• Školský poriadok ŠKD

     •  

      OBSAH


      VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
      I. RIADENIE A ORGANIZÁCIA
      II. PRIHLASOVANIE DETÍ DO ŠKD
           2.1 Zaradenie detí do oddelenia
           2.2 Mesačný príspevok na úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD
      III. PREVÁDZKA ŠKD
           3.1 Organizácia činnosti a časový harmonogram činností ŠKD
      IV. DOCHÁDZKA DIEŤAŤA DO ŠKD
           4.1 Ukončenie (prerušenie) dochádzky dieťaťa do ŠKD
      V. PREBERANIE DETÍ
      VI. DODRŽIAVANIE ZÁSAD V JEDÁLNI
      VII. PODMIENKY ZAOBCHÁDZANIA S MAJETKOM ŠKD
           7.1 Pravidlá pre deti
      VIII. STAROSTLIVOSŤ O ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ DETÍ
           8.1 Zhoršenie zdravotného stavu, úraz
           8.2 Hygienické zásady, starostlivosť o majetok dieťaťa
           8.3 Ochrana pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou a násilím
           8.4 Zásady bezpečného správania
      IX. PRÁVA A POVINNOSTI DIEŤAŤA
           9.1 Práva dieťaťa
           9.2 Povinnosti dieťaťa
      X. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU
           10.1 Práva zákonných zástupcov dieťaťa
           10.2 Povinnosti zákonných zástupcov dieťaťa
      XI. OPATRENIA VO VÝCHOVE
           11.1 Ochranné opatrenie
           11.2 Kritéria na udelenie sankcií za porušenie Školského poriadku ŠKD
      ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

       

      ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE MIRKA NEŠPORA 2, PREŚOV


      VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
      Školský poriadok ŠKD obsahuje tieto kapitoly:

      I. Riadenie a organizácia
      II. Prihlasovanie detí do ŠKD
      III. Prevádzka
      IV. Dochádzka
      V. Preberanie detí
      VI. Dodržiavanie zásad v jedál
      VII. Podmienky zaobchádzania s majetkom
      VIII. Starostlivosť o zdravie a bezpečnosť detí
      IX. Práva a povinnosti dieťaťa
      X. Práva a povinnosti zákonného zástupcu
      XI. Opatrenia vo výchove


          Školský poriadok školského klubu detí, ďalej ŠKD, je vnútorným školským poriadkom a je súčasťou pedagogickej dokumentácie ŠKD, v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 306/2009 z 15.júla 2009, § 2 ods.10 pís. d, s účinnosťou od 1.septembra 2009. Zabezpečuje vnútorný chod ŠKD, organizáciu života ŠKD – detí, pedagogických aj nepedagogických zamestnancov a podmienky pre optimálne ľudské vzťahy tak, aby čas, strávený bol maximálne efektívne využitý z hľadiska výchovného programu ŠKD. Cieľom výchovy a vzdelávanie podľa školskej reformy je pripraviť žiaka na život v spoločnosti tak, aby vedel svoje vedomosti, zručnosti využiť v praktickom živote, aby bol vyzbrojený kľúčovými kompetenciami, ktoré mu pomôžu zodpovedne zaujať miesto v ďalšom živote či už v ďalšom štúdiu alebo v praxi.
           Podklady použité pri tvorbe školského poriadku ŠKD:
      Výchovný program ŠKD, Školský poriadok Základnej školy, Mirka Nešpora 2, Prešov, Všeobecná deklarácia ľudských práv, Európsky dohovor o ľudských právach, Európska kultúrna konvencia, Európska sociálna charta, Listina základných práv a slobôd, Ústava SR,
      Deklarácia práv dieťaťa, Dohovor o právach dieťaťa z roku 1989, ku ktorému sa s platnosťou od 1.9.1993 pristúpila aj SR.5

       

      I. RIADENIE A ORGANIZÁCIA

      1. ŠKD je súčasťou školy. V ŠKD je prevádzková doba schválená riaditeľom školy.
      2. Výchovno-vzdelávaciu činnosť organizuje vychovávateľka.
      3. Riaditeľ školy určuje počet oddelení podľa počtu prihlásených žiakov na pravidelnú
      dochádzku.


      II. PRIHLASOVANIE DETÍ DO ŠKD


           O prijatí dieťaťa do ŠKD rozhoduje riaditeľ na základe písomne podanej žiadosti zákonného zástupcu. V žiadosti o prijatí dieťaťa do ŠKD zákonný zástupca uvedie aj rozsah dennej dochádzky a spôsob jeho odchodu z ŠKD. Žiadosť o prijatie sa podáva na začiatku
      školského roka.
           Do ŠKD sa prednostne prijímajú žiaci nižších ročníkov (prvý stupeň) základnej školy, ktorí sú prihlásení na pravidelnú dochádzku.


