• Školský psychológ a špeciálni pedagógovia

    •  

      

     Školský psychológ

     Mgr. Eva Trojanovičová 
     tel.: +421 51 7710957, eva.trojanovicova@gmail.com


     Konzultačné hodiny školskej psychologičky v roku 2019/2020
     ZŠ Mirka Nešpora – konzultačný deň pre rodičov: utorok: 8:00- 15:00

     Školská psychologička Mgr. Eva Trojanovičová:

     • sa zaoberá diagnostikou problémového a poruchového správania detí, problémov v učení, emocionálnych problémov, osobnosti žiaka, školskej úspešnosti, tiež diagnostikou školskej spôsobilosti a profesionálnej orientácie žiakov ZŠ;
     • pracuje so žiakmi s problémami a poruchami v správaní, so sklonom k agresívnemu správaniu a šikanovaniu, záškoláctvu a neprospievaniu, prípadne delikventnému správaniu;
     • pracuje so žiakmi s problémami v učení a poruchami v učení, dáva návrhy na špeciálne výchovno-vzdelávacie pôsobenie u týchto detí;
     • poskytuje konzultačno-poradenskú činnosť rodičom, učiteľom a žiakom s výchovne problémovým správaním, hyperaktivitou a impulzivitou a diagnostikuje a eliminuje  emocionálne problémy žiakov;
     • v spolupráci s triednymi učiteľmi sa podieľa na realizácii intervenčných programov na modifikáciu nežiaduceho správania a šikanovania;
     • zapája žiakov do programov rozvoja sociálnej komunikácie, sociálnych zručností a sociálnej kompetencie, tréningov rozvoja prosociálneho správania, tolerancie a riešenia konfliktov, asertivity, empatie a rozvoja emocionálnej inteligencie, napr. „Srdce na dlani“;
     • diagnostikuje sociálnu atmosféru, sociálnu klímu a sociálne vzťahy v triedach, pracuje pri náprave narušených vzťahov medzi žiakmi, vzťahov medzi žiakom a učiteľom, medzi učiteľmi a rodičmi a pri riešení vzťahov v učiteľskom zbore;
     • spolupracuje pri riešení problémov žiakov v učení, žiakov učiacich sa pod svoje možnosti, pasívnych, nemotivovaných žiakov a žiakov s pomalým pracovným tempom, zisťuje úroveň kognitívneho vývinu žiakov, schopností, myslenia a riešenia problémov a možné problémy a ťažkosti v učení – v písaní, čítaní, počítaní, učení sa cudzím jazykom;
     • v spolupráci s CPPaP a CŠPPaP a inými článkami systému výchovného poradenstva sa podieľa na psychologickej starostlivosti o žiakov s problémami v učení a správaní, poruchami v učení a správaní, dysharmonickým vývinom a inými špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami;
     • v pozícii výchovného poradcu sa podieľa na procese profesionálnej orientácie a voľby povolania žiakov stojacich pred I. smerovou voľbou, realizuje programy profesionálnej orientácie a voľby povolania, diagnostikuje predpoklady žiakov z hľadiska vybranej profesie, pracuje so žiakmi z hľadiska voľby povolania problémovými;
     • pracuje s deťmi zo sociálne a kultúrne menej podnetného prostredia;
      poskytuje poradenstvo učiteľom pri riešení ich profesionálnych problémov, zvyšuje ich psychologickú spôsobilosť prednáškami na vybrané psychologické témy, ako aj výcvikmi na rozvíjanie sociálnej kompetencie a sociálnych zručností učiteľov;
     • poskytuje poradenstvo rodičom v oblasti optimalizácie štýlov výchovy detí;
     • dáva návrhy na optimalizáciu psychohygienických podmienok učenia a vyučovania.


      


      

      

     Školský špeciálny pedagóg

      

     Mgr. Miroslava Kundrátová
     tel. č. školy 051/771 09 57, kundratova.nespora@gmail.com, 


     Konzultačné hodiny:

     • Utorok: 13.30-15.00
     • Štvrtok: 13.30-15.00
     • Konzultačné hodiny v iných dňoch sú možné po vzájomnej dohode
     • Termín je potrebné dohodnúť si vopred na horeuvedený e-mail alebo cez EduPage

      

     Kto je školský špeciálny pedagóg?

     Je to odborný pracovník a pedagogický zamestnanec, ktorý sa priamo podieľa na výchove a vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.             

     Čo je náplňou práce školského špeciálneho pedagóga?

     Hlavnou náplňou práce školského špeciálneho pedagóga na našej škole je priama práca so žiakmi so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami /ŠVVP/, ktorým boli diagnostikované špecifické vývinové poruchy učenia /VPU/, alebo poruchy aktivity a pozornosti /PA a P/.

     Ktoré sú najčastejšie špecifické vývinové poruchy učenia a poruchy aktivity a pozornosti?

