• Základná škola, Mirka Nešpora 2, Prešov

       

       

       

       

       

      KRÍZOVÝ SCENÁR

       

       

      Princípy a zásady úspešného vzdelávania .na diaľku pre vedenie školy, učiteľa,

      žiaka a rodiča

       

       

      V tomto dokumente uvádzame základné pravidlá,

      ktorých dodržiavanie môže výrazným spôsobom napomôcť

      ku kvalite vzdelávania počas obdobia karantény. 


       

       

                   

      Krízový plán pre vedenie školy

      1. Tímové riešenie krízovej situácie
      • vedenie podporuje vzájomnú komunikáciu a spoluprácu medzi zamestnancami školy, ktorí sa podieľajú na výchovnovzdelávacom procese - stanoví harmonogram online porád, konzultácií,...
      • učitelia majú priestor na vymieňanie skúseností: vedia, kde nájdu pomoc; sú informovaní o aktuálnych ponukách webinárov - úloha pre vedúcich MÚ, zástupca riaditeľa
      • koordinácia množstva domácich zadaní pre žiakov - úloha triedneho učiteľa
      • koordinácia práce so žiakmi, ktorí nemajú prístup k online vzdelávaniu

      - úloha asistentov učiteľov, vychovávateľov, učiteľov predmetov, ktoré majú nízky alebo žiaden rozsah online výučby

      • online komunikácia s rodičmi minimálne raz za štvrťrok - triedny učiteľ
      • dbať na psychohygienu, riešenie konfliktných situácií, atakov rodičov,...
      1. Technické vybavenie (hardvér, softvér, pripojenie k internetu)
      • v prípade potreby zabezpečí škola technické vybavenie pre učiteľov napr. zapožičaním na prácu doma
      • učitelia môžu využiť možnosť, aby učili online zo školy (rýchlejšie pripojenie, dostupná technika v triedach)
      1. Rozvrh hodín 
      • vopred vytvorený rozvrh hodín pre online výučbu zverejnený na www stránke školy (kedy sa učitelia so žiakmi stretávajú)
      • je potrebné ponúkať aj vzdelávacie aktivity bez nutnosti práce na počítači (zacvič si, pomôž v domácnosti, spoznaj recept, pomôž s učením mladšiemu súrodencovi,...)
      1. Komunikácia
      • ako budeme zdieľať materiály

      zadania úloh a informácie so žiakmi a rodičmi  - cez edupage /email

      • ako sa so žiakmi stretneme -  videokonferenčný nástroj

      minimálne raz do týždňa musí prebehnúť online stretnutie s každým vyučujúcim predmetov danej triedy - google meet /zoom

      • ako budeme žiakov hodnotiť, ako získame spätnú väzbu? 

       učitelia hodnotia žiakov priebežne, na základe splnených a odovzdaných zadaní, realizácia spätnej väzby - cez edupage

      • školenie pre učiteľov – podľa aktuálnej ponuky a potreby

       

      1. Hodnotenie žiakov
      • spôsoby hodnotenia výkonov žiakov - známka, slovný komentár, percentuálne – jednotlivé predmety podľa UO
      1. Informovanosť 
      • vedenie informuje učiteľov, žiakov a rodičov o nových dôležitých termínoch (zápis do 1. ročníka, prijímacie skúšky,...) ako aj o ich zrušení  cez www stránku školy a správami cez edupage
      • vedenie  uvedie odkazy na dôležité zdroje (rozhodnutia, usmernenia, kontakt na školskú špeciálnu pedagogičku, školskú psychologičku,...) na www stránku školy a správami cez edupage
      • prehľad konzultačných hodín učiteľov / minimálne raz za štvrťrok/  - na www stránku školy a správami cez edupage
      • vedenie upozorní na to, že zákonnému zástupcovi zostáva povinnosť informovať školu o všetkých dôležitých skutočnostiach, ktoré žiakovi bránia v plnení súčasnej formy vzdelávania, vrátane zdravotných problémov na www stránku školy a správami cez edupage
      1. Monitorovania a vyhodnocovanie
      • vedenie pravidelne získava a monitoruje spätnú väzbu zo strany učiteľov žiakov i rodičov o priebehu vzdelávania na diaľku,  vyhodnocuje funkčnosť a udržateľnosť systému cez ankety edupage
      • monitoruje prácu učiteľov – cez Výkaz práce v EduPage
      • monitoruje dodržiavanie a efektivitu nastavených pravidiel o so získanými informáciami ďalej pracuje a podľa potreby upravuje/dopĺňa nastavené pravidlá, komunikáciu a podporu žiakov a pedagógov

       

                   