      2.1 Zaradenie detí do oddelení
           ŠKD sa člení na oddelenia, do ktorých sú deti zaradzované spravidla podľa veku, s prihliadnutím na súrodenecké a priateľské väzby.
      Počet oddelení určuje riaditeľ na základe počtu prihlásených detí na pravidelnú dochádzku. Do bežného oddelenia sa zaradzujú aj deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej ŠVVP). Počet detí v oddeleniach pre žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami je rovnaký ako v triedach, v ktorých sa vzdelávajú.


      2.2 Mesačný príspevok na úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD.
          Výšku mesačného príspevku na úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD určuje riaditeľ na základe všeobecne záväzného nariadenia č.4/2019 zriaďovateľa – mesta Prešov. Výška príspevku je 12,00 eur mesačne. ( na základe VZN zriaďovateľa – mesta Prešov sa výška poplatku môže meniť). Poplatok je zákonný zástupca povinný vyplatiť bankovým prevodom na príjmový účet školy vždy od 1. do 5. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.  

           Mesačný príspevok sa uhrádza bez ohľadu na dĺžku času a počet dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD. V prípade, že zákonný zástupca ukončí dochádzku dieťaťa do ŠKD v priebehu zaplateného obdobia, nevzniká mu nárok na vrátenie príspevku ani alikvotnej čiastky.
           Pokiaľ zákonný zástupca dieťaťa neuhradí stanovený príspevok za pobyt v ŠKD a boli využité všetky primerane dostupné spôsoby na zabezpečenie úhrady, rozhodne vedenie školy o vyradení dieťaťa zo ŠKD.6


      III. PREVÁDZKA ŠKD


           ŠKD je v prevádzke počas celého školského roka počas pracovných dní v týždni
      v čase mimo vyučovania, t. j. v ranných a popoludňajších hodinách od 6.30 hod. do 17.00
      hod. V čase prázdnin určí zriaďovateľ - mesto Prešov, na základe organizačného pokynu,
      ktorý školský klub bude v prevádzke.


      3.1 Organizácia činnosti a časový harmonogram činností ŠKD
           Pri uskutočňovaní výchovno-vzdelávacej činnosti v klube sa dodržiava pravidelné
      striedanie oddychovej a záujmovej aktivity s aktivitou súvisiacou s prípravou na vyučovanie
      z dôvodu zabezpečenia psychohygieny detí.

       

       HARMONOGRAM DŇA I. – VII. ODDELENIE ŠKD

      6.30 – 7.45

      Ranné schádzanie.
      Služba pri rannom schádzaní detí.
      Zamestnanie podľa záujmov detí.
      Presun detí s vychovávateľkou do tried na vyučovanie.

      11.40 / 12.35 - 15.00

      Ukončenie vyučovania. Osobná hygiena, obed.
      Oddychová činnosť.
      Pobyt vonku.
      Tematická oblasť výchovy

      15.00 – 15.10
      15.10 – 15.55
      15.55 – 16.00

      Sebaobslužné činnosti. (Osobná hygiena, olovrant)
      Príprava na vyučovanie.
      Úprava triedy. Odchod detí domov.

      16.00 – 17.00

      Záujmová činnosť s deťmi, ktoré odchádzajú domov v sprievode
      rodičov. Rozchádzanie. 


      IV. DOCHÁDZKA DIEŤAŤA DO ŠKD


           Rozsah dennej dochádzky dieťaťa a spôsob jeho odchodu, je na základe informácie zákonného zástupcu, uvedený v osobnom spise dieťaťa. Akékoľvek odchýlky v dochádzke resp. o spôsobe odchodu oznamuje zákonný zástupca vychovávateľke písomným spôsobom.
      Sprostredkované odkazy prostredníctvom detí, alebo na základe telefonátu sú neprijateľné ŠKD zodpovedá zákonný zástupca, aj v prípade, že dieťa prichádza resp. odchádza so starším neplnoletým súrodencom.


      4.1 Ukončenie (prerušenie) dochádzky dieťaťa do ŠKD.
      Ukončenie (prerušenie) dochádzky dieťaťa do ŠKD sa uskutočňuje na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa.

