• Vzdelávacie oblasti

    • Tematické oblasti výchovy v CVČ

     Hlavná činnosť CVČ smeruje k oddychovým a záujmovým činnostiam členov vo voľnom čase, podľa § 115 ods. 1 Školského zákona a jeho následných novelizácií. Výchova a vzdelávanie vo voľnom čase sa v CVČ realizuje v týchto tematických oblastiach výchovy: 

     • vzdelávacia
     • spoločensko-vedná
     • pracovno-technická
     • prírodovedno-environmentálna
     • esteticko-kultúrna
     • telesná a športová

      

     Kľúčové kompetencie a osobnosť žiaka sa rozvíjajú prostredníctvom nižšie uvedených hlavných (vyšších) výchovno-vzdelávacích cieľov. Ich plnenie sa bude dosahovať aplikovaním nižších, špecializovanejších a konkrétnejších cieľov jednotlivých tematických oblastí výchovy v záujmových a športových útvaroch, pričom dôraz sa bude klásť aj na spoluparticipáciu  rozumovej, mravnej, ekologickej, a zdravotnej oblasti výchovy.

      

     Vzdelávacia oblasť

     Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

     • rozvíjať autonómnosť v plnení vytýčených úloh
     • rozvíjať efektívne spôsoby sebavzdelávania
     • získavať nové poznatky a informácie
     • získavať vzťah k celoživotnému vzdelávaniu
     • pripravovať členov na zvládnutie prijímacích pohovorov  a testovania

      

     Spoločensko-vedná oblasť

     Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

     • spolurozhodovať o živote v záujmovom útvare  a športovom útvare
     • prejavovať úctu k rodičom, starším osobám
     • prejavovať ohľaduplnosť k osobám so zdravotným postihnutím
     • pochopiť význam dodržiavania ľudských práv a základných slobôd
     • posilniť základy hrdosti k národnej a štátnej príslušnosti
     • kultivovať kultúrne návyky a vyjadrovanie sa
     • vyjadrovať svoj názor
     • vedieť vypočuť opačný názor
     • využívať všetky dostupné formy komunikácie
     • vedieť samostatne a kriticky riešiť jednoduché konflikty

      

     Pracovno-technická oblasť

     Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

     • vedieť si samostatne vytýčiť jednoduché osobné ciele
     • rozumieť významu osobnej zodpovednosti za vykonanú prácu
     • vedieť spolupracovať so skupinou
     • rozvíjať základy manuálnych a technických zručností
     • získavať základy zručností potrebných pre praktický život
     • získať základné zručnosti v tvorbe jednoduchých projektov

      

     Prírodovedno-environmentálna oblasť

     Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

     • pochopiť základné princípy ochrany životného prostredia
     • rozvíjať zručnosti pri jednoduchej činnosti na tvorbe a ochrane životného prostredia
     • vychovávať k rešpektovaniu a láske k zvieratám
     • pochopiť význam ekológie a rešpektovania životného prostredia ako nenahraditeľnej hodnoty
     • zapájať sa do separovaného zberu a do aktivít smerujúcich ku ochrane životného prostredia

      

     Telesná a športová oblasť:

     Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

     • rozvíjať schopnosť relaxovať pravidelným cvičením a pohybom
     • pochopiť škodlivosť fajčenia, alkoholu a iných drog
     • pochopiť význam pravidelného pohybu a cvičenia
     • pochopiť význam dodržiavania základných zásad zdravej výživy
     • poznať základné princípy zdravého životného štýlu
  • Kontakty

   • Základná škola, Mirka Nešpora 2, Prešov
   • nespora2@gmail.com
   • 051/ 7710957
   • Mirka Nešpora 2, 080 01 Prešov
   • www.zsnespo.sk www.nespora.edupage.org
   • Mgr. Jaroslav Bizub
  • zatiaľ žiadne údaje