• Projekt Vzdelávanie

     •  

      Naša škola je zapojená v projekte Ministerstva školstva Slovenskej republiky v rámci Operačného Programu vzdelávanie.

       

       

       Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre operačný program Vzdelávanie

      Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ

       
          Projekt začína 1. 10. 2012

       


       

       Stratégia a vízia

      Škola chce v súlade s novým školským zákonom, ale aj v súlade s Národným programom výchovy a vzdelávania v SR inovovať metódy výučby, prostredníctvom inovácie a transformácie obsahu učebných tematických plánov, vypracovaním doplňujúcich učebných a metodických materiálov, a teda vytvorením variabilných vzdelávacích programov.  Modernizáciou výučby a kvalitným pedagogickým personálom zvyšovať kvalitu budúcej pracovnej sily pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti.

      Víziou školyje vybudovať konkurencieschopnú školu, ktorá si udrží svoje prioritné postavenie v sieti škôl Mesta Prešov.

      Strategickým cieľomje zapracovať do školského vzdelávacieho programu ISCED 1 a ISCED 2 inovačné metódy vzdelávania zo zameraním na využitie IKT vo vyučovacom procese, aplikovať nové formy a metódy vzdelávania, vytvoriť nové učebné materiály, texty, pedagogické dokumenty k rozvoju kľúčových kompetencií a zvýšiť úroveň vyučovacieho procesu v predmete anglický jazyk s podporou využívania IKT.

       

  • Kontakty

   • Základná škola, Mirka Nešpora 2, Prešov
   • nespora2@gmail.com
   • 051/ 7710957
   • Mirka Nešpora 2, 080 01 Prešov
   • www.zsnespo.sk www.nespora.edupage.org
   • Mgr. Jaroslav Bizub
  • zatiaľ žiadne údaje