       

      V. PREBERANIE DETÍ


           Dieťa preberá zo ŠKD zákonný zástupca alebo osoba splnomocnená zákonným zástupcom osobne, pokiaľ nie je v osobnom spise dieťaťa uvedený iný spôsob odchodu dieťaťa z ŠKD. Rozsah dennej dochádzky dieťaťa prijatého do klubu a spôsob jeho odchodu sa uvedie v osobnom spise dieťaťa.
           V osobnom spise dieťaťa sa uvedú aj prípadné odchýlky v dochádzke a spôsobe odchodu, pričom všetky ďalšie zmeny oznamuje zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia pedagogickému zamestnancovi oddelenia písomne.
           Zodpovednosť za bezpečnosť dieťaťa počas celého jeho pobytu v ŠKD (t.j. od jeho príchodu až po odchod) preberá vychovávateľka oddelenia, ktoré dieťa navštevuje.
           Pri zmiešanom oddelení (zloženého z viacerých tried resp. ročníkov) za prechod detí do školského klubu zodpovedá učiteľ vyučujúci poslednú hodinu.
           Dieťa preberá zo ŠKD zákonný zástupca podľa osobitného predpisu alebo osoba splnomocnená zákonným zástupcom osobne, pokiaľ nie je v osobnom spise dieťaťa uvedený iný spôsob odchodu dieťaťa z ŠKD.
           Ak sa výchovno-vzdelávacia činnosť organizuje mimo priestorov klubu, najvyšší počet detí, za ktoré zodpovedá jeden pedagogický zamestnanec, je rovnaký ako počet detí v jednom oddelení podľa § 114 ods. 2 zákona.
          Ak si to vyžaduje náročnosť prostredia alebo činnosť, ktorá sa organizuje mimo priestorov ŠKD, zvýši sa počet zodpovedných pedagogických zamestnancov alebo sa zníži počet zúčastnených detí.
          Pri vychádzke, výletoch alebo iných podujatiach organizovaných mimo budovy školy, zodpovedá vychovávateľ za deti až do ich príchodu pred budovu školy.
          Z výchovno-vzdelávacej činnosti organizovanej mimo priestorov ŠKD môžu byť deti uvoľnené len na základe písomného súhlasu zákonného zástupcu (ktorý tak zároveň preberá za dieťa zodpovednosť), v opačnom prípade je rozchod detí v priestoroch ŠKD.
           Počas krúžkovej činnosti v škole, popoludňajšieho vyučovania v škole resp. školskej akcie mimo školu v čase pobytu dieťaťa v ŠKD, je za dieťa zodpovedný lektor, resp. učiteľ poverený vedením aktivity. Jeho zodpovednosť začína vyzdvihnutím dieťaťa z ŠKD a končí jeho odovzdaním do klubu po skončení aktivity.
           Pri záujmovej/krúžkovej činnosti organizovanej inou inštitúciou ako škola (napr. ZUŠ, športový od. ap.) zodpovednosť za prechod dieťaťa preberá zákonný zástupca, rovnako tak zákonný zástupca zodpovedá za príchod dieťaťa na ranné schádzanie do ŠKD a odchod
      dieťaťa z ŠKD.
           Z ŠKD alebo pri činnosti v ŠKD nemôže dieťa svojvoľne odísť.
           Pri nevyzdvihnutí dieťaťa do 17.00 hod. je rodič, alebo zákonný zástupca telefonicky upozornený. Ak aj po upozornení dieťa nevyzdvihne do 17.30 hod. bude to riešené s vedúcou vychovávateľkou a riaditeľom školy ako porušenie povinnosti zákonného zástupcu, vychovávateľ odvedie dieťa na Mestskú políciu.


      VI. DODRŽIAVANIE ZÁSAD V JEDÁLNI


           Deti ŠKD organizovane obedujú v školskej jedálni pod dohľadom , dodržujú zásady spoločenského správania. Prihlasovanie obedov. odhlasovanie obedov, zakúpenie čipov zabezpečujú rodičia podľa usmernenia vedúcej školskej jedálne. Polievku im naberá vychovávateľka ( zastupujúci pedagóg ).
           Po skončení obeda celé oddelenie odchádza z jedálne spoločne v sprievode vychovávateľa do svojho oddelenia.

       

      VII. PODMIENKY ZAOBCHÁDZANIA S MAJETKOM ŠKD


           ŠKD pre výchovno-vzdelávaciu činnosť využíva priestory, zariadenia, pomôcky, didaktické prostriedky a učebné materiály odpovedajúce charakteru konkrétnej aktivity pričom sú vo vlastníctve školy resp. ŠKD. Pri aktívnom využívaní školského majetku dieťa
      koná tak, aby 

      • rešpektovalo pokyny vychovávateľky,

      • manipuláciou neohrozovalo zdravie a bezpečnosť svoju ani ďalších osôb,

      • predchádzalo poškodeniu zverených materiálov, pomôcok, zariadení a vybaveniu učebne,

      • herne resp. ostatných priestorov,

      • vhodne používalo pomôcky a pracovné postupy vzhľadom na konkrétnu činnosť,

      • adekvátne prispôsobilo svoje správanie charakteru činnosti a priestorom, v ktorých sa činnosť vykonáva

      • šetrilo elektrickou energiou, vodou a materiálom,

      • vo svojom okolí udržiavalo čistotu a poriadok.

