• Informatika

     •  

      Základná škola, Mirka Nešpora 2, Prešov

      Prevádzkový poriadok v počítačovej učebni

       

      1. Žiak vstupuje do učebne len so súhlasom učiteľa a sadne si na miesto, ktoré mu určí učiteľ. Počítač zapne i vypne len na pokyn učiteľa. Počas vyučovacej hodiny miesto nemení a pracuje len na počítači, ktorý mu bol pridelený.
        
      2. Ak žiak zistí, že prístroj (zariadenie), s ktorým má pracovať je poškodený alebo nefunguje, je povinný okamžite o tom informovať učiteľa.
        
      3. Vzhľadom k dodržaniu bezpečnosti a čistoty pracovného prostredia je vstup do učebne povolený len v predpísaných prezuvkách, v učebni je zakázané jesť a piť. Do učebne je zákaz nosiť školské tašky a bundy.
        
      4. Prístroje v učebni sú nastavené na optimálnu prácu, a preto žiadny žiak nesmie zapínať, vypínať alebo akokoľvek inak nastavovať prístroje a zariadenia, pokiaľ mu to vyslovene nepovolí učiteľ.
        
      5. Je zakázané dotýkať sa kabeláže a elektroinštalácie.
        
      6. Pred odchodom z učebne žiak skontroluje pracovisko a zanechá po sebe poriadok.

       

       

       V učebni je prísne zakázané:

       

      1. Používať vlastné prenosné médiá (disketa, CD, DVD, flash disk...), pokiaľ prácu s nimi nepovolí učiteľ.
        
      2. Inštalovať alebo kopírovať na pevný disk počítača akýkoľvek program (hru) z akéhokoľvek média (disketa, CD, DVD, flash disk, iný počítač v sieti). Týka sa to aj inštalácie programov (hier) stiahnutých z internetu.
        
      3. Sťahovať bez povolenia učiteľom akékoľvek dáta z internetu , ktoré nesúvisia s vyučovacím procesom na danej vyučovacej hodine.
        
      4. Sťahovať z internetu nelegálny softvér (programy, fotografie, hudbu, video a podobne).
        
      5. Prezeranie alebo sťahovanie súborov s neslušným alebo vulgárnym obsahom.
        
      6. Kopírovať z pevného disku počítača akékoľvek dáta, pokiaľ prácu nepovolí učiteľ.
        
      7. Pripájať, odpájať alebo spájať káblami (vodičmi) akékoľvek prístroje (zariadenia) v učebni, napríklad pripájať/odpájať myš, klávesnicu, monitor, kameru, mikrofón, vlastný fotoaparát, vlastný mobilný telefón, sieťový kábel a podobne.

       

      Porušenie ktoréhokoľvek pravidla v tomto bode sa bude považovať za hrubé porušenie školského poriadku. Ak žiak svojou nedbalosťou a nedodržaním uvedených pokynov spôsobí v učebni škodu, bude náhrada škody vymáhaná od jeho zákonného zástupcu (rodiča).  

       

      zdroj www.datakabinet.sk

       

       

      • ovce.sk
        
      • NEŠPORÁCI – VÍŤAZI PROJEKTU ZÁCHRANA SOM JA 22.10.2018, Pondelok

       V mesiacoch september a október sa kolektívy tried 2.A, 2.B, 3.A a 4.C pod vedením svojich triednych učiteliek zapojili do celoslovenského projektu s názvom "ZÁCHRANA SOM JA", ktorého vyhlasovateľom je nezisková organizácia Falck. Cieľom 2. ročníka projektu bolo priblížiť tému prvej pomoci, naučiť deti dbať na svoju bezpečnosť, myslieť dopredu a predchádzať tak úrazom. Úlohou súťažiacich bolo vytvoriť publikácie vytvorené z príbehov, rozprávok, básní a okrášliť ich ilustráciami. Následne uzreli svetlo sveta originálne a krásne „detské dielka“, ktorých spoločným znakom bola téma prvej pomoci a bezpečnosti na cestách. Odoslané práce si vybojovali úspech medzi mnohými slovenskými školami a malí „nešporáci“ vyhrali pre svoju školu to najcennejšie: AED – automatický externý defibrilátor - prístroj, ktorý dokáže zachrániť ľudský život. Okrem tejto hlavnej výhry získali navyše aj bonus - ukážky prvej pomoci pre žiakov celého 1. stupňa a kurz prvej pomoci pre pedagógov. výsledkov neskrývali svoje dojatie a radosť. S určitosťou vedia, že aj budúci rok sa do projektu zapoja. A záverom majú len jedno želanie – aby prístroj, zachraňujúci ľudský život, nemuseli nikdy použiť.

      Mgr. J. Ďuricová


  • Kontakty

   • Základná škola, Mirka Nešpora 2, Prešov
   • nespora2@gmail.com
   • 051/ 7710957
   • Mirka Nešpora 2, 080 01 Prešov
   • www.zsnespo.sk www.nespora.edupage.org
   • Mgr. Jaroslav Bizub
  • zatiaľ žiadne údaje