• Stručné informácie o záujmových útvaroch v šk. r. 2020/2021

    •  

     CVČ pri ZŠ Mirka Nešpora 2 v Prešove chce v školskom roku 2020/2021 pracovať v záujmových útvaroch, ktoré zahŕňajú celú škálu záujmov detí: informatické, jazykové, tanečné, umelecké, tvorivé, prírodovedné, turistické a samozrejme – športové.


     Anglický jazyk hrou je záujmový útvar určený pre 1. stupeň ZŠ a chce dosiahnuť aby sa prostredníctvom vizuálneho príbehu žiak zoznámil so skupinami foném. Aktívne počúva príbeh, ktorým učiteľ predstavuje foném, priraďuje k nemu posunok, ktorý mu pomáha rozpoznať foném, vie ho napísať, spojiť fonémy do slov a identifikovať v slove. Žiak vie samostatne pomenovať slová z príbehu podľa danej témy príbehov, najmä tie ktoré obsahujú foném, dokáže sám prečítať a napísať slová, ktoré obsahuje fonetická skupina. Žiak začína samostatne čítať jednoduché anglické knihy “Read and See”, ktoré sú rozdelé podľa učených foném. Deti budú schopné napísať bezchybne anglické slová.


     Výchovným cieľom záujmových útvarov Spikujeme po anglicky, Zábavná ruština a Učím sa nemecky je vytvoriť u žiakov pozitívny vzťah nielen k výučbe cudzích jazykov, ale i k inej kultúre, oboznamovanie sa s tradíciami, zvykmi iných krajín, šírenie vzájomného rešpektu a porozumenia, aj multikultúrna výchova. Prostredníctvom tradičných aj netradičných foriem sa žiaci budú zdokonaľovať v týchto jazykových zručnostiach: čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením, praktické používanie jazyka v každodennom živote, písanie a konverzácia na rôzne témy. Súčasťou činnosti krúžkov je tiež získanie či upevnenie základov anglickej, nemeckej či ruskej gramatiky, rozširovanie slovnej zásoby a to hlavne formou hry, divadla či pomocou tvorby projektov. Žiaci majú k dispozícii audiovizuálne pomôcky, CD, slovníky, obrazový materiál, časopisy, mapy, knihy. Vo veľkej miere sa tiež využijú IKT pomôcky.


     Záujmový útvar Počítače hravo sa bude snažiť u detí: získať základy digitálnej gramotnosti, osvojiť si poznatky z oblasti informatiky, získať základné zručnosti v používaní počítača v každodennom živote – k poznaniu, učeniu a zábave. V nižších ročníkoch 2. stupňa pôjde najmä o kreslenie, písanie, počítanie, hry, prácu s aplikáciami a jednoduchými programami. Krúžok bude žiakom slúžiť ako uvoľnenie sa a relaxácia po vyučovaní prostredníctvom PC hier. Všetko sa ponesie v duchu hry a oddychu. Žiaci z vyšších ročníkov budú získavať zručnosti na vyššej úrovni v zložitejších programoch a aplikáciách.


     Hádzaná – cieľom krúžku je oboznámiť žiakov s pravidlami hádzanej, naučiť ich pracovať s loptou – dribling, prihrávky a streľba. Počas školského roka má tréner ambície zúčastniť sa  turnajov v mini hádzanej organizovanej SZH.

     Tenisový krúžok – tenis snáď ani netreba predstavovať, náš krúžok bude zameraný na oboznámenie žiakov s tenisom, jeho pravidlami, aj praktickou hrou. 

     Florbal – záujmový útvar sa bude snažiť oboznámiť žiakov s týmto športom, jeho pravidlami a hernými činnosťami ako sú: technika prihrávok, streľba a samotná hra. Florbal bude pripravovať žiakov na školské aj mimoškolské súťaže. Súčasťou by mal byť aj Vianočný turnaj.

     Cieľom ZÚ Štvorlístok a Výtvarné dielne je naučiť žiakov komunikovať, získavať informácie z rôznych zdrojov,  naučiť žiakov správne a efektívne čítať, rozvíjať ich čitateľskú gramotnosť pomocou rôznych druhov textov a zároveň vypestovať u žiakov vzťah k umeniu a remeslám, rozvíjať estetické cítenie a vzťah k výtvarnej kultúre. 

     Jazykový záujmový útvar Ovládame slovenčinu bude sledovať prípravu deviatakov na Monitor a prijímacie pohovory, hlavne opakovaním učiva 5.-9. ročníka. Záujmový útvar je určený primárne pre žiakov 9. ročníka. Cieľom je precvičovať a zlepšovať čitateľskú gramotnosť žiakov. Zo súvislých textov budú žiaci vyhľadávať pravdivé alebo nepravdivé informácie. Hľadať, čo z textu vyplýva. Precvičovať si orientáciu v texte. Záujmový útvar bude pripravovať žiakov na Testovanie 9 a prijímacie pohovory na stredné školy prostredníctvom rôznych testov.

     Obdobne, záujmový útvar Ovládame matematiku, má ambíciu pripraviť žiakov – deviatakov na Monitor a prijímacie skúšky na strednú školu. Bude reflektovať požiadavky škôl a žiakov tak, aby učivo a nároky zvládli a zlepšili svoju matematickú gramotnosť.

     Klub mladých čitateľov – bude pracovať v školskej knižnici a s literatúrou určenou pre mládež. Bude rozširovať čitateľskú gramotnosť žiakov a zameriavať sa na čítanie s porozumením. Súčasťou bude aj práca s počítačom v kontexte knižnice a vyhľadávania informácií o literatúre a literárnych dielach. 

