• Usmernenie v prípade prerušenia prezenčnej výučby

      V prípade prerušenia vyučovania škola postupuje podľa Manuálu pre základné školy a školské zariadenia  vydaným MŠVVaŠ SR.

      Manuál pre základné školy (školské kluby detí, centrá voľného času) upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok 2020/2021. Dokument stanovuje základné prevádzkové podmienky po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov

      Rôzne varianty prerušenia vyučovania:

      1. Vyučovania sa nezúčastňuje iba niekoľko jednotlivých žiakov triedy.
       1. Opatrenie: postupuje sa tak, ako keď je žiak krátkodobo chorý, platí stály rozvrh, zadania zadávajú vyučujúci daných predmetov cez EduPage.
      2. Vyučovania sa nezúčastňuje celá trieda/škola na dobu max. 5 pracovných dní.
       1. Opatrenie: učitelia zadajú jednorazové zadania, ktoré sú po návrate do školy vyhodnotené, platí stály rozvrh, zadania zadávajú vyučujúci daných predmetov cez EduPage.
      3. Vyučovania sa nezúčastňuje celá trieda/škola viac ako 5 pracovných dní.

      Opatrenie: prechod na dištančné vzdelávanie, platí rozvrh pre dištančné vzdelávanie, postupuje sa podľa Usmernenia k dištančnej forme vzdelávania počas prerušenia vyučovania /viď. nižšie/

      Usmernenie k dištančnej forme vzdelávania počas prerušenia vyučovania /3. variant/

          Podstatou efektívnej náhrady prezenčného vyučovania je vzájomná komunikácia

      1. Dištančná forma vzdelávania žiakov školy prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy nasledujúcimi formami:
       • prostredníctvom edukačného portálu EduPage,
       • žiaci a učitelia sú povinní prihlásiť sa do edukačného portálu EduPage – denne /počas pracovných dní v čase od 8:00 – 13:00/
       • online platforma – Google Meet /ZOOM 
      2. Žiaci sa riadia rozvrhom hodín dištančného vzdelávania a úlohy zadané učiteľom spracovávajú podľa harmonogramu, ktorý určí učiteľ.
      3. Pripravuje sa formou samoštúdia podľa zaslaných materiálov a ďalších zdrojov.
      4. Žiak alebo rodič informuje svojho TRU o PN a iných dôvodoch, ktoré žiakovi  bránia zúčastňovať sa dištančného vzdelávania.
      5. V prípade, ak žiak od začiatku prerušenia vyučovania nereaguje na zadané úlohy a neplní si školské povinnosti, môže nastať problém s koncoročným hodnotením v danom predmete.
      6. Učitelia jednotlivých predmetov budú zadávať žiakom úlohy (približne podľa rozvrhu hodín pre dištančné vzdelávanie) v primeranom rozsahu a primeranej náročnosti s určením presného termínu na preštudovanie / vypracovanie:
       • nové učivo na samoštúdium (napr. študijné texty, prezentácie, …),
       • úlohy na precvičenie učiva (pracovné listy, doplňovačky, …),
       • zadania na overenie pochopenia učiva (testy, previerky, …),
       • projekty na samostatnú prácu.
      7. Učiteľ zadáva prácu žiakom, pričom rešpektuje zásadu primeranosti vo vzdelávaní.

           rozvrH_distancne_2020_2021.pdf

      Časová dotácia predmetu – hlavné vzdelávacie oblasti

      Online stretnutia

      Trvanie hodiny – 30 min

      Množstvo zadaného učiva na samoštúdium

      Termín zadania

      12 hodiny týždenne

      Raz do týždňa

      Učivo a úlohy zadáva učiteľ len raz do týždňa

      Úlohy a učivo učiteľ zadáva v deň, keď je daný predmet v rozvrhu – cez EduPage

      3 4 hodiny týždenne

      Dvakrát do týždňa

      Učivo a úlohy zadáva učiteľ len dvakrát do týždňa

      5 a viac hodín týždenne

      Trikrát do týždňa

      Učivo a úlohy zadáva učiteľ len trikrát do týždňa

           8. Úlohy posiela učiteľ v čase od 8:00 do 14:00 hod.  – žiakom určí čas, do kedy je potrebné úlohy realizovať.

           9. Pridelené zadania, úlohy, testy žiakom učiteľ vyhodnotí a zapíše o IŽK najneskôr do troch pracovných dní  od pridelenia.

         10. Žiak je povinný sledovať informácie na EduPage úlohy a zadania v stanovenom čase odovzdať

         11. Zadávanie učiva a úloh:

      • Každý učiteľ pošle žiakom naraz učebný materiál v rozsahu, ktorý zodpovedá jednej vyučovacej hodine.
      • Ak chce učiteľ k učebnému materiálu pridať aj pracovný list, zohľadní reálny čas, ktorý je potrebný na jeho vypracovanie.
      • Žiakom je potrebné dať na vypracovanie zadaných úloh dostatočný čas.
      • V predmetoch ETV, NBV, ŠPP, VYV, THD,  HUV, TSV, INF, TOF učitelia zadávajú žiakom projekt, prácu na doma cez EduPage. Práce si žiaci odkladajú do svojho portfólia a po návrate do školy ich odprezentujú a predložia na kontrolu učiteľovi. Po dohode je možné práce zasielať aj online cez EduPage.  Pri trvaní prerušenia vyučovania na viac ako 5 dní – učiteľ realizuje online stretnutie minimálne raz za dva týždne.

        12. Žiakom so zdravotným  znevýhodnením je k dispozícii špec.- pedagogický tím /špeciálny pedagóg, asistenti/

        13. Hodnotenie:

       

      Základné princípy hodnotenia žiakov v čase prerušeného vyučovania :

       1. zabezpečiť spravodlivosť pri hodnotení každého žiaka rešpektovaním

               individuálnych podmienok na domácu prípravu a dištančné vzdelávanie,

       1. sústrediť pozornosť na poskytovanie slovnej spätnej väzby,
       2. akceptovať jedinečnosť podmienok žiakov na vzdelávanie.
       • Pokiaľ sa učiteľ rozhodne známkovať, je potrebné žiaka vopred informovať o spôsobe hodnotenia testu, zadania a pod.
       • Váhu hodnotenia určí učiteľ podľa vlastného uváženia.
       • Ak učiteľovi nereaguje žiak na zadané úlohy, musí učiteľ kontaktovať triedneho učiteľa. Ten následne kontaktuje zákonného zástupcu žiaka.
       • Pri hodnotení učiteľ postupuje podľa platného metodického pokynu na hodnotenie a klasifikáciu.
      1. V prípade, ak triedny učiteľ získa informáciu o PN žiaka, informuje o tejto skutočnosti cez EduPage všetkých vyučujúcich danej triedy.

      Aby výsledok dištančnej formy vzdelávania bol ten najlepší:

      • rešpektujeme dohodnuté pravidlá,
      • komunikujeme otvorene,
      • hodnotenie vnímajme ako informáciu, ktorá nám (žiakovi, učiteľovi a rodičovi) má ukázať, čo už žiak vie a na čo sa máme (spoločne žiak, učiteľ a rodič) sústrediť v budúcnosti, hodnotenie nie je odmena či trest.
  • Kontakty

   • Základná škola, Mirka Nešpora 2, Prešov
   • nespora2@gmail.com
   • 051/ 7710957
   • Mirka Nešpora 2, 080 01 Prešov
   • www.zsnespo.sk www.nespora.edupage.org
   • Mgr. Jaroslav Bizub
  • zatiaľ žiadne údaje