     1. Dyslexia /špecifická porucha čítania/
      Pri čítaní si dieťa zamieňa tvarovo, zvukovo podobné hlásky, prehadzuje, pridáva, vynecháva hlásky, nerozumie prečítanému textu.
     2. Dysortografia /špecifická porucha pravopisu/
      Pri písaní dieťa vynecháva, pridáva, prehadzuje písmená, zamieňa tvarovo a zvukovo podobné písmená, nerozlišuje tvrdé a mäkké slabiky, nerozlišuje krátke a dlhé samohlásky, nedodržiava hranice medzi slovami.
     3. Dysgrafia /špecifická porucha písania/
      Grafický písomný prejav žiaka je ťažko čitateľný až nečitateľný, písmo je ťažkopádne, neusporiadané, neúhľadné, nie je dodržané písanie na riadku, má nepravidelnú hustotu, dieťa si nedokáže zapamätať a napísať správne tvary písmen
     4. Dyskalkúlia /špecifická porucha matematických schopností/
      Prejavuje sa problémami pri orientácii na číselnej osi, zámenou číslic, neschopnosťou robiť matematické operácie (sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie), poruchami v priestorovej a v pravo-ľavej orientácii.
     5. Dyspraxia /špecifická porucha zvládnutia zložitejších manuálnych výkonov/

      

     Žiak si nedokáže osvojovať postupy bežných činností – je pomalý, nemotorný, ťažkopádny, má ťažkosti s hrubou a jemnou motorikou.

     1. Attention Deficit Hyperactivity Disorder -porucha pozornosti a hyperaktivity /ADHD /
      Prejavuje sa u žiaka hyperaktivitou a impulzívnosťou.
     2. ADD-/Attention Deficit  Disorder- porucha pozornosti s hypoaktivitou/.

      

     Čo je forma školskej integrácie?

     Individuálna integrácia je spôsob výučby žiakov so ŠVVP , ktorí sú zaraďovaní do tried spolu s ostatnými žiakmi triedy a sú vzdelávaní podľa Individuálneho vzdelávacieho programu/IVP/.

      

     Ako pracuje školský špeciálny pedagóg?

     Žiakom je poskytovaný servis v rámci predmetu  Rozvíjanie špecifických funkcií, Terapeuticko-korekčné cvičenia alebo servis intervenciípodľa vopred stanoveného rozvrhu.

     Reedukačné hodiny u každého žiaka sú prispôsobované výsledkom psychologickej a špeciálnopedagogickej diagnostiky, to znamená, že sú zamerané na tie oblasti, v ktorých majú títo žiaci deficity: rozvoj sluchového a zrakového vnímania, pravo-ľavej a priestorovej orientácie, techniku čítania, porozumenie čítanému textu, rozvoj slovnej zásoby a jazykového citu, rozvoj jemnej motoriky a grafomotoriky, rozvoj predčíselných a číselných predstáv, základných matematických operácií, pozornosti a pod.

     Časť hodiny je možné využiť aj na objasnenie edukačného obsahu, ktoré sa pri aplikácii bežných pedagogických metód zo strany vyučujúceho dieťaťu nepodarilo pochopiť.

     Dôležitú úlohu špeciálnopedagogickej intervencie tvoria aj rozhovory so žiakom, ktoré majú posilniť vzťah špeciálneho pedagóga a žiaka na základe dôvery, stimulovať aktivitu a snahu dieťaťa a súčasne ho motivovať do ďalšej práce.

     Ako pomôcky pri práci sa využívajú pracovné listy, špeciálne hry a cvičenia, špeciálne pomôcky vyvinuté pre pomoc žiakom s poruchou učenia, edukačné počítačové programy a  odborná literatúra

     Aké sú ďalšie kompetencie školského špeciálneho pedagóga?

     1. Monitorovať, evidovať a aktualizovať dokumentáciu žiakov so ŠVVP
     2. Pomáhať a riešiť problémy žiakov so ŠVVP
     3. Spolupodieľať sa na vytváraní, aktualizácii, inovácii IVVP pre žiakov so ŠVVP, následne sa podieľať na jeho aplikácii v praxi
     4. Na vyučovacie hodiny predmetov Rozvíjanie špecifických funkcií a Terapeuticko-korekčné cvičenia vypracovávať tematické výchovno-vzdelávacie plány a na intervencie individuálne plány
     5. V prípade potreby zabezpečovať pomôcky žiakom so ŠVVP (tabuľky, špeciálne kompenzačné pomôcky a pod.) 
     6. Pripravovať a zhromažďovať materiál pre prácu so žiakmi (pracovné listy, cvičenia a pod.)
     7. Konzultácie, poradenstvo a spolupráca s rodičmi
     8. Odporúčať rodičom diagnostikovať a rediagnostikovať žiakov (podľa potreby a daných predpisov)
     9. Zúčastňovať sa zápisu nových prvákov
     10. Úzko spolupracovať s učiteľmi, usmerňovať ich prácu so začlenenými žiakmi
     11. Polročne vyhodnocovať prácu žiakov so ŠVVP
     12. V spolupráci s výchovným poradcom sa zameriavať na absolvovanie celoštátneho testovania piatakov a deviatakov so ŠVVP a na ich umiestnenie na primeraný typ školy.
     13. Realizovať špeciálnopedagogické poradenstvo a konzultácie so špeciálno-pedagogickým tímom ZŠ.
     14. Spolupracovať s príslušnými centrami pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, v ktorých sú žiaci so ŠVVP klientmi

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola, Mirka Nešpora 2, Prešov
   • nespora2@gmail.com
   • 051/ 7710957
   • Mirka Nešpora 2, 080 01 Prešov
   • www.zsnespo.sk www.nespora.edupage.org
   • Mgr. Jaroslav Bizub
  • zatiaľ žiadne údaje