           Zákonný zástupca dieťaťa je povinný uhradiť plnú výšku škody spôsobenej svojim dieťaťom, ktoré vedome nerešpektovalo vyššie uvedené zásady.


      7.1 Pravidlá pre deti

      1.  Svoje miesto udržuj v čistote a poriadku. Šetri učebnice, učebné pomôcky, školské zariadenie a ostatný školský majetok. Ak úmyselne alebo z nedbalosti poškodíš školský majetok, Tvoji rodičia sú povinní škodu v plnom rozsahu uhradiť. Ak sa vinník nezistí, škoda sa uhradí kolektívne. Šetri elektrickou energiou a vodou.

      2. Papiere a odpadky odhadzuj do odpadkových košov. Nie je prípustné odhadzovať ich do záchodových mís, pisoárov, umývadiel a voľne v školskom areáli. Robíš tým zbytočnú prácu zamestnancom školy.

      3. Je zakázané kresliť, nosiť do ŠKD alebo na sebe znaky a symboly propagujúce nevhodné myšlienky, či dokonca symboly potláčajúce a odsudzujúce isté skupiny ľudí.

       

      VIII. STAROSTLIVOSŤ O ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ DETÍ
       

           O bezpečnosti a ochrane zdravia sú deti informované v prvý deň v ŠKD a priebežnepri konkrétnych aktivitách. O poučení vychovávateľka vykoná záznam v triednej knihe oddelenia ŠKD. V záujme zachovania bezpečnosti a zdravia dieťaťa, dieťa je povinné rešpektovať pokyny vychovávateľky a konať v súlade so Školským poriadkom ŠKD. V prípade opakovaného porušovania podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí môžu byť voči dieťaťu vyvodené sankcie v zmysle Školského poriadku ŠKD, vrátane vylúčenia zo ŠKD.
       

           O bezpečnosti a ochrane zdravia detí sú informovaní aj zákonní zástupcovia detí na začiatku školského roka na prvých triednych aktívoch. Sú oboznámení s harmonogramom dňa, jednotlivých činnostiach v ŠKD a o časoch, kedy začínajú a končia, o tom, že jednotlivé činnosti sa nerealizujú len v triede, ale aj v iných priestoroch školy. Zákonných zástupcoch dieťaťa vychovávateľka daného oddelenia upovedomí, kedy a o koľkej si rodičia môžu dieťa vyzdvihnúť z ŠKD. Je to v čase o 13.00 po naobedovaní, o 14.00, 15.00 a 16.00 hod., kedy sa striedajú zložky výchovy a v uvedených časoch sa oddelenie nachádza v triede a dieťa sa môže pripraviť na odchod. Zákonní zástupcovia sú upovedomení, že vyzdvihovaním detí mimo určeného času, narúšajú činnosť v ŠKD a tým aj bezpečnosť detí, najmä pri rekreačnej činnosti, ktorá sa realizuje vonku. Ak rodič potrebuje v súrnom prípade vyzdvihnúť dieťa mimo uvedeného času a písomne oznámi vychovávateľke, zabezpečíme a pripravíme dieťa na odchod zo ŠKD. Ďalšou možnosťou je vyzdvihnutie dieťaťa cez zvonček, ktorý sa nachádza pri vstupe do školy. Pri zvončekoch majú rodičia na nástenke rozdelenie jednotlivých oddelení ŠKD, dôležité informácie, aby sa vedeli orientovať a nevstupovali do priestorov školy. Ak sa rodič chce informovať o dieťati osobne s vychovávateľkou, oznámi to na vrátnici školy a zapíše sa do knihy návštev.