      Krízový plán pre učiteľa

      1. Tímové riešenie krízovej situácie
      • s kolegami koordinovať množstvo zadávaných úloh jednotlivým triedam
      • spoločne stanoviť pravidlá fungovania v online prostredí pre žiakov
      • zdieľať s kolegami svoje know-how a zároveň sa pýtať, ak niečo nefunguje
      1. Technické vybavenie
      • pripraviť hardvér (PC alebo notebook, mikrofón, kameru) a softvér (videokonferenčný nástroj, prehliadač,...)
      • zabezpečiť pripojenie na internet / v prípade potreby v škole
      1. Komunikácia
      • ovládať prácu s komunikačnými nástrojmi dohodnutými na pr. rade
      • informovať sa o dostupných školeniach a webinároch 
      • informovať pravidelne rodičov o hodnoteniach / známkach, splnených úlohách, výsledkoch testov a písomiek /najneskôr do troch dní od zadania/, o účasti či neúčasti žiakov na dištančnom vzdelávaní – cez IŽK a cez EduPage
      • sledovať pracovnú emailovú adresu a prihlasovať sa do EduPage – denne počas pracovných dní v čase 7:45 – 14:00
      • príprava materiálov na vyučovanie a komunikácia s rodičmi - denne počas pracovných dní v čase 14:00 – 15:30
      1. Vysvetliť žiakom aj rodičom pravidlá
      • správania sa na videokonferencii
      • dodržiavania termínov zasielania zadaní
      • o dochádzke / účasti na dištančnom vzdelávaní
      • ako postupovať v prípade, že žiak nevie ako samostatne riešiť zadanie
      • informovať žiakov o spôsobe hodnotenia a spätnej väzby
      • určiť, čo v prípade nevhodného správania na online hodinách (napomenutia,...)
      1. Prispôsobiť metodické postupy online vyučovaniu
      • mať prehľad o obsahu, ktorý je vhodný pre online vzdelávanie vrátane vzdelávacích portálov, na ktorých sa dohodnú jednotlivé predmetové komisie (odporúčame vzdelávacie portály, ktoré poskytujú okamžitú spätnú väzbu žiakovi, prípadne prehľad úspešnosti žiaka v preberanej téme)
      • mať prehľad o metódach a postupoch vhodných na online vzdelávanie
      • mať prehľad o spätnej väzbe vhodnej pre online vzdelávanie: 
        • čo budú učitelia hodnotiť
        • ako budú hodnotiť
        • či budú poskytovať spätnú väzbu o aktivite žiaka na online hodinách
        • vyplňovanie domácich úloh – zvážiť online verziu voči tlačenej
        • využívať rovesnícku spoluprácu a komunikáciu vo vzdelávaní

      Krízový plán pre žiaka

      1. Komunikácia
      • Máš ako komunikovať so svojimi učiteľmi? 
        • Ak áno, je to super! 
        • Ak nie – v čom je problém? - s pomocou rodičov oslov svojich učiteľov, aby vám vysvetlili, ako spolu budete komunikovať
      1. Rozvrh

      Zisti si, aký je tvoj rozvrh online hodín - u tvojho triedneho učiteľa alebo spolužiaka

      1. Čas
      • Priprav sa na vyučovanie - Tak ako sa pripravuješ na hodiny, keď chodíš do školy, rovnako sa pripravuj aj na tie, ktoré prebiehajú online. Nezabudni na svoje domáce úlohy,
      • Opakovanie - Po hodine si nezabudni zopakovať, o čom ste sa s učiteľom rozprávali.
      • Netráv pri počítači veľa času - keďže aj tvoje hodiny sú teraz na počítači, skús sa dnes zahrať trochu inak - spoločenskú hru, zacvič si,...
      1. Účasť na hodine
      • Máš sa ako pripojiť? Ak nemáš počítač, použi svoj telefón.
      • Účasť na hodine je povinná, rovnako ako v škole
      • Počas hodiny:
        • Dávaj pozor
        • Nebuď rušený ak sa dá, snaž sa aby ťa rozptyľovalo čo najmenej vecí
         1. Vypni televízor, rádio
         2. Zavri ostatné programy na počítači
         3. Vysvetli ostatným členom rodiny, že budeš mať hodinu
        • Počúvaj, čo ti hovorí učiteľ keď ťa poprosí, aby si si zapol mikrofón/kameru,...
        • Zapájaj sa do priebehu hodiny – odpovedaj na otázky učiteľa. Nezabudni sa ale prihlásiť!
        • Ak niečomu nerozumieš, neboj sa opýtať učiteľa!
        • Nevyrušuj nepíš ostatným spolužiakom, nehraj sa s možnosťami portálu počas hodiny bez vyzvania učiteľa
      1. Pomoc

      ČO JE NAJDÔLEŽITEJŠIE: AK MÁŠ AKÝKOĽVEK PROBLÉM, NEBOJ SA POPROSIŤ O POMOC! :)          

       

      Krízový plán pre rodiča

      1. Podpora
      • vytvoriť si spoločne s dieťaťom týždenný rozvrh tak, aby sa vzali do úvahy online hodiny všetkých detí a tiež čas, ktorý potrebujú venovať samostatnej príprave a relaxu
      • vytvoriť čo najoptimálnejšie prostredie pre učenie sa vášho dieťaťa - vypnúť rušivé prvky o podporovať snahu školy a učiteľov pri online vzdelávaní
      1. Informovanosť
      • informovať sa o spôsobe komunikácie medzi dieťaťom a učiteľmi
      • informovať školu o všetkých dôležitých skutočnostiach, ktoré žiakovi bránia v plnení súčasnej formy vzdelávania
      • vytvoriť si kontakt s ďalšími rodičmi z triedy a príležitostne komunikovať
      1. Technické vybavenie
      • zabezpečiť dieťaťu potrebné vybavenie pre účasť na online hodine (hardware, software)
      • pomôcť dieťaťu pri práci vo vybranom nástroji pre komunikáciu - v prípade potreby osloviť školu
      1. Materiály 
      • v prípade potreby vypracovania domácich úloh zvážiť online verziu voči tlačenej

       

  • Kontakty

   • Základná škola, Mirka Nešpora 2, Prešov
   • nespora2@gmail.com
   • 051/ 7710957
   • Mirka Nešpora 2, 080 01 Prešov
   • www.zsnespo.sk www.nespora.edupage.org
   • Mgr. Jaroslav Bizub
  • zatiaľ žiadne údaje