     Príroda pod lupou je prírodovedný krúžok, ktorého cieľom je pozorovať a poznávať prírodniny a javy v prírode. Žiaci budú schopní urobiť pokus, pracovať s lupou, mikroskopom, kľúčmi a atlasmi na určovanie prírodnín. V ZÚ bude aj vychádzka do okolia, zameraná na vytvorenie pozitívneho vzťahu k prírode. Žiaci budú spoznávať zvieratá, rastliny, a budú vedení k ochrane životného prostredia. 


     Moderný tanec a Malí folkloristi sú zamerané na moderné tance – hip-hop, disko ale aj spoločenské tance a folklór. Navštevovať ich môžu žiaci 1. stupňa, ktorí milujú pohyb a zábavu. Žiaci majú príležitosť vyjadriť sa prostredníctvom pohybového talentu. Našou snahou je v deťoch rozvíjať lásku k tancu a umeniu. Prinášať do ich života radosť z pohybu a spokojnosť z práce v tanečnom kolektíve. Svojou aktívnou účasťou na hodinách si osvoja tanečné choreografie, s ktorými absolvujú množstvo vystúpení – Vianočná akadémia, deň matiek, koncoročné vystúpenia určené pre rodičov, kamarátov a pod. 


     Plávanie sa pre svoje špecifické a mnohostranné pôsobenie na ľudský organizmus považuje za jednu z biologicky najúčinnejších športových aktivít a zaujíma i dôležité postavenie v rámci rekreačnej pohybovej činnosti človeka. Sem môžeme zaradiť aj plavecké záujmové útvary: Plavci ABC, Plávanie a hry vo vode, Plávanie pre pokročilých, Relaxačné plávanie  vykonávané v rámci krúžkovej činnosti v CVČ. Vlastný plavecký pohyb, hry a rôzne činnosti vykonávané vo vodnom prostredí majú silný vplyv na posilnenie zdravia, zvýšenie otužilosti i celkovej telesnej zdatnosti. Je to ideálna pohybová aktivita ktorou možno kompenzovať pracovné zaťaženie a má neoceniteľný význam na  harmonický a správny vývoj detí. Plavecké záujmové útvary sa budú snažiť upevňovať nadobudnuté návyky, zdokonaľovať plavecké techniky a vytvárať pozitívny vzťah k vodnému prostrediu. Neodmysliteľnou časťou je relaxácia a odbúravanie stresu formou hier vo vode. K plavecky zameraným športom radíme aj Vodné pólo, ktoré bude pokračovať v dlhoročnej príprave mládeže v Prešove a v reprezentácii na celoslovenskej úrovni.


     Futbalové záujmové útvary: Futbal pre 1. stupeň, Futbal pre 2. stupeň a Futbalový Š6 chcú pomôcť žiakom nadobudnúť herné činnosti jednotlivca a tie naďalej rozvíjať a zdokonaľovať. Záujmové útvary pre športové triedy budú precíznejšie zdokonaľovať a rozvíjať jednotlivé futbalové zručnosti a vytrvalosť. Neodmysliteľnou súčasťou záujmových útvarov bude relaxácia v školskom bazéne.
      

     Z každého rožka troška, a Športové všeličo sa budú zameriavať na komplexný rozvoj osobnosti žiaka, chcú reagovať na požiadavky súčasného moderného vyučovania, implementovať do svojich činností prvky prierezových i mimopredmetových tém. Ponúkajú: návštevu zaujímavých miest mesta Prešov, environmentálne a dopravné hry, športové a pohybové aktivity, zážitkové „učenie“, vzdelávacie aktivity k rozvíjaniu čitateľskej, finančnej a počítačovej gramotnosti a množstvo iných pútavých činností.
      

     Turistický krúžok bude zameraný na aktívne využitie voľného času, poznávanie krás Slovenska, prehlbovanie pozitívneho vzťahu k prírode. U žiakov bude chcieť, aby ovládali základné pravidlá ochrany prírody, poznávanie húb, liečivých rastlín a spoznali zaujímavé miesta v okolí Prešova. V rámci krúžku chcú vedúci so žiakmi navštíviť hrady v okolí mesta Prešova, Kvašnú vodu, pútnické miesto Ľutina, Tatry (Popradské pleso – Štrbské pleso), aj Lesnícke dni mesta Prešova. 
     Všetky uvedené úlohy a aktivity sa budú v CVČ realizovať priebežne a systematicky počas celého roka. Jednotlivé ZÚ budú pomáhať pri estetizácii školy, pri rôznych akciách školy (úvod roka, vianočný program...), zúčastňovať sa na športových súťažiach (futbalových, florbalových, plaveckých, hádzanárskych, vodnopólových) – podľa aktuálnej ponuky a nájdu svoje odzrkadlenie v školskom časopise (v online aj printovej podobe). Najdôležitejšia úloha – aktívny oddych a vzdelávanie členov CVČ bude braná jednotlivými vedúcimi záujmových útvarov na zreteľ.


      

  • Kontakty

   • Základná škola, Mirka Nešpora 2, Prešov
   • nespora2@gmail.com
   • 051/ 7710957
   • Mirka Nešpora 2, 080 01 Prešov
   • www.zsnespo.sk www.nespora.edupage.org
   • Mgr. Jaroslav Bizub
  • zatiaľ žiadne údaje