• Rámcový učebný plán v šk. roku 2020/2021 pre I. stupeň ZŠ (ISCED 1)

      – Vývinové poruchy učenia

       

        Predmet ročník Spolu
      1. 2. 3. 4.
      SJL slovenský jazyk a literatúra 9 8 7 7 31
      ANJ anglický jazyk     3 3 6
      PDA prírodoveda     1 2 3
      VLA vlastiveda     1 2 3
      PVO prvouka 1 2     3
      ETV/NBV etická výchova / náboženská výchova  1 1 1 1 4
      MAT matematika 4 4 4 4 16
      INF informatika     1 1 2
      PVC Pracovné vyučovnie     1 1 2
      HUV hudobná výchova 1 1 1 1 4
      VYV výtvarná výchova 2 2 1 1 6
      TSV telesná a športová výchova 2 2 2 2 8
      RŠF rozvíjanie špecifických funkcií 1 1 1 1 4
      ILI ondividuálna logopedická intervencia 2 2 2 2 8
      PPB Pohybová príprava   0 + 1 0 + 1 0 + 1 0 + 1 4
        SPOLU 24 24 27 29 104

       

       

       

  • Kontakty

   • Základná škola, Mirka Nešpora 2, Prešov
   • nespora2@gmail.com
   • 051/ 7710957
   • Mirka Nešpora 2, 080 01 Prešov
   • www.zsnespo.sk www.nespora.edupage.org
   • Mgr. Jaroslav Bizub
  • zatiaľ žiadne údaje