      8.1 Zhoršenie zdravotného stavu, úraz.
           Akékoľvek zhoršenie zdravotného stavu, náhlu nevoľnosť, úraz (aj nepatrný) je dieťa povinné oznámiť vychovávateľke.
          V prípade zdravotných ťažkostí a náhlej nevoľnosti vychovávateľka upovedomí zákonného zástupcu dieťaťa, ktorý dieťa v čo najkratšom čase vyzdvihne z oddelenia ŠKD. Do jeho príchodu vychovávateľka zabezpečí dieťaťu pokoj v relaxačnom kúte (príp. dostatok tekutín ap. - v závislosti od zdravotného problému).
           V prípade úrazu vychovávateľka poskytne prvú pomoc, upovedomí vedenie školy, zákonného zástupcu a spíše záznam o úraze. Ľahšie poranenia (napr. odreniny, opuchy) vychovávateľka ošetrí ihneď.
           Ak dieťa evidentne javí známky ochorenia (zvracanie, hnačka, horúčka, parazity, kožné ochorenie ap.) môže vychovávateľka odmietnuť prevziať dieťa do ŠKD. 
      Zákonný zástupca je povinný pravdivo informovať pedagogických zamestnancov ŠKD o zdravotnom stave dieťaťa (fyzickom i psychickom) a o každej zmene, ktorá v zdravotnom stave nastala – zvlášť u detí so zdravotným postihnutím.

       

      8.2 Hygienické zásady, starostlivosť o majetok dieťaťa.
           Dieťa, navštevujúce ŠKD, je primerane pohodlne oblečené (nie výstredne), vo všetkých priestoroch klubu používa prezuvky. Je možné, aby si dieťa do ŠKD prinieslo veci na prezlečenie.
           Ošatenie aj obuv dieťaťa je čisté, pravidelne sa stará o hygienu tela i vlasov – v prípade parazitov, dieťa ostáva v domácej karanténe a zákonný zástupca o tom upovedomí vychovávateľku.
           V rámci ŠKD dieťa dodržiava základné hygienické návyky – predovšetkým umývanie rúk pred a po jedle a po použití toalety. Pri hygiene používa hygienické vrecúško, obsahujúce minimálne mydlo, uterák a toaletný papier.
           Vo všetkých priestoroch ŠKD dieťa udržuje čistotu a poriadok – aktovku, oblečenie, obuv, pomôcky a hračky odkladá na vyhradené miesto, odpadky hádže do koša – neznečisťuje priestory ŠKD ani jeho okolia, pravidelne sa podieľa na údržbe čistoty životného prostredia. 
           V školskej jedálni sa stravuje v súlade so spoločenskými a hygienickými pravidlami – používa príbor, nevhodným správaním neobmedzuje ostatné deti ani ostatných stravujúcich.
      Všetky svoje veci, predovšetkým však oblečenie a obuv, má dieťa označené vlastnou značkou resp. iniciálami mena.
           Neodporúča sa, aby dieťa malo pri/na sebe šperky, cennosti (mp3 prehrávač, mobil ap.) resp. vysokú sumu finančnej hotovosti – len na vlastnú zodpovednosť/ zákonného zástupcu dieťaťa.
           Rovnako na vlastnú zodpovednosť si môže dieťa priniesť do ŠKD vlastné hračky, po predchádzajúcom súhlase vychovávateľky.

       

      8.3 Ochrana pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou a násilím.
         V zmysle predchádzania sociálno-patologických javov, diskriminácie a násilia je deťom v ŠKD (a tiež pri všetkých aktivitách organizovaných ŠKD) zakázané:

      • šíriť a požívať akékoľvek drogy, alkoholické nápoje, tabakové výrobky, omamné či inak zdraviu škodlivé látky

      • nosiť so sebou (pri sebe) zbrane, nože, pyrotechniku resp. iné život a zdravie ohrozujúce predmety

      • vedome a úmyselne ničiť a poškodzovať cudzí majetok či majetok, budovu a areál školy

      • úmyselne si privlastniť (odcudziť) predmety, ktoré mu nepatria 

      • zúčastňovať sa hazardných hier

      • nabádať a povzbudzovať k agresii, vandalizmu a kriminalite ostatné deti

      • propagovať (ústne, fyzicky/gestom, úpravou zovňajšku) myšlienky rasovej, etnickej, kultúrnej a náboženskej neznášanlivosti

      • používať v komunikácii hrubé a vulgárne výrazy, sexistické narážky a gestá

      • riešiť konflikty násilím

      • verbálne alebo fyzicky atakovať dieťa pre jeho sociálne alebo zdravotné postihnutie

      • týrať, zotročovať, vydierať, ponižovať, sexuálne obťažovať alebo obmedzovať na  slobode iné dieťa využívajúc pritom agresívne správanie

          Agresívne správanie alebo konanie ohrozujúce vlastnú bezpečnosť dieťaťa, ostatných detí alebo vychovávateľky môže mať za následok vylúčenie dieťaťa z niektorých činnosti ŠKD resp. ukončenie dochádzky do ŠKD. 

