• Športové triedy

    •  

     Riaditeľstvo Základnej školy, Mirka Nešpora 2, Prešov plánuje zriadiť pre školský rok 2020/2021 v 5. ročníku športovú triedu.

     Zriadenie športovej triedy sa riadi § 103 až 106 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelaní (školsky zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

     Do športovej triedy sa prijímajú športovo talentovaní žiaci na základe pedagogickej diagnostike zameranej na overenie špeciálnych schopností a nadania.

     Predmet športová príprava je súčasťou školského vzdelávacieho programu. Športová príprava bude zameraná na futbal.

     Organizácia výchovno vzdelávacieho procesu v športovej triede:

     • Do športovej triedy sa zaraďujú žiaci so zameraním na futbal.
     • V športovej triede sa vyučovanie predmetu športová príprava ako aj predmetu telesná a športová výchova učí podľa príslušného učebného plánu.
     • Predmet športová príprava sa vyučuje v rozsahu 3 vyučovacích hodín podľa aktuálneho ŠkVP na školský rok doplnený 1 hodinou regenerácie formou záujmového útvaru.
     • Predmet telesná a športová výchova sa vyučuje v rozsahu 2 hodín.
     • Tréningová činnosť je v rozsahu 5-7,5 hodín týždenne(popoludní) podľa plánu športového klubu. Súčasťou prípravy sú sústredenia, turnaje, zápasy, športové podujatia (zabezpečuje športový klub Tatran Prešov).

      

     Kritéria pre prijatia žiaka do športovej triedy:

     1. Overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (testovanie somatických ukazovateľov, všeobecných a špeciálnych pohybových schopností, herných činnosti). Beh 5 x 10 m (člnkový beh) – faktor akceleračnej rýchlosti, Beh na 10 m – faktor štartovej rýchlosti, Prekážková dráha – faktor obratnosti, Žonglovanie s loptou, Slalom s loptou, Prípravná hra 4:4.
     2. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.
     3. Informovaný súhlas rodičov so zaradením do športovej triedy.

      

     Talentové skúšky pre školský rok 2020/2021:

     Termín: jún 2020

     prihláška tu: prihláška

      

     Mgr. Jaroslav Bizub
     riaditeľ školy

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola, Mirka Nešpora 2, Prešov
   • nespora2@gmail.com
   • 051/ 7710957
   • Mirka Nešpora 2, 080 01 Prešov
   • www.zsnespo.sk www.nespora.edupage.org
   • Mgr. Jaroslav Bizub
  • zatiaľ žiadne údaje