prijímateľa: Meno a priezvisko dieťaťa + trieda /pri viacerých deťoch uviesť všetky mená detí a triedu/.

       Platbu je potrebné realizovať do 11.11.2020.

       Vedenie školy
        

      • Pre našich milovaných rodičov a starých rodičov (14. 10. 2020)
      • Keď sa listy začnú sfarbovať do pestrých farieb, zistíme , že JESEŇ je neúprosne tu a s ňou aj  mesiac Október. Október  nám pripomína jednu z najkrajším cností, ktorá môže byť zrodená v duši človeka. Je to ÚCTA K VÁM NAŠI DRAHÍ RODIČIA A STARÍ RODIČIA.

       Ďakujeme Vám, za každý deň, ktorý sme spolu strávili a za  každý deň, ktorý ešte len príde. Ďakujeme Vám, že naše dni napĺňate láskou , starostlivosťou , šťastím a spokojnosťou.

       Prajeme Vám, nech je JESEŇ Vášho života slnečná, plná lásky a pochopenia zo strany Vašich najbližších.

       Žiaci I.A, III.A a p.uč. Mgr. Daša Mochňacká

      • Pozdrav starým rodičom zo IV. oddelenia (13. 10. 2020)

      • Mesiac október je už tradične venovaný úcte k starším. A keďže aktuálne nemôžeme pozvať našich starých rodičov na spoločné stretnutie do školy, druháci zo 4.oddelenia nahrali pre svoje babky a dedkov milý odkaz a vyrobili pre nich malý darček.
       Bc. Alena Filičková - vychovávateľka
       Videopozdrav na tejto adrese: videopozdrav

      • Výstavka prírodnín v VII. oddelení (12. 10. 2020)
      • Tretiaci zo VII. oddelenia si celý september vytvárali výstavku prírodnín, ktoré našli pri hrách na školskom dvore, doma, či na vychádzkach v prírode s rodičmi.
       Majú tam naozaj zaujímavé kúsky. Stromy vyrobili z papiera a kartónu. Pribudnú jesenné listy a zo všetkého budeme vytvárať zaujímavé veci. Tešte sa na naše dielka :-)
       Zuzana Lepková, vychovávateľka

      • Ako sa v škole zadaptovali prváčikovia z I.A? (11. 10. 2020)
      • V septembri sa otvorili brány našej školy aj pre nových žiakov prvého ročníka. Z očiek detí  sme mohli vyčítať nielen  radosť, ale i strach z neznámeho. Istotu ktorú mali v poznanej materskej škole  vystriedala nová, situácia. Nové prostredie, neznáma pani ucitelka, ale i noví spolužiaci. Pre deti nastal nový „režim“, o ktorom nemli jasnú predstavu. Začalo sa učenie ktoré sme počas hodín  dopĺňali rôznymi hrami, aby sa ľahšie zadaptovali a zvykli si nie len na nové prostredie, ale aj nový štýl učenia. Myslím si, že deti to zvládli bravúrne. 
       Daša Mochňacká 
                   Videá z netradičnej hodiny na tejto adrese: Netradičná hodina HUV

      • Jeseň v II. oddelení ŠKD (10. 10. 2020)
      • Jeseň nám už žiari krásnymi farbami. Svoje o tom vedia aj deti v školskom klube. Usilovné včeličky z 1.B triedy vylúštili jesenné hádanky, zvládli jesenný kvíz a šikovnosť ukázali aj pri práci s nožnicami, lepidlom a farbičkami. Svoju triedu si vyzdobili sovičkami z prírodnín, šarkanmi, muchotrávkami, nezabudli na jesenný strom a ježka s jabĺčkom.
       Bc. Z. Olejníková – vychovávateľka 

      • Deň úsmevu v III.C (9. 10. 2020)
      • Svetový deň úsmevu sa oslavuje od roku 1999 4. októbra. Iniciátorom bol Harvey Richard Ball, ktorý v roku 1963 vytvoril „smajlíka“, symbol šťastia a dobrej vôle. Tento deň je určený na dobré skutky, dobrú náladu a na pochopenie sily úsmevu, ktorý robí naše dni krajšími. Ani tento rok nemohol chýbať ,,Deň úsmevu´´ v našej triede. Aj takto veselo nám bolo.

  • Kontakty

   • Základná škola, Mirka Nešpora 2, Prešov
   • nespora2@gmail.com
   • 051/ 7710957
   • Mirka Nešpora 2, 080 01 Prešov
   • www.zsnespo.sk www.nespora.edupage.org
   • Mgr. Jaroslav Bizub
  • Týždeň zdravej výživy (24. 10. 2020)
  • Eko módna prehliadka (23. 10. 2020)
  • Vlastiveda „na výlete“ (23. 10. 2020)
  • Izbová rastlina inak (22. 10. 2020)
  • Mesiac úcty k starším v I.B (19. 10. 2020)
  • Úcta k starším (17. 10. 2020)
  • Pre našich milovaných rodičov a starých rodičov (14. 10. 2020)
  • Výstavka prírodnín v VII. oddelení (12. 10. 2020)
  • Ako sa v škole zadaptovali prváčikovia z I.A? (11. 10. 2020)