       

      8.4 Zásady bezpečného správania.
           V ŠKD sú stanovené pravidlá správania, ktorých rešpektovanie je povinné pre všetky deti v záujme ich bezpečnosti:

      • Dieťa sa zúčastňuje poučení, výcvikov (školení) o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci. Je nevyhnutné, aby bolo oboznámené a poznalo bezpečnostné, požiarne, hygienické predpisy a zásady správania v triedach, odborných učebniach a všetkých priestoroch využívaných pre činnosť ŠKD.

      • Do telocvične, odbornej učebne, jedálne, cudzej triedy a kabinetu dieťa vchádza len po súhlase a v sprievode vychovávateľky či pedagogického zamestnanca. Akýkoľvek zistený nedostatok či poškodenie zariadení učebne, telocvične, triedy, ohrozujúce bezpečnosť dieťaťa, bezodkladne oznamuje vychovávateľke.

      • Od vstupu do ŠKD až po odchod domov, dieťa nemôže svojvoľne opustiť výchovné oddelenie a priestory ŠKD. Rovnako sa nemôže svojvoľne vzdialiť od výchovnej skupiny, ak výchovno-vzdelávacia činnosť prebieha mimo budovu ŠKD (školské ihrisko, park, okolie školy ap.). Vo vonkajších priestoroch sa dieťa pohybuje len na určenej a vyznačenej ploche.
       Na akékoľvek vzdialenie dieťaťa z triedy resp. od výchovnej skupiny (WC, bufet ap.) je potrebný súhlas vychovávateľky.

      • V priestoroch ŠKD sa dieťa pohybuje krokom, nikdy nie behom! Dieťaťu nie je dovolené kĺzať sa a šmýkať po chodbách a schodiskách, sadať na zábradlie na schodisku, nakláňať sa cez zábradlie, skákať zo schodov, sadať na radiátory resp. inak sa vystavovať nebezpečenstvu z ľahostajnosti či „dobrodružstva“.

      • Rovnako nie je dovolené dieťaťu manipulovať s ťažkými predmetmi, elektrickými rozvodmi a ohňom. Manipulácia s oknami a okennými žalúziami je dovolená so súhlasom vychovávateľky a pod jej dohľadom. Počas vetrania sa deti pri oknách nezdržiavajú, nevykláňajú sa z nich a ani nevyhadzujú cez ne žiadne predmety či odpadky. Poškodenie
       okennej tabule dieťa okamžite ohlási vychovávateľke. 

      • Použitie mobilného telefónu je obmedzené na výnimočné a odôvodené prípady a len so súhlasom vychovávateľky. Dieťa má mobilný telefón počas výchovno-vzdelávacej činnosti vypnutý, nosí ho len na vlastnú zodpovednosť.

      • Obmedzené je nosenie a používanie discmanov, mp3 prehrávačov, notebookov a iných zariadení (predmetov) rozptyľujúcich pozornosť detí pri výchovno-vzdelávacích aktivitách. 

      • Vychovávateľka má právo rozptyľujúce predmety dieťaťu odobrať a vrátiť ich zákonnému zástupcovi pri odchode dieťaťa z ŠKD.

      • Po skončení činnosti ŠKD nie je dieťaťu dovolené bezdôvodne zdržiavať
       sa v priestoroch ŠKD.

      • Dieťa má možnosť a právo slušne vyjadriť svoj názor, želania a pripomienky. V prípade porušenia práv dieťaťa, porušenia Školského poriadku ŠKD, ohrozenia bezpečnosti, duševného a telesného zdravia, resp. morálneho vývoja dieťaťa je právom i povinnosťou dieťaťa/zákonného zástupcu dieťaťa informovať o tejto skutočnosti riaditeľstvo
       školy.


      Ďalšie zásady bezpečného správania vyplývajú z ostatných kapitol a podkapitol Školského poriadku ŠKD.
       

      IX. PRÁVA A POVINNOSTI DIEŤAŤA
       

           Dohovor o právach dieťaťa mení postoj spoločnosti k dieťaťu. Deti musia byť vnímané ako nositelia práv, a nie ako majetok rodičov. Mnohí zákonní zástupcovia sa nedokážu stotožniť s konceptom práv detí, vnímajú ho ako hrozbu pre stabilitu rodiny a zdôrazňovanie príliš veľkej nezávislosti detí. Dohovor však nemá v úmysle ani jedno ani druhé.
           Pri koncipovaní práv a povinností detí vychádzame zo všeobecnej deklarácie ľudských práv a tých jej bodov, ktoré sa dotýkajú života v ŠKD.
           Školský zákon deťom, žiakom, ich zástupcom, ako aj školám a školským zariadeniam v súvislosti s výchovou a vzdelávaním priznáva určité práva a ukladá určité povinnosti.


