•  

      inovovaný Rámcový učebný plán v šk. roku 2020/2021 pre II. stupeň ZŠ (ISCED 2)

      (od 2015)

       

        Predmet ročník Spolu
      5. 6. 7. 8. 9.
      SJL slovenský jazyk a literatúra 5 5 4 + 1 5 5+0,5 25,5
      ANJ anglický jazyk 3 + 2 3 + 1 3 3 3 + 1 19
      NEJ/RUJ druhý cudzí jazyk 0 0 0 + 2 0 + 2 0 + 2 6
      FYZ fyzika 0 2 1 2 1 6
      CHE chémia 0 0 2 2 1 5
      BIO biológia 2 1 + 1 2 1 1 8
      DEJ dejepis 1 1 + 1 1 1 2 7
      GEG geografia 2 1 1 1 1 6
      OBN občianska náuka 0 1 1 1 1 4
      ETV/NBV etická výchova / náboženská výchova  1 1 1 1 1 5
      MAT matematika 4 + 1 4 + 1 4 + 1 4 + 1 5+0,5 25,5
      INF informatika 1 1 1 1 0 + 1 5
      THD technika 1 1 1 1 1 5
      HUV hudobná výchova 1 1 1 1 0 4
      VYV výtvarná výchova 1 1 1 1 1 5
      TSV telesná a športová výchova 2 2 2 2 2 10
        SPOLU 27 29 30 30 30 146
  • Kontakty

   • Základná škola, Mirka Nešpora 2, Prešov
   • nespora2@gmail.com
   • 051/ 7710957
   • Mirka Nešpora 2, 080 01 Prešov
   • www.zsnespo.sk www.nespora.edupage.org
   • Mgr. Jaroslav Bizub
  • zatiaľ žiadne údaje