      9.1 Práva dieťaťa.
      Dieťa má právo na:

      • rovnoprávny prístup k výchove a vzdelávaniu,

      • výchovu a vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom zákonom,

      • individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav, 

      • úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti,

      • poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,

      • výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,

      • organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny,

      • úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu,

      • na slobodnú voľbu krúžkových a záujmových aktivít v súlade so svojimi možnosťami, záujmami a záľubami v rozsahu ustanovenom výchovným programom,

      • na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov,

      • na ochranu zdravia a bezpečnosť pri výchovnom procese,

      • byť rešpektované ako suverénna osobnosť,

      • možnosť aktívneho a otvoreného dialógu s vychovávateľkou, s riaditeľom školy a ostatnými zamestnancami školy,

      • v primeranom čase, priestore a primeraným spôsobom vyjadriť svoj názor,

      • na taktné a ohľaduplné zaobchádzanie zo strany spolužiakov, pedagogických a ostatných zamestnancov školy,

      Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na:

      • výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám, a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú,

      • používať pri výchove a vzdelávaní špeciálne učebnice a špeciálne didaktické a kompenzačné pomôcky;

      • dieťa s narušenou komunikačnou schopnosťou má právo na výchovu a vzdelávanie prostredníctvom náhradných spôsobov dorozumievania.

      Práva detí vyplývajúce z Dohovoru o právach dieťaťa:

      • Právo na slobodu prejavu.

      • Právo na slobodu myslenia, svedomia a náboženstva.

      • Právo na bezplatné a povinné základné vzdelanie.

      • Právo na ochranu proti diskriminácii podľa rasy, jazyka a sociálneho pôvodu.

      • Právo na nerušený psychický a fyzický rozvoj.

      • Právo na ochranu pred telesným alebo duševným násilím.

       

      9.2 Povinnosti dieťaťa.
      Dieťa je povinné:

      • neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania,

      • dodržiavať školský poriadok ŠKD a ďalšie vnútorné predpisy školy a ŠKD,

      • chrániť pred poškodením majetok ŠKD a majetok, ktorý ŠKD využíva na výchovu a vzdelávanie,

      • chrániť pred poškodením učebnice, učebné texty a učebné pomôcky, ktoré mu boli bezplatne zapožičané,

      • konať tak, aby neohrozovalo svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní,

      • ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy alebo školského zariadenia,

      • rešpektovať pokyny zamestnancov školy alebo školského zariadenia, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi. 

      • chrániť vlastné zdravie, zdravie iných, dbať o čistotu a poriadok a pomáhať pri udržiavaní poriadku v ŠKD a jej okolí,

      • dodržiavať vnútorné poriadky v odborných učebniach, telocvični, jedálni a ostatných priestoroch školy, rovnako tak športového ihriska a školského dvora,

      • ihneď oznámiť vychovávateľke, každý aj drobný úraz alebo zdravotnú indispozíciu

      • oznamovacia povinnosť sa týka všetkých okolností, ktoré môžu ohrozovať zdravie, bezpečnosť, majetok jednotlivca a ŠKD,

      • správať sa ohľaduplne a tolerantne k zdravotne postihnutým spolužiakom a byť im nápomocný, ak si to vyžaduje situácia,

      • byť vhodne a čisto oblečený a upravený,

      • šetriť školský majetok a zariadenie, chrániť ich pred poškodením a hospodárne s nimi zaobchádzať.

       

      X. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU


      Zástupcom dieťaťa je jeho rodič alebo iná fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu. Zákonný zástupca má právo vybrať pre svoje dieťa ŠKD, ktorý poskytuje výchovu a vzdelávanie podľa školského zákona, zodpovedajúce schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti. Toto právo na slobodnú voľbu ŠKD možno uplatňovať v súlade s možnosťami výchovno-vzdelávacej sústavy.


      10.1 Práva zákonných zástupcov dieťaťa
      Zákonný zástupca dieťaťa má právo:

      • žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v ŠKD poskytovali deťom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania,

      • oboznámiť sa s výchovným programom ŠKD, školským poriadkom ŠKD a súvisiacimi internými nariadeniami vedenia ŠKD,

      • byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,

      • na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,

      • zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy alebo školského zariadenia,

      • vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy alebo ŠKD prostredníctvom orgánov školskej samosprávy.

       

      10.2 Povinnosti zákonných zástupcov dieťaťa
      Zákonný zástupca dieťaťa je povinný:

      • vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v ŠKD

      • dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom ŠKD,

      • dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovnovzdelávacie potreby,

      • informovať školu alebo školské zariadenie o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,

      • nahradiť škodu, ktorú dieťa úmyselne zavinilo.

       

      XI. OPATRENIA VO VÝCHOVE
       

      V zmysle § 58 školského zákona dieťaťu možno udeliť

      • pochvalu alebo iné ocenenie – za vzorné správanie, reprezentáciu školy, vzorné plnenie povinností alebo statočný čin; návrh sa prerokúva v pedagogickej rade 

      • napomenutie alebo pokarhanie od vychovávateľa, triedneho učiteľa, riaditeľa, podmienečné vylúčenie alebo vylúčenie – za previnenie proti školskému poriadku – stupeň výchovného opatrenia závisí od závažnosti previnenia, môže byť spojený so zníženou známkou zo správania; návrh sa prerokúva v pedagogickej rade.

       

      11.1 Ochranné opatrenie
      Ak dieťa svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných detí, ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje ostatným účastníkom výchovy a vzdelávania vzdelávanie, riaditeľ školy alebo školského zariadenia, okrem špeciálnych výchovných zariadení, môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania, umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca.
      Riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia bezodkladne privolá:

      • zákonného zástupcu,

      • zdravotnú pomoc,

      • policajný zbor.

      Ochranné opatrenie slúži na upokojenie žiaka. O dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia vyhotoví riaditeľ školy písomný záznam. . O dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia vyhotoví riaditeľ školy alebo školského zariadenia písomný záznam. Vedenie školy v prípade
      podozrenia, že u dieťaťa ide o závažnú otravu nelegálnou drogou, či inou látkou, zabezpečí pre postihnutého prvú pomoc a neodkladnú zdravotnú starostlivosť, o čom okamžite informuje zákonného zástupcu dieťaťa. Ďalšie riešenie zdravotného stavu preberajú zdravotnícki pracovníci. V prípadoch neprimeraného, či neovládateľného agresívneho správania sa žiaka, poskytne zamestnancom školy asistenciu polícia. 

       

      11.2 Kritéria na udelenie sankcií za porušenie Školského poriadku ŠKD

      • písomné napomenutie vychovávateľom: po verbálnom upozornení vychovávateľky za menej závažné porušenie Školského poriadku ŠKD (nerešpektovanie pokynov, vychovávateľky, používanie vulgárnych slov v komunikácii ap.) 

      • pokarhanie triednym učiteľom: po konzultácii s rodičom a prerokovaní v pedagogickej rade za opakované menej závažné a závažnejšie priestupky voči Školskému poriadku ŠKD (svojvoľné vzdialenie sa z oddelenia ŠKD, požívanie alkoholických a tabakových výrobkov, sústavné vyrušovanie, opakované používanie vulgárnych slov, ničenie školského majetku, krádež v škole podľa rozsahu, nedôstojné správanie voči učiteľom, vychovávateľkám a spolužiakom, ničenie životného prostredia v areáli školy poškodzovanie trávnatých plôch, kríkov záhonov ap.)

      • pokarhanie riaditeľom školy: po prerokovaní v pedagogickej rade za opakujúce sa závažnejšie priestupky, krádež podľa rozsahu, vydieranie a šikanovanie spolužiakov, hrubé a vulgárne správanie sa voči všetkým zamestnancom ŠKD,

      • vylúčenie zo ŠKD: za trestnú činnosť, závažné a hrubé porušenie Školského poriadku ŠKD, resp. vyšších právnych noriem, šírenie a užívanie drog, šikanovania, ohrozovanie zdravia a bezpečnosti detí a zamestnancov ŠKD.

       

      ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
       

           Školský poriadok ŠKD je záväzný pre všetky deti navštevujúce ŠKD. Porušenie Školského poriadku ŠKD je dôvodom na výchovné opatrenie.
           Vychovávateľka je povinná preukázateľne oboznámiť deti a ich zákonných zástupcov s obsahom Školského poriadku ŠKD.
            Zmeny a doplnky vnútorného poriadku vydáva riaditeľ školy.
           Školský poriadok ŠKD bol schválený dňa 28.8.2020 pedagogickou radou a nadobúda účinnosť 1.9.2020.


      V Prešove 24.8.2020

      Vypracovala: Danka Jankovichová
      vedúca vychovávateľka ŠKD

       

      Školský poriadok ŠKD vo formáte PDF: 
      Školský poriadok.pdf

       

  • Kontakty

   • Základná škola, Mirka Nešpora 2, Prešov
   • nespora2@gmail.com
   • 051/ 7710957
   • Mirka Nešpora 2, 080 01 Prešov
   • www.zsnespo.sk www.nespora.edupage.org
   • Mgr. Jaroslav Bizub
  • zatiaľ